ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  120 C1:070100070700010 C2:dudduuudddudddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Kua gu diao
ABC  267 C1:002600020002000 C2:ududuuduudududu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Kuaihao
ABC  639 C1:001700620126760 C2:udduuuddddduuuu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Kuangfeng chuibugan honghushui
ABC  522 C1:006717776210000 C2:ddudddduuuduuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Kuangshan laodonghaozi
ABC   71 C1:050000030006020 C2:dududuududududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Kua nxu, prahlende Schwiegertochter
ABC  284 C1:265200060026770 C2:uddududdduudddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Kua si Yuan
ABC   68 C1:000001010007070 C2:uuddddduuduuuud M:4/4  K:E      H:LORS  T:Kucaihua
ABC  149 C1:071777060201010 C2:dudddduuuududdd M:4/4  K:Bm      H:"LQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  149 C1:071777060201010 C2:dudddduuuududdd M:4/4  K:Bm      H:"LQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  194 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:LOQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  194 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:LOQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  107 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:LOQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  107 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:LOQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  199 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  231 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  242 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  254 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  270 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  296 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  199 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  231 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  242 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  254 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  270 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  296 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC  186 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  186 C1:060307070603070 C2:duddduddduuuduu M:2/4  K:C      H:LQS  T:Kucevacko Kolo
ABC  296 C1:001100110017000 C2:uuuuudddududuuu M:2/4  K:Gm      H:FLOQS T:Kucevacko Kolo
ABC   1 C1:710703047107710 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:G      H:LQS  T:Kucheryava Kateryna
ABC   16 C1:710703047107710 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:G      H:ALOQS T:Kucheryava Kateryna
ABC   56 C1:710703047107710 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:G      H:LOQ  T:Kucheryava Kateryna
ABC  1090 C1:710703047107710 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:G      H:FLOQZ T:Kucheryava Kateryna
ABC   1 C1:000063070061001 C2:dudduududdduddd M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Kuckuckspolka
ABC  135 C1:000700070001000 C2:dduuuduuuduuudd M:4/2  K:F      H:LOR  T:Kuckuk
ABC  136 C1:062067717010110 C2:duddduduuuduudd M:3/4  K:G      H:LOR  T:KUCKUK KUCKUK RUFT AUS DEM WALD
ABC  422 C1:000620006277070 C2:dududddduuuduuu M:3/4  K:G      H:LOR  T:KUCKUK KUCKUK RUFT AUS DEM WALD
ABC  136 C1:000011000000002 C2:uuuddddduuuuddu M:3/2  K:G      H:LOR  T:Kuckuks Fall
ABC  1266 C1:000000010001000 C2:uududduddduudud M:28/4 K:C      H:CFLOQw T:Kudûmün Rahmet-i Zevk u Safâdır
ABC  610 C1:000711060204070 C2:duudududududuud M:2/4  K:G      H:LOR  T:"Kueherlied"
ABC   1 C1:011000003005000 C2:uuudduduuuuddud M:3/8  K:F      H:LS   T:Kuhhorn
ABC   1 C1:011000003005000 C2:uuudduduuuuddud M:3/8  K:F      H:LS   T:Kuhhorn
ABC   1 C1:011000003005000 C2:uuudduduuuuddud M:3/8  K:F      H:LS   T:Kuhhorn
ABC  5040 C1:000611670000277 C2:duudduddududdud M:4/4  K:C      H:"CLS  T:Kuhilaat
ABC   1 C1:110711070101013 C2:uuduuduuduuuduu M:2/4  K:G      H:ABFLRWZ T:Kuhlaender Halbdreher
ABC  611 C1:000177100017716 C2:udduuddudduduuu M:3/8  K:G      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  624 C1:000152000152000 C2:uduudududduddud M:3/8  K:C      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  625 C1:007700610001110 C2:ddduuuududddudd M:2/4  K:G      H:LOR  T:Kuhreigen"
ABC  626 C1:077060211017770 C2:ddduuuudddduuuu M:6/8  K:F      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  627 C1:000200020176000 C2:uuuddudduuuduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  628 C1:060207060300060 C2:duddududddududu M:3/8  K:F      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  629 C1:000101070704070 C2:uudduddduduuduu M:3/8  K:G      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  630 C1:000000000603000 C2:dududduddududdd M:6/8  K:G      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  631 C1:076277710003710 C2:dduddduududdudd M:4/4  K:A      H:LOR  T:"Kuhreigen"
ABC  109 C1:000700010007077 C2:dudddduududuudu M:C   K:Dmaj     H:B   T:Kuijke doot
ABC   1 C1:010707070701062 C2:udddduduuduuudu M:2/4  K:Dm      H:"LQRS T:Kuinkas Se Joki (How could sriver be so straight when you are so crooked)
ABC   32 C1:010707070701062 C2:udddduduuduuudu M:2/4  K:Dm      H:"LQRS T:Kuinkas Se Joki (How could sriver be so straight when you are so crooked)
ABC   26 C1:070106220622010 C2:duduuduuuduuddd M:2/4  K:Dm      H:"LQRSZ T:Kuinkas Se Joki [jenkka]
ABC  131 C1:471502060300070 C2:udududdududuuud M:2/4  K:C      H:L   T:Kuiwu de shengqi A pretty body (S. 555)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Kuja's Theme (2:06)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Kuja's Theme (2:08)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Kujawiak
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duududuudddudud M:3/4  K:Am      H:"BLOZ T:Kujawiak
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duududuudddudud M:3/4  K:Am      H:"BLOZ T:Kujawiak
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"LOQ  T:Kujawiak Nebieski
ABC  195 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"LOQ  T:Kujawiak Nebieski
ABC  195 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"LOQ  T:Kujawiak Nebieski
ABC  108 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"LOQ  T:Kujawiak Nebieski
ABC  108 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"LOQ  T:Kujawiak Nebieski
ABC  200 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  232 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  243 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  255 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  271 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  297 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  200 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  232 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  243 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  255 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  271 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  297 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC  297 C1:000000000000000 C2:duuududuudduddd M:3/4  K:Am      H:"FLOQ T:Kujawiak Nebieski
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   1 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   2 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello
ABC   3 C1:177702230032000 C2:uddduuuduuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Kukkuva kello (Cuckoo clock)
ABC   1 C1:777307017411017 C2:dddududdduuuduu M:2/4  K:Gm      H:LO   T:Kukunes (Sitnoto oro)
ABC   39 C1:777307017411017 C2:dddududdduuuduu M:2/4  K:Gm      H:LORS  T:Kukunes (Sitnoto oro)
ABC  1167 C1:777307017411017 C2:dddududdduuuduu M:2/4  K:G      H:FLOZ  T:Kukunes (Sitnoto oro)
ABC  1268 C1:070702000000000 C2:ddududdududuuud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Kulağımdan Gitmiyor Ninni Sesin
ABC   1 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  196 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  196 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  233 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  244 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  256 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  272 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  298 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  201 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  201 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  196 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  196 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  233 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  244 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  256 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  272 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  298 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  201 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  201 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  109 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  109 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC  298 C1:000400077770000 C2:udddduddddudddu M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Kulka
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Em      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Em      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Em      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   3 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:176262206010601 C2:udduduudududuud M:3/4  K:Em      H:"LO  T:Kulkurin Kaiho
ABC   1 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   1 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka
ABC   2 C1:001211030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Am      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka (Vagabond's Mazurka)
ABC   3 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka (Vagabond's Mazurka)
ABC   3 C1:001111030203020 C2:uuuuuuduuudddud M:3/4  K:Gm      H:"LZ  T:Kulkurin Masurkka (Vagabond's Mazurka)
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142004223 C2:uuudduududuuudd M:3/4  K:G      H:"BLOZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZ T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"LQR  T:Kulkurin Valssi (Hobo's Waltz)
ABC   33 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"LQR  T:Kulkurin Valssi (Hobo's Waltz)
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZ T:Kulkurin valssi (Vagabond Waltz)
ABC   1 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"BCLZw T:Kulkurin valssi (Vagabond Waltz)
ABC   27 C1:221742142065323 C2:uuudduududduuud M:3/4  K:D      H:"LQRSZ T:Kulkurin Valssi [waltz]
ABC   1 C1:005301010006111 C2:duuuduuuuudddud M:2/4  K:Bb      H:ACLOZ T:Kullerudvisa
ABC   1 C1:030503010107071 C2:uduuudduuuuuddd M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Kullerullvisan
ABC  1267 C1:000701001777770 C2:duuddddduuuuddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Kul Oldum Bir Cefâ-kâre
ABC  197 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:LOQ  T:Kulsko Horo
ABC  197 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:LOQ  T:Kulsko Horo
ABC  110 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:LOQ  T:Kulsko Horo
ABC  110 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:LOQ  T:Kulsko Horo
ABC  202 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  202 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  234 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  245 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  257 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  273 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  299 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  234 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  245 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  257 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  273 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  299 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC   1 C1:031767000317670 C2:uudddduduuudddd M:2/4  K:Amin     H:"LR  T:Kulsko Horo
ABC   22 C1:031767000317670 C2:uudddduduuudddd M:4/4  K:Am      H:"L   T:Kulsko Horo
ABC  299 C1:040077006107110 C2:uddduduududddud M:2/4  K:G      H:FLOQ  T:Kulsko Horo
ABC  105 C1:031767000317670 C2:uudddduduuudddd M:4/4  K:Am      H:"L   T:Kulsko Horo
ABC   1 C1:020203070701070 C2:uuuddudduduuudu M:3/4  K:C      H:"CLRZ T:Kultainen nuoruus
ABC   1 C1:020203070701070 C2:uuuddudduduuudu M:3/4  K:C      H:"CLRZ T:Kultainen nuoruus
ABC   1 C1:020203070701070 C2:uuuddudduduuudu M:3/4  K:C      H:"CLRZw T:Kultainen nuoruus
ABC   1 C1:020203070701070 C2:uuuddudduduuudu M:3/4  K:C      H:"CLRZw T:Kultainen nuoruus
ABC  137 C1:000700000000070 C2:dddudduuudddddu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Kuma caier ku yinyin
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   2 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Em      H:"LORZ T:Kuma Echa
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC   1 C1:207700002077000 C2:uddudduddduuddu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Kuma Echa [Dm]
ABC  198 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  235 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  246 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  258 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  274 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  300 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  203 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  198 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  235 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  246 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  258 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  274 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  300 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  203 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  300 C1:000001010007171 C2:uudududduuuuddd M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Kumanovsko Oro
ABC  119 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  135 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  138 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  119 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  135 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  138 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  1013 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  1013 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC  138 C1:301100073051000 C2:uuududududddddu M:4/4  K:Dmaj     H:CLOQ  T:Kumi Ori
ABC   39 C1:110620700011007 C2:uududuuddddduud M:3/4  K:G      H:LORZ  T:Kumlapolskan
ABC   1 C1:110620700011007 C2:uududuuddddduud M:3/4  K:G      H:"LOS  T:Kumlapolskan
ABC   1 C1:110620700011007 C2:uududuuddddduud M:3/4  K:G      H:"LOS  T:Kumlapolskan
ABC  557 C1:000000070707070 C2:dddduudddduuuud M:2/4  K:F      H:LOR  T:KUMM KUMM BIBELE
ABC  267 C1:060000070011060 C2:dduuduuudduduuu M:6/8  K:F      H:LOR  T:KUMMT A VOGERL GEFLOGEN
ABC   28 C1:000302030000010 C2:uuuuuddduduuddd M:2/4  K:AMin     H:"LQRSZ T:Kuna Mina Koto Ani Laksin [jenkka]
ABC   1 C1:000001010600060 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:Am      H:"LQRS T:Kuna Mina Koto Ani Laksin (When I left home)
ABC   34 C1:000001010600060 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:Am      H:"LQRS T:Kuna Mina Koto Ani Laksin (When I left home)
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:3104310     C2:uuduu      M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310431043107110 C2:uuduuduuduududu M:4/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310440044007110 C2:uudududuudududu M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310440044007110 C2:uudududuudududu M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:310440044007110 C2:uudududuudududu M:2/4  K:Dm      H:LOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC   1 C1:044004400711000 C2:dududuudududuud M:2/4  K:Dm      H:DLOR  T:Kung Karls Halling
ABC  368 C1:000600046000020 C2:dududduduudddud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Kunzi
ABC  662 C1:177600030000010 C2:uddduuuuddduddd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Kuoda tiehongjun
ABC  1274 C1:000000000101000 C2:uududduduuuuddu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Kuş Olup Uçsam
ABC   24 C1:400706711700704 C2:ududddduudduudd M:7/8  K:Bb      H:O   T:Kuperlika
ABC   24 C1:400706711700704 C2:ududddduudduudd M:7/8  K:Bb      H:O   T:Kuperlika
ABC   1 C1:176217627071004 C2:udduuddudduudud M:2/4  K:G      H:ABCLRSWZ T:Kupferschmiedpolka
ABC   6 C1:047710727777070 C2:uddududdddduudd M:C   K:C      H:"LO  T:Kupilemel
ABC   6 C1:047710727777070 C2:uddududdddduudd M:C   K:C      H:"LO  T:Kupilemel
ABC   1 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kuppari
ABC   1 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kuppari
ABC   0 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kuppari
ABC   1 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQ  T:Kuppari [D]
ABC   1 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQ  T:Kuppari [D]
ABC   1 C1:000206070500000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LQ  T:Kuppari [D]
ABC   1 C1:602760216071171 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:Am      H:CL   T:Kuppari Eeva
ABC   1 C1:171160276021604 C2:uduududduudddud M:2/4  K:G      H:CLRS  T:Kuppari Eeva
ABC   1 C1:602760216071171 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:Gm      H:CLWZ  T:Kuppari Eeva
ABC   20 C1:060002070600020 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:G      H:LS   T:Kuppari Eeva
ABC   20 C1:060002070600020 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:G      H:LS   T:Kuppari Eeva
ABC   20 C1:060002070600020 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:G      H:LS   T:Kuppari Eeva
ABC   50 C1:602760216071171 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:Am      H:CL   T:Kuppari Eeva
ABC   50 C1:602760216071171 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:Am      H:CL   T:Kuppari Eeva
ABC   64 C1:602760216071171 C2:dudduuddduduudu M:2/4  K:Am      H:CL   T:Kuppari Eeva
ABC   1 C1:000206070600000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Kuppari [G]
ABC   1 C1:000206070600000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Kuppari [G]
ABC   1 C1:000206070600000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Kuppari [G]
ABC   1 C1:000206070600000 C2:uddduudddduuddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Kuppari [G]
ABC  119 C1:000006060105000 C2:duudddduuuddddd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Ku qiqi
ABC  1269 C1:000000177106110 C2:uddudduudududdd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Kurban Olayım Gamzene
ABC  1270 C1:010100000000000 C2:uududddddduuuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kurbânın Olam Ey Âfet-i Can
ABC   0 C1:010207007700707 C2:uuddddddudududu M:10/8 K:DPhr     H:CLQ  T:Kurdilihijazkar Saz Semaisi (intro and refrain)
ABC   16 C1:171717700110700 C2:udududduududuud M:4/4  K:G      H:O   T:Kurdish set(Ax le le le,Leyla,Hey Gidi,Pero Pito)
ABC   16 C1:171717700110700 C2:udududduududuud M:4/4  K:G      H:O   T:Kurdish set(Ax le le le,Leyla,Hey Gidi,Pero Pito)
ABC  1271 C1:077107710771010 C2:dduddudduuuuuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kurdu Meclis Âşıkan Meyhânede
ABC 10731 C1:571177700700231 C2:uduudddduuuduuu M:2/4  K:C      H:"FIL  T:Kurf\"ursten-Polka CF
ABC   1 C1:022001774777777 C2:duuuuuudduddddd M:3/4  K:Gm      H:FLRSZ T:"Kurt Valsen"
ABC   1 C1:022001774777777 C2:duuuuuudduddddd M:3/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Kurt Valsen
ABC   2 C1:022001774777777 C2:duuuuuudduddddd M:3/4  K:Am      H:LQRSZ T:Kurt Valsen
ABC  1272 C1:000000710101000 C2:duuuddduudduddu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Kuru Dallar Gibi
ABC  191 C1:060201010000000 C2:duuuddududuuddd M:4/1  K:D      H:LOR  T:Kurze Passion Christi
ABC   40 C1:006100617771011 C2:dududdduuuududu M:3/4  K:E      H:ALRZ  T:Kusen
ABC   40 C1:006100617771011 C2:dududdduuuududu M:3/4  K:E      H:ALRZ  T:Kusen
ABC   1 C1:400264477671400 C2:dudududddududud M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Kushka's
ABC   2 C1:400264477671400 C2:dudududddududud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Kushka's
ABC   1 C1:400264477671400 C2:dudududddududud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Kushka’s
ABC   1 C1:070010060025207 C2:ududuuddddddduu M:3/4  K:Amaj     H:LR   T:Kusnacht
ABC   2 C1:070010060052207 C2:ududuuddddddduu M:3/4  K:Amaj     H:LR   T:Kusnacht
ABC  843 C1:000707010107001 C2:dduuduuududdduu M:3/4  K:Gmaj     H:B   T:Kussie een Kussie moet
ABC   1 C1:000200060002000 C2:udududdududduud M:2/4  K:G      H:ABCFLRWZ T:Kussquadrille
ABC   0 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:G      H:"LQw  T:Kutitus
ABC   1 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kutitus [D]
ABC   1 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kutitus [D]
ABC   1 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:D      H:"LQw  T:Kutitus [D]
ABC   1 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:G      H:"Lw  T:Kutitus [G]
ABC   1 C1:000200770607000 C2:uddddudduduuudd M:2/4  K:G      H:"Lw  T:Kutitus [G]
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:020002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:D      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:020002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:D      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:020002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:D      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   4 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   3 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   3 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   2 C1:030002000300000 C2:uuuududdddduudd M:C|  K:A      H:"LORZ T:Kuuliaiset Kottilassa
ABC   1 C1:000606021176060 C2:dduuuddduuududd M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Kuusalu pulmamarss
ABC   1 C1:000606021176060 C2:dduuuddduuududd M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Kuusalu pulmamarss
ABC  1273 C1:716702070077000 C2:duddudddudduuud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Kuzucağım Ne Kaçarsın