ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  1045 C1:077770000211777 C2:dddduuuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCLOSZ T:Chaarjyn lhaih mee jeh dooiney aeg
ABC   96 C1:077770000211777 C2:dddduuuuddduuud M:3/4  K:G      H:CQZ  T:Chaarjyn lhaih mee jeh dooinney aeg (revised)
ABC   1 C1:616011646606716 C2:duduududdddudud M:2/4  K:Am      H:LQS  T:Chabans'koho Kozachka
ABC   36 C1:616011646606716 C2:duduududdddudud M:2/4  K:AMin     H:LQS  T:Chabans'koho Kozachka
ABC  1110 C1:616011646606716 C2:duduududdddudud M:2/4  K:A      H:FLOQZ T:Chabans'koho Kozachka
ABC   1 C1:011267627011717 C2:uuudddduduududu M:9/8  K:Dmin     H:LRSZ  T:Cha bhàs thig air Laoch ach cadal
ABC   1 C1:011267627011717 C2:uuudddduduududu M:9/8  K:D      H:LRSZ  T:Cha bhàs thig air Laoch ach cadal
ABC   33 C1:116100071161000 C2:uuduudduuduuddd M:2/4  K:C      H:LRZ  T:Chabreli Chabrela
ABC   1 C1:222060576202220 C2:uuuddduduuudduu M:12/8 K:E      H:ABCDGHLOQSVZ T:Chacarreta
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:C      H:LSZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:C      H:LSZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:C      H:LSZ  T:Chace [1], The
ABC   1 C1:272176477677054 C2:uuduuududdddudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chace [2], The
ABC   1 C1:272176477677054 C2:uuduuududdddudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chace [2], The
ABC   1 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Chace
ABC   1 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Chace
ABC   10 C1:711705010007000 C2:duudduduuuduuud M:C|  K:D      H:BFLZ  T:the Chace
ABC   1 C1:026567770267026 C2:uddddduudduddud M:C   K:C      H:LSZ  T:Chace, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chaconne (1:49)
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:D      H:CLQRZ T:Chaconne from Partita 2 for Solo Violin (D Major section only)
ABC   2 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Harp (2/2)
ABC   2 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Harp (2/2)
ABC   2 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Harp (2/2)
ABC   2 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:CQ   T:Chaconne - Harp (2/2)
ABC  579 C1:001101017774000 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:Dmaj     H:B   T:Chaconne van het nieuwe niet verder, of non plus ultra
ABC   1 C1:020727252527002 C2:udududududududu M:3/4  K:Bb      H:"LS  T:The Chaco Waltz
ABC   9 C1:020727252527002 C2:udududududududu M:3/4  K:Bb      H:"LS  T:The Chaco Waltz
ABC   9 C1:020717710011002 C2:ududduududuuudu M:3/4  K:Bb      H:"LS  T:The Chaco Waltz
ABC   9 C1:020717710011002 C2:ududduududuuudu M:3/4  K:Bb      H:"LS  T:The Chaco Waltz
ABC 13778 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:G      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   39 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:F      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   49 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:F      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   53 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:F      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   53 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:D      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   53 C1:060207070703070 C2:duddduddddudddu M:C|  K:C      H:ACLOQRSVZ T:Chacun son truc
ABC   1 C1:762004002070704 C2:ddududduduuduud M:2/4  K:F      H:BLRZ  T:Cha dean u e thall na bhos
ABC   1 C1:002017620000000 C2:uuddududddddduu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chadham County Breakdown
ABC   1 C1:002017620000000 C2:uuddududddddduu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chadham County Breakdown
ABC   1 C1:002017620000000 C2:uuddududddddduu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chadham County Breakdown
ABC   1 C1:002017620000000 C2:uuddududddddduu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chadham County Breakdown
ABC   1 C1:002017620000000 C2:uuddududddddduu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chadham County Breakdown
ABC   1 C1:000600640002000 C2:duddddduduuduud M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Chadham (sic) County Breakdown
ABC   1 C1:000600640002000 C2:duddddduduuduud M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Chadham (sic) County Breakdown
ABC   1 C1:000600640002000 C2:duddddduduuduud M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Chadham (sic) County Breakdown
ABC   1 C1:600111020007070 C2:duuuuddduduuuuu M:3/4  K:D      H:LQW  T:An Chéad Mháirt de Fhómhar
ABC   1 C1:600111020007070 C2:duuuuddduduuuuu M:3/4  K:D      H:LQW  T:An Chéad Mháirt de Fhómhar
ABC  122 C1:071662011071030 C2:dudduuuduuduudu M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:An Chéad Punann
ABC   1 C1:176702152242220 C2:uddduuduuduuudd M:2/4  K:Gdor     H:BLRZ  T:Cha d' theid, cha d' theid mise
ABC   1 C1:371622630762121 C2:dduduududduuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chadwick's Bog
ABC 30432 C1:266077736661777 C2:udddddudddudddu M:2/4  K:F      H:BCLSZ T:CHAFFE'S HORNPIPE
ABC   1 C1:071307620765011 C2:duudduddduuuuud M:4/4  K:G      H:LRZ  T:Chaffpool Post [1] (The)
ABC   1 C1:076501117111662 C2:ddduuuduuuddudu M:4/4  K:G      H:LR   T:The Chaffpool Post
ABC   1 C1:071307620765011 C2:duudduddduuuuud M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Chaffpool Post (The)
ABC   1 C1:071307620765011 C2:duudduddduuuuud M:4/4  K:G      H:LQRZ  T:Chaffpool Post (The)
ABC   1 C1:071307620765011 C2:duudduddduuuuud M:4/4  K:G      H:LQRZ  T:Chaffpool Post (The)
ABC  195 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   44 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   45 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC  195 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   44 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   45 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   45 C1:070603010102050 C2:dduuuudddduddud M:2/4  K:C      H:"CLQ  T:Chag Asor
ABC   75 C1:471203060001300 C2:udududduuduuddu M:4/4  K:F      H:L   T:Chahar ba qi
ABC   76 C1:000000000401000 C2:dududuududdddud M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Cha hua xie
ABC 10594 C1:000607000111000 C2:dduuudduuuddduu M:3/4  K:D      H:BLQSZ T:CHAIDH AN TORAN MU THOM
ABC   1 C1:510000735100007 C2:dudududududduud M:C   K:G      H:BLRZ  T:Chaidh mi thun na traight
ABC   1 C1:067001203706600 C2:dduuudddduuuddd M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Chaidh mo leannan null thar sàl
ABC   1 C1:007006025004007 C2:ududdududdduudu M:6/8  K:AMix     H:"LRZ  T:Chailleach an Dudain
ABC   1 C1:007006025004007 C2:ududdududdduudu M:6/8  K:AMix     H:"LRZ  T:Chailleach an Dudain
ABC   2 C1:007006025004007 C2:ududdududdduudu M:6/8  K:AMix     H:"LRZ  T:Chailleach an Dudain
ABC   2 C1:206711612062215 C2:udduuduuduuuudd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:'Chailleach Mhusgach
ABC   1 C1:206711612062215 C2:udduuduuduuuudd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:'Chailleach Mhusgach
ABC   1 C1:426440574262230 C2:dudududduduuuud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:'Chailleach Odhar
ABC   1 C1:426440574262230 C2:dudududduduuuud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:'Chailleach Odhar
ABC   1 C1:426440574262230 C2:dudududduduuuud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:'Chailleach Odhar
ABC   1 C1:040004004530040 C2:dududuudududddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Chailleach Oidhche
ABC   1 C1:040004004530040 C2:dududuudududddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Chailleach Oidhche
ABC  2033 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C   K:A      H:BLRZ  T:CHAILLEACH OIDHCHE
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:'Chailleach Oidhche
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:'Chailleach Oidhche
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:'Chailleach Oidhche
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:'Chailleach Oidhche (The Owl)
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:'Chailleach Oidhche (The Owl)
ABC   1 C1:044534210465676 C2:ududuudududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:'Chailleach Oidhche (The Owl)
ABC   1 C1:040173017674040 C2:duduudddududuud M:12/8 K:HP      H:CLQS  T:An Chailleach sa Tornoig "'The Old Hag at the Kiln' or 'Dinny Delaney
ABC   1 C1:040173017674040 C2:duduudddududuud M:12/8 K:HP      H:CLQS  T:An Chailleach sa Tornoig "'The Old Hag at the Kiln' or 'Dinny Delaney
ABC   1 C1:040173017674040 C2:duduudddududuud M:12/8 K:HP      H:CLQS  T:An Chailleach sa Tornoig "'The Old Hag at the Kiln' or 'Dinny Delaney
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain bass (4:28)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain Clarinet (4:28)
ABC   1 C1:771277772401010 C2:duduuudddduuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chain Cotillion
ABC   1 C1:771277772401010 C2:duduuudddduuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chain Cotillion
ABC   1 C1:771277772401010 C2:duduuudddduuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chain Cotillion
ABC  3013 C1:000400060716011 C2:udduduuudddddud M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Chain Cotillion
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain drums (4:28)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Drums) by Dasyure
ABC   40 C1:060206017117000 C2:duddduudududuuu M:2/4  K:Dmaj     H:CLOSZ T:La chaine angloise
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain flute 1 (4:28)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain harp (4:28)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain horn (4:28)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Horn) by Dasyure
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain lute 1 (3:02)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the chain lute 2 (4:28)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Lute) by Dasyure
ABC   7 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Lute) by Dasyure
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Lute) by Dasyure
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Lute)(Horn(Bagpipes) by Dasyure
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:C      H:Q   T:ChainTheLady (0:32) - Lute
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Chain (Theorbo) by Dasyure
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chair (4:39)
ABC   3 C1:777700037111000 C2:dddduduuuduuddd M:4/4  K:Gmin     H:CLRZ  T:La chaise noire
ABC   3 C1:777700037111000 C2:dddduduuuduuddd M:4/4  K:Gmin     H:CLRZ  T:La chaise noire
ABC  558 C1:170260620530350 C2:ududdududuuuudu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Chaitilin shileas mo chroidhe
ABC  558 C1:170260620530350 C2:ududdududuuuudu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Chaitilin shileas mo chroidhe
ABC  558 C1:170260620530350 C2:ududdududuuuudu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Chaitilin shileas mo chroidhe
ABC   37 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   37 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   57 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   59 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   71 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   73 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   76 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   85 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   90 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   57 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   59 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   71 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   73 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   76 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   85 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   90 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   90 C1:000501000007000 C2:dudddduudduuddu M:2/4  K:Am      H:LOQ  T:Chaj Zibede
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chaka khan aint nobody (made by Ratissia of snowbourne) (3:60)
ABC 11683 C1:711171110017007 C2:duuuduuuudddudd M:2/4  K:D      H:"FLORSW T:Chalandamarz (Schottisch) D (st02210)
ABC  332 C1:007700020011007 C2:dduuuduudduddud M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:El Chalaneru
ABC  331 C1:060202000000001 C2:dduuuduuddudddd M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:El Chalaneru
ABC  333 C1:060202000000000 C2:dduuuduudduddud M:4/4  K:C      H:"ACGLQRS T:El Chalaneru (Arrg.)
ABC  334 C1:007700020011007 C2:dduuuduudduddud M:2/4  K:C      H:ACLQRSWZ T:El Chalaneru (XA 10)
ABC   1 C1:400302771300402 C2:duudduududduduu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chalford Bottom
ABC   1 C1:400302771300402 C2:duudduududduduu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chalford Bottom
ABC  154 C1:027714003027713 C2:udduduudduududd M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Chalford Bottom. JJo.154
ABC   1 C1:026111262357011 C2:uduuuuduudduuud M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Chalk and Cheese
ABC   1 C1:026111262357011 C2:uduuuuduudduuud M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Chalk and Cheese
ABC   1 C1:026111262357011 C2:uduuuuduudduuud M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Chalk and Cheese
ABC   34 C1:022706270627111 C2:uuddudduduuuudd M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Chalkhill Hall. JJo.034
ABC   1 C1:020003070703000 C2:uudduduuuduuudd M:3/2  K:D      H:L   T:Chalk's Hornpipe
ABC   1 C1:020003070703000 C2:uudduduuuduuudd M:3/2  K:D      H:BL   T:CHALK'S HORNPIPE
ABC   14 C1:020003070703000 C2:uudduduuuduuudd M:3/2  K:D      H:BL   T:CHALK'S HORNPIPE
ABC  612 C1:020003070703000 C2:uudduduuuduuudd M:3/2  K:D      H:BFLORZ T:Chalk's Hornpipe
ABC   1 C1:172716223067661 C2:udududuuuddddud M:6/8  K:G      H:BHLR  T:Chalk Sunday
ABC   19 C1:172716223067661 C2:udududuuuddddud M:6/8  K:G      H:BHLRZ T:Chalk Sunday
ABC   1 C1:353276122306766 C2:uduudduuuuudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   2 C1:223067661763170 C2:uuuddddudduudud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   3 C1:113067661763170 C2:uuuddddudduudud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   4 C1:223067661763170 C2:uuuddddudduuddd M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   5 C1:223067661763170 C2:uuuddddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   6 C1:001777011067661 C2:uddduudddduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   7 C1:117061122101667 C2:uudduuuuuuddddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   2 C1:617271622306766 C2:ddudududuuudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LRS  T:Chalk Sunday
ABC   5 C1:300276122306766 C2:uudduuuuddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Chalk Sunday
ABC   1 C1:172716223067661 C2:udududuuuddddud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Chalk Sunday
ABC   1 C1:172716223067661 C2:udududuuuddddud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Chalk Sunday
ABC   1 C1:172716223067661 C2:udududuuuddddud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Chalk Sunday
ABC   1 C1:002671002677070 C2:udduuddduududdd M:3/4  K:Am      H:BL   T:Challeeny vacca shu sheorshe
ABC   1 C1:661100011670071 C2:dduuuuddduudddd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Challenge Breakdown, The
ABC   1 C1:661100011670071 C2:dduuuuddduudddd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Challenge Breakdown, The
ABC   1 C1:661100011670071 C2:dduuuuddduudddd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Challenge Breakdown, The
ABC   1 C1:030602050000011 C2:ududuuuuuudddud M:2/4  K:A      H:"CFLRZ T:Challenger Lodge [A]
ABC   1 C1:030602050000011 C2:ududuuuuuudddud M:2/4  K:A      H:"CFLRZ T:Challenger Lodge [A]
ABC   1 C1:030602050000011 C2:ududuuuuuudddud M:2/4  K:G      H:"CFLRZ T:Challenger Lodge (G)
ABC   1 C1:030602050000011 C2:ududuuuuuudddud M:2/4  K:G      H:"CFLRZ T:Challenger Lodge (G)
ABC   1 C1:214615013362276 C2:uuuuudddudduuud M:4/4  K:G      H:LQV  T:ChallengerLodge.mid
ABC  7805 C1:726122677261226 C2:duduuuddduduuud M:2/2  K:Bb      H:ABFHLOQRSZ T:Chalmers' Hornpipe. GS.090
ABC   90 C1:726122677261226 C2:duduuuddduduuud M:2/2  K:Bb      H:AHLOQRSZ T:Chalmers’ Hornpipe. GS.090
ABC   1 C1:600022366071057 C2:duuuddduuddduuu M:C|  K:D      H:LR   T:Chamberlain, The
ABC   91 C1:707260735077277 C2:ddudduddduddddu M:2/2  K:G      H:"CLQS T:Chamberlain Election
ABC   30 C1:772774000001115 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:D      H:LOQRSZ T:Chamberlain Election. VWMLa.030
ABC  8766 C1:772774000001115 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:D      H:BFLOQRSZ T:Chamberlain Election. VWMLa.030
ABC   1 C1:600022366000057 C2:duuudduddduuudd M:2/4  K:D      H:LR   T:The Chamberlain Reel
ABC   1 C1:600022366000057 C2:duuudduddduuudd M:2/4  K:D      H:LR   T:The Chamberlain Reel
ABC   56 C1:600022366000057 C2:duuudduddduuudd M:2/4  K:D      H:LR   T:The Chamberlain Reel
ABC   56 C1:600022366000057 C2:duuudduddduuudd M:2/4  K:D      H:LR   T:The Chamberlain Reel
ABC   1 C1:600022366000057 C2:duuudduddduuudd M:2/4  K:D      H:LR   T:The Chamberlain Reel
ABC  3304 C1:261265171027261 C2:uuduudduduuduud M:6/8  K:D      H:ABFLOZ T:Chamber's Lilt a reel
ABC  190 C1:261265171027261 C2:uuduudduduuduud M:6/8  K:D      H:ACHOQRSZ T:Chamber's Lilt. JaW.189
ABC  8291 C1:261265171027261 C2:uuduudduduuduud M:6/8  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Chamber's Lilt. JaW.189
ABC 10801 C1:007137771777777 C2:duudddudddddddd M:C|  K:A      H:BCFLRZ T:CHAMBERS'S HORNPIPE
ABC   1 C1:007137771777777 C2:duudddudddddddd M:C|  K:A      H:BCLRZ T:Chambers’s Hornpipe
ABC  189 C1:261265171027261 C2:uuduudduduuduud M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Chamber’s Lilt. JaW.189
ABC   1 C1:117710061110770 C2:uudduduuddduuud M:9/8  K:D      H:"FGLOZ T:Cham\'emilon
ABC   43 C1:006260211767621 C2:duduuuddddduudd M:2/4  K:G      H:LQR  T:Les Chamignoux
ABC   43 C1:006260211767621 C2:duduuuddddduudd M:2/4  K:G      H:LQR  T:Les Chamignoux
ABC   13 C1:000006020101077 C2:duuudddduuududu M:2/4  K:D      H:LS   T:Les Chamignoux
ABC   13 C1:000006020101077 C2:duuudddduuududu M:2/4  K:D      H:LS   T:Les Chamignoux
ABC   13 C1:000006020101077 C2:duuudddduuududu M:2/4  K:D      H:LS   T:Les Chamignoux
ABC   1 C1:030000001701001 C2:uuduudddduuuuud M:3/4  K:Gmix     H:BLRZ  T:Cha mi ma chattle
ABC   1 C1:060002000101077 C2:duuuddddduuudud M:2/4  K:D      H:ACLZ  T:Les Chaminoux
ABC   1 C1:070606010104020 C2:ddduududduduuud M:3/4  K:G      H:LSZ  T:Chamois O'Brien
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:Chamonix
ABC   1 C1:111005111111050 C2:uuuduuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:Chamonix
ABC   18 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:LOQ  T:Chamoti
ABC   23 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   23 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   28 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   28 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   31 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   23 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   23 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   28 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   28 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   31 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   38 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   45 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   46 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   38 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   45 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   46 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   46 C1:000117160716207 C2:uududduduuduudd M:2/4  K:Dm      H:CLOQ  T:Chamoti
ABC   45 C1:767700057677002 C2:ddddudddduuuudd M:4/4  K:F      H:LQV  T:Champ12
ABC   44 C1:062535362517300 C2:duududuududdduu M:4/4  K:Bb      H:LQV  T:Champ1
ABC   1 C1:006400000065052 C2:dduudduuduuuduu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Champagne Charlie
ABC   1 C1:006400000065052 C2:dduudduuduuuduu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Champagne Charlie
ABC   1 C1:006400000065052 C2:dduudduuduuuduu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Champagne Charlie
ABC   36 C1:032007771051025 C2:uuddduduudududd M:6/8  K:D      H:"CHL  T:Champagne Jig
ABC   43 C1:032007771051025 C2:uuddduduudududd M:6/8  K:D      H:"CHL  T:Champagne Jig
ABC   43 C1:032007771051025 C2:uuddduduudududd M:6/8  K:D      H:"CHL  T:Champagne Jig
ABC   44 C1:032007771051025 C2:uuddduduudududd M:6/8  K:D      H:"CHL  T:Champagne Jig
ABC   44 C1:032007771051025 C2:uuddduduudududd M:6/8  K:D      H:"CHL  T:Champagne Jig
ABC 11740 C1:256156650004256 C2:udduudduduuddud M:2/4  K:D      H:"FLORSW T:La Champagne (Kontratanz) D (kt02309)
ABC  104 C1:070071040402040 C2:dduudududduudud M:2/4  K:Bb      H:"ABHLOR T:Champagne Polka
ABC   1 C1:070071040402040 C2:dduudududduudud M:2/4  K:Bb      H:"ABLORZ T:Champagne Polka
ABC  692 C1:070071040402040 C2:dduudududduudud M:2/4  K:Bb      H:"ABFLORZ T:Champagne Polka
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champagne Super Nova [Bass] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champagne Super Nova [Drums] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champagne Super Nova [Lute 1] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champagne Super Nova [Lute 2] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:006562123071230 C2:ddduuudduuuduud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Champaign Jig Goes To Columbia
ABC  312 C1:123071230711666 C2:uudduuuduuddudd M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Champaign Jig Goes To Columbia (Dmaj)
ABC  312 C1:123071230711666 C2:uudduuuduuddudd M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Champaign Jig Goes To Columbia (Dmaj)
ABC  312 C1:123071230711666 C2:uudduuuduuddudd M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Champaign Jig Goes To Columbia (Dmaj)
ABC   1 C1:020407070700060 C2:uuddddduuddduud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Champange Charlie Galop
ABC   1 C1:020407070700060 C2:uuddddduuddduud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Champange Charlie Galop
ABC   1 C1:020407070700060 C2:uuddddduuddduud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Champange Charlie Galop
ABC   76 C1:715050716040775 C2:dududududdudddd M:6/8  K:G      H:BFLZ  T:Champetre
ABC   1 C1:004000777711117 C2:udddduuuudddddd M:6/8  K:C      H:CLOSZ T:La champetre
ABC   14 C1:011077057007771 C2:duddduddduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:CLOSZ T:La champetre
ABC  223 C1:353577277116000 C2:ududddudduuduuu M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Champetre, aka. JC.228
ABC  5420 C1:353577277116000 C2:ududddudduuduuu M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Champetre, aka. JC.228
ABC 20531 C1:055605530000565 C2:duddududdududdu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:le CHAMPIGNON
ABC   1 C1:200554713000437 C2:dudduuudududuuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Champion [1]
ABC   1 C1:200554713000437 C2:dudduuudududuuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Champion [1]
ABC   1 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:Bb      H:LQRZ  T:The Champion [1]
ABC   1 C1:200554713000437 C2:dudduuudududuuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Champion [1]
ABC   1 C1:411771664666727 C2:duuddudduddudud M:6/8  K:Emin     H:LRZ  T:Champion [2]
ABC   1 C1:411771664666727 C2:duuddudduddudud M:6/8  K:Emin     H:LRZ  T:Champion [2]
ABC   1 C1:411771664666727 C2:duuddudduddudud M:6/8  K:Emin     H:LRZ  T:Champion [2]
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Dmaj     H:BCLOQRSZ T:Champion, The
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:G      H:BCLOQRSWZ T:The Champion
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:G      H:BCLOQRSWZ T:The Champion
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:G      H:BCLOQRSWZ T:The Champion
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:G      H:BCLOQRSZ T:Champion, The
ABC   1 C1:007140750736407 C2:duddududdduuddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:The Champion
ABC   1 C1:302604402061664 C2:uududududdudduu M:6/8  K:Emin     H:LR   T:The Champion
ABC   1 C1:077717677223233 C2:dddudddduuuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Champion
ABC   2 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:Gmin     H:LR   T:The Champion
ABC   3 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:Gmin     H:LR   T:The Champion
ABC   42 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Dmaj     H:BCLOQRSZ T:Champion, The
ABC   42 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Dmaj     H:BCLOQRSZ T:Champion, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:ChampionBattle (1:49)
ABC   1 C1:232122612423116 C2:uduuuuduuduuuud M:C   K:A      H:LRSZ  T:Champion Double Clog Dance
ABC   1 C1:232122612423116 C2:uduuuuduuduuuud M:C   K:A      H:LRSZ  T:Champion Double Clog Dance
ABC   1 C1:232122612423116 C2:uduuuuduuduuuud M:C   K:A      H:LRSZ  T:Champion Double Clog Dance
ABC   1 C1:772735177277727 C2:ddudududdudddud M:C   K:Emin     H:LSZ  T:Champion Hornpipe [3]
ABC   1 C1:772735177277727 C2:ddudududdudddud M:C   K:Emin     H:LSZ  T:Champion Hornpipe [3]
ABC   1 C1:772735177277727 C2:ddudududdudddud M:C   K:Emin     H:LSZ  T:Champion Hornpipe [3]
ABC   1 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:C|  K:E      H:BCLZ  T:Champion Hornpipe [4], The
ABC   2 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:4/4  K:D      H:BCLRZ T:The Champion Hornpipe [4]
ABC   1 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:C|  K:E      H:BCLZ  T:Champion Hornpipe [4], The
ABC   2 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:4/4  K:D      H:BCLRZ T:The Champion Hornpipe [4]
ABC   14 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:4/4  K:D      H:"CLRSZ T:Champion Hornpipe, The
ABC   14 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:4/4  K:D      H:"CLRSZ T:The Champion Hornpipe
ABC   1 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Champion Hornpipe
ABC   1 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Champion Hornpipe
ABC 21252 C1:077777770223226 C2:ddddddduuuuudud M:C|  K:E      H:BCFLRZ T:THE CHAMPION HORNPIPE
ABC  110 C1:311771664667177 C2:uuudduddudduudd M:6/8  K:Am      H:    T:Champion Jig
ABC   1 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Em      H:"S   T:Champion Jig
ABC   1 C1:000007000007020 C2:dduuudddduudduu M:6/8  K:F      H:DL   T:Champion Jig
ABC   1 C1:000007000007020 C2:dduuudddduudduu M:6/8  K:F      H:DL   T:Champion Jig
ABC   43 C1:311774411771664 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Em      H:"S   T:Champion Jig
ABC   43 C1:031177441177166 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Em      H:"S   T:Champion Jig
ABC   43 C1:031177441177166 C2:uuudduduudduddu M:6/8  K:Em      H:"S   T:Champion Jig
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:660011711101070 C2:dduuduuuuddduud M:C|  K:AMix     H:"CLRZ T:the Champion March
ABC   1 C1:020217621761176 C2:uuduuuuddduuddd M:2/4  K:Amix     H:CLQRSZ T:Champion March, The
ABC   1 C1:020217621761176 C2:uuduuuuddduuddd M:2/4  K:Amix     H:CLQRSZ T:Champion March, The
ABC   1 C1:020217621761176 C2:uuduuuuddduuddd M:2/4  K:Amix     H:CLQRSZ T:Champion March, The
ABC   1 C1:445562374261665 C2:uudduduudduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Champion of the Seas
ABC   1 C1:445562374261665 C2:uudduduudduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Champion of the Seas
ABC   1 C1:445562374261665 C2:uudduduudduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Champion of the Seas
ABC   1 C1:111130517727305 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:G      H:DLQRS T:Champions Hornpipe
ABC   25 C1:111130517727305 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:G      H:DLQRS T:Champions Hornpipe
ABC   1 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:CLQRS T:The Champion's Hornpipe
ABC   1 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:CLQRS T:The Champion's Hornpipe
ABC   1 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:CLQRS T:The Champion's Hornpipe
ABC   1 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:CLQRS T:The Champion's Hornpipe
ABC   25 C1:111130517727305 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:G      H:DLQRS T:Champions Hornpipe
ABC   54 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:The Champion's Hornpipe
ABC   40 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:LQRS  T:Champion's Hornpipe, The 1a
ABC   40 C1:111103517711703 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:Em      H:LQRS  T:Champion's Hornpipe, The 1a
ABC   41 C1:111130517727305 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:G      H:BLQR  T:Champion's Hornpipe, The 1b
ABC   41 C1:111130517727305 C2:uuuuududduududu M:4/4  K:G      H:BLQR  T:Champion's Hornpipe, The 1b
ABC  0892 C1:017710177106000 C2:udduuddududdddd M:4/4  K:Bb      H:BCL  T:CHAMPION'S MARCH
ABC   1 C1:000000000000000 C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champions' speech
ABC   1 C1:000000000000000 C2:        M:   K:D      H:LQZ  T:Champions' speech
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:D      H:LQZ  T:Champions' speech
ABC   1 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:Bb      H:LQRZ  T:Champion, The [1]
ABC   2 C1:711777777111656 C2:duudddddduuuddd M:4/4  K:A      H:LQRZ  T:Champion, The [1]
ABC   1 C1:015205227125051 C2:duudddddudduuud M:2/4  K:A      H:BCLRZ T:Champion Wing Dance
ABC   1 C1:015205227125051 C2:duudddddudduuud M:2/4  K:A      H:BCLRZ T:Champion Wing Dance
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Clarinet] (2:30) by Joe Dassin
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Clarinet second] (2:30) by Joe Dassin
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [drums] (2:30) by Joe Dassin
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Flute] (2:30) by Joe Dassin
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Horn second] (2:30) by Joe Dassin
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Horn voice] (2:30) by Joe Dassin
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Champs Elysees [Theorbo] (2:30) by Joe Dassin
ABC   70 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Les Champs-Élysées
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Champs - Tequila (Bass) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Champs - Tequila (Horn) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Champs - Tequila (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC  183 C1:070133060703277 C2:dududduudddudud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Chan caopi
ABC   6 C1:116711671167677 C2:uudduudduuddddd M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:the Chance
ABC   1 C1:000116000177027 C2:uududduddduuduu M:3/4  K:G      H:LZ   T:Chancelade (Valse des Brayards)
ABC   1 C1:000116000177027 C2:uududduddduuduu M:3/4  K:G      H:LVZ  T:Chancelade (Valse des Brayards) V1+2
ABC   1 C1:000062000177665 C2:duudddduddudddu M:3/4  K:G      H:LZ   T:Chancelade (Valse des Brayards) V2
ABC   1 C1:001217623005176 C2:uuudduududduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chancellor
ABC   1 C1:062111113062117 C2:duuuuuudduuuddd M:9/8  K:G      H:BLZ  T:Chances, The
ABC   1 C1:062111113062117 C2:duuuuuudduuuddd M:9/8  K:G      H:BLZ  T:Chances, The
ABC   1 C1:062111113062117 C2:duuuuuudduuuddd M:9/8  K:G      H:BLZ  T:Chances, The
ABC   1 C1:710000007277670 C2:dududddddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLQVw T:Chances are
ABC   1 C1:710000007277670 C2:dududddddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLQVw T:Chances are
ABC   1 C1:710000007277670 C2:dududddddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLQVw T:Chances are
ABC   1 C1:710000007277670 C2:dududddddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLQVw T:Chances are
ABC  157 C1:706211111306211 C2:dduuuuuudduuudd M:9/8  K:G      H:BLQZ  T:Chances. JJo.157, The
ABC   32 C1:627661263266006 C2:duddduuduuddduu M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Chances. Ru2.032, The
ABC  163 C1:117205664661660 C2:uuduudddudduddu M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Chance,The. JJo3.164
ABC   1 C1:200023261222107 C2:uduuduuuuududuu M:C|  K:D      H:CLRSZ T:the Chandelier
ABC   1 C1:200023261222107 C2:uduuduuuuududuu M:C|  K:D      H:CLRSZ T:the Chandelier
ABC   1 C1:200023261222107 C2:uduuduuuuududuu M:C|  K:D      H:CLRSZ T:the Chandelier
ABC   1 C1:000044211062327 C2:uduuuduuudddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chandelier
ABC   2 C1:226232072221071 C2:uudduuduuuududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chandelier
ABC  315 C1:226232072221071 C2:uudduuduuuududu M:C|  K:Dmaj     H:CSZ  T:The Chandelier
ABC   1 C1:222107165071247 C2:uuuudududuudddd M:C|  K:D      H:CLR  T:Chandelier, The
ABC   1 C1:222107165071247 C2:uuuudududuudddd M:C|  K:D      H:CLR  T:Chandelier, The
ABC   1 C1:222107165071247 C2:uuuudududuudddd M:C|  K:D      H:CLR  T:Chandelier, The
ABC   2 C1:332327765071777 C2:uduuudddududddd M:C|  K:D      H:CDLRZ T:Chandelier, The
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Clarinet
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Drums
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Flute
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Harp
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Harp
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Harp
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Harp
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Harp
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Horn
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Chandelier - Theorbo
ABC   1 C1:711715010107007 C2:duududuudduuddu M:3/8  K:G      H:ACFLZ T:La Chandelle
ABC   23 C1:006117000612006 C2:duududuudduuddu M:3/8  K:C      H:ACLORSZ T:La chandelle
ABC   23 C1:006117000612006 C2:duududuudduuddu M:3/8  K:C      H:ACLORSZ T:La chandelle
ABC  9986 C1:711715010107007 C2:duududuudduuddu M:3/8  K:G      H:BCFLORZ T:La Chandelle
ABC   1 C1:711715010107007 C2:duududuudduuddu M:3/8  K:G      H:CL   T:La Chandelle - bourree
ABC   1 C1:772322016122320 C2:dduuuudduuuuudd M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:772322016122320 C2:dduuuudduuuuudd M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:772322016122320 C2:dduuuudduuuuuud M:4/4  K:C      H:LQR  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:772322016122320 C2:dduuuudduuuuuud M:4/4  K:C      H:LQR  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:232201612232017 C2:uuuudduuuuuuddd M:C|  K:C      H:LRSZ  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:232201612232017 C2:uuuudduuuuuuddd M:C|  K:C      H:LRSZ  T:Chandler's Hornpipe
ABC   1 C1:630271210173000 C2:uudduuuudududud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Cha 'n 'eil cailleach agam fhein
ABC   1 C1:630271210173000 C2:uudduuuudududud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Cha 'n 'eil cailleach agam fhein
ABC   1 C1:630271210173000 C2:uudduuuudududud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Cha 'n 'eil cailleach agam fhein
ABC  1102 C1:027767312777000 C2:uudddduuudddddd M:4/4  K:G      H:BCLOSZ T:Cha nel eh liorish "duke" ny chairn
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuudduddduddudd M:3/4  K:Bb      H:"LRZ  T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuudduddduddudd M:3/4  K:Bb      H:"LRZ  T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   2 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   2 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   1 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Chanesse Valts
ABC   2 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LRZ  T:Chanesse Valts
ABC   48 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:C      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC   49 C1:000211000665000 C2:uuuddudduuddudd M:3/4  K:Gm      H:"LORZ T:Chanesse Valts
ABC  507 C1:257702012567000 C2:uuddduuuuddduuu M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Cha'n fhaod Callum caruchadh
ABC  507 C1:257702012567000 C2:uuddduuuuddduuu M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Cha'n fhaod Callum caruchadh
ABC  507 C1:257702012567000 C2:uuddduuuuddduuu M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Cha'n fhaod Callum caruchadh
ABC   1 C1:257702012567000 C2:uuddduuuuddduuu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Cha `n fhaod Callum caruchadh
ABC  333 C1:076776060607076 C2:dddddudddduuddd M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Chang beishan
ABC  146 C1:126200000001000 C2:uuduudddudduudd M:5/8  K:F      H:LORS  T:Chang chun niu
ABC   39 C1:077000000670000 C2:dddduddduudddud M:4/4  K:C      H:LORS  T:Chang dao laomei dui qinglang
ABC   1 C1:625776256212176 C2:duudddudduuuudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Change Alley
ABC   1 C1:625776256212176 C2:duudddudduuuudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Change Alley
ABC   67 C1:026724210267242 C2:udduduuudduduuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Change Assembly
ABC   1 C1:100026446777760 C2:dudududddddduuu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:The Changeling
ABC   1 C1:007125107671507 C2:duududdduududuu M:3/4  K:Bmin     H:"CLQR T:Changelings, The
ABC   1 C1:007125107671507 C2:duududdduududuu M:3/4  K:Bmin     H:"LR  T:The Changelings
ABC   2 C1:007671507261001 C2:ddduududuududdu M:3/4  K:Bmin     H:LR   T:The Changelings
ABC   1 C1:007671507261001 C2:ddduududuududdu M:3/4  K:Bmin     H:LR   T:Changelings, The
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LO  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   1 C1:177106101177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:F      H:"LOw  T:Changerais-tu?
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Bass (3:59)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:changes_bowie_lute (3:56)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Clarinet (3:59)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Drum (3:59)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Flute (3:57)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Harp (3:59)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Lute 2 (3:59)
ABC   13 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Lute 3 (3:59)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Changes- Lute (3:59)
ABC   66 C1:777616615166725 C2:ddduuddudududud M:C   K:D      H:AOQRSZ T:Changes of Bells. WCl.66
ABC  5507 C1:777616615166725 C2:ddduuddudududud M:C   K:D      H:ABFOQRSZ T:Changes of Bells. WCl.66
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Change the World by Eric Clapton (3:52)
ABC   8 C1:000301170077060 C2:uuudddduudduuud M:C   K:C      H:Cw   T:Changez vos coeurs - G162
ABC  398 C1:000000000000000 C2:dduduududuududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Changge sheli hao chashan
ABC  153 C1:000001200100000 C2:uuuuduududduddu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Changge yao shu liu sanjie
ABC  154 C1:077200070007000 C2:dduddduduuduudu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Changge yaoyong ge wen hua
ABC  367 C1:070100000076070 C2:duddduduuuududd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Changgong diao
ABC   9 C1:030000000500070 C2:udduuduududdudu M:3/8  K:D      H:LORS  T:Changgong ge
ABC   32 C1:000607070100010 C2:ddduuduudddduud M:2/4  K:E      H:LORS  T:Changgong ge
ABC   57 C1:060700030607010 C2:ddudduddudududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Changgong hen
ABC   85 C1:001700060061120 C2:uddduuudddududu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Changgong ku
ABC   89 C1:000001020000060 C2:uuddddududududd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Changgong ku
ABC  459 C1:000102060003000 C2:uududdduddddddu M:3/4  K:Eb      H:LORS  T:ChangHuar,yaochang xinlihua
ABC   1 C1:030003001100300 C2:duuuduuududuudu M:6/8  K:C      H:L   T:Changing Guard at Buckingham Palace
ABC   1 C1:030003001100300 C2:duuuduuududuudu M:6/8  K:C      H:L   T:Changing Guard at Buckingham Palace
ABC   1 C1:030003001100300 C2:duuuduuududuudu M:6/8  K:C      H:L   T:Changing Guard at Buckingham Palace
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CR   T:Changing Tack
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CR   T:Changing Tack
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:    T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:"   T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:"   T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:"L   T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:"L   T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   8 C1:301201206010201 C2:uuuuuduuududdud M:6/8  K:G      H:"L   T:Changing Time or Key Signatures, Guitar Chords
ABC   17 C1:112062121767121 C2:uuuduuuuddduuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Changing Your Demeanor
ABC  392 C1:000306020000000 C2:uduududuudududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Changle zaofan Li Zhengchun
ABC  126 C1:400220040005000 C2:uduudddudduuudu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Changnian shi
ABC  194 C1:000100070104020 C2:ududuuuddduuudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Chang qi chage tiao chadeng
ABC  612 C1:021766070000000 C2:dududduuduududd M:4/4  K:Bb      H:LORS  T:Changqi minge xiang zongli
ABC   4 C1:070000040005007 C2:duddduuddududdu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Chang shou Shange,shi mei xin
ABC  422 C1:000000030107060 C2:uuddduududduddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Chang tiaotang
ABC   1 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:4/4  K:G      H:CL   T:Chang'tu
ABC   26 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:4/4  K:am      H:CLRS  T:Chang'tu
ABC   16 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:4/4  K:G      H:CL   T:Chang'tu
ABC   7 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:ACLQR T:Changtu
ABC   33 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:4/4  K:G      H:CL   T:Chang'tu
ABC   33 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:4/4  K:G      H:CL   T:Chang'tu
ABC   83 C1:177106011177040 C2:udduduuuddduudd M:2/4  K:G      H:ACLQR T:Changtu
ABC  180 C1:000200030706000 C2:uddudddududduud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Chang yang ge
ABC  478 C1:000702040000070 C2:dudduuudduddudu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Chang yihetuan
ABC  387 C1:007600040006020 C2:ddududududddudu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Changzhe geer qu fangyang
ABC   1 C1:770771624115770 C2:ddddududuuudddd M:6.8  K:C      H:LRSZ  T:Cha'n ioghnadh na gillean
ABC   1 C1:770771624115770 C2:ddddududuuudddd M:6.8  K:C      H:LRSZ  T:Cha'n ioghnadh na gillean
ABC   1 C1:770771624115770 C2:ddddududuuudddd M:6.8  K:C      H:LRSZ  T:Cha'n ioghnadh na gillean
ABC   47 C1:000100770600000 C2:uddduduuududdud M:2/4  K:Eb      H:"CFLOQ T:Chanita
ABC   47 C1:000100770600000 C2:uddduduuududdud M:2/4  K:Eb      H:"CFLOQ T:Chanita
ABC  1002 C1:000100770600000 C2:uddduduuududdud M:2/4  K:Eb      H:"CFLOQ T:Chanita
ABC  1002 C1:000100770600000 C2:uddduduuududdud M:2/4  K:Eb      H:"CFLOQ T:Chanita
ABC   47 C1:000100770600000 C2:uddduduuududdud M:2/4  K:Eb      H:"CFLOQ T:Chanita
ABC   31 C1:000200070007111 C2:udduuudduududuu M:4/4  K:F      H:ACHLOQ T:Chanson à boire
ABC   6 C1:071707000114020 C2:dudduududdudddu M:4/4  K:G      H:BCLOQVWZ T:Chanson à boire
ABC   6 C1:071707000114020 C2:dudduududdudddu M:4/4  K:G      H:BCLOQVWZ T:Chanson à boire
ABC 10883 C1:000646007023311 C2:dudduduuuddudud M:6/8  K:Bb      H:BCLQSZ T:CHANSON D'ARTOIS
ABC 10883 C1:000646007023311 C2:dudduduuuddudud M:6/8  K:Bb      H:BCLQSZ T:CHANSON D'ARTOIS
ABC   1 C1:000000030000020 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:Amin     H:LR   T:Chanson D'Automne
ABC   1 C1:060206020602060 C2:dudududuudududu M:3/4  K:G      H:CLQW  T:Chanson de Craonne
ABC   1 C1:060206020602060 C2:dudududuudududu M:3/4  K:G      H:CLQW  T:Chanson de Craonne
ABC  199 C1:001707006707000 C2:uddddduuuududdd M:6/8  K:G      H:CLQRVW T:Chanson de croisade
ABC  200 C1:117607012007117 C2:uuddddduuuduudd M:6/8  K:G      H:CLQV  T:Chanson de croisade
ABC   24 C1:110707106011106 C2:uudduduuudduddd M:2/4  K:A      H:ALOQW T:Chanson de la gerbe
ABC  107 C1:001002007000006 C2:uuddudduuuddudu M:   K:A      H:BLOQRWZ T:Chanson de la mariée
ABC  107 C1:001002007000006 C2:uuddudduuuddudu M:   K:A      H:BLOQRWZ T:Chanson de la mariée
ABC   94 C1:003077162007070 C2:uddududddduudud M:9/8  K:F      H:BFLOQRZ T:Chanson de l'aveine
ABC   94 C1:003077162007070 C2:uddududddduudud M:9/8  K:F      H:BFLOQRZ T:Chanson de l'aveine
ABC   3 C1:006033200020770 C2:dduuudduduududu M:9/8  K:G      H:CQV  T:Chanson de Magali
ABC   17 C1:077771000101777 C2:dddduuudddduuuu M:6/8  K:C      H:L   T:Chanson de Magali
ABC   17 C1:077771000101777 C2:dddduuudddduuuu M:6/8  K:Bb      H:L   T:Chanson de Magali
ABC   17 C1:077771000101777 C2:dddduuudddduuuu M:6/8  K:C      H:L   T:Chanson de Magali
ABC   17 C1:077771000101777 C2:dddduuudddduuuu M:6/8  K:Bb      H:L   T:Chanson de Magali
ABC   21 C1:077771000101777 C2:dddduuudddduuuu M:6/8  K:C      H:L   T:Chanson de Magali
ABC   99 C1:017627017727767 C2:uddududdudddduu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRWZ T:Chanson des scieurs de long
ABC   99 C1:017627017727767 C2:uddududdudddduu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRWZ T:Chanson des scieurs de long
ABC   2 C1:770011177700037 C2:dduuudddudddudd M:C   K:G      H:CLZ  T:La Chanson Des Sept Pays
ABC 20195 C1:777500707700000 C2:ddduddduddduddd M:C   K:G      H:BLQSZ T:CHANSON ELEGIAQUE
ABC   1 C1:277700001111071 C2:uddduuuuduudddu M:2/4  K:Dm      H:CLZ  T:La Chansonette (?) - scottish/schottisch/schottische
ABC   1 C1:277700001111071 C2:uddduuuuduudddu M:2/4  K:Dm      H:CLZ  T:La Chansonette (?) - scottish/schottisch/schottische
ABC   90 C1:001720000217660 C2:uduuuududddduud M:6/8  K:F      H:BLOQRWZ T:Chanson à grand vent
ABC   90 C1:001720000217660 C2:uduuuududddduud M:6/8  K:F      H:BLOQRWZ T:Chanson à grand vent
ABC   1 C1:066106721121076 C2:dddduddduuuuudd M:C   K:C      H:LVZ  T:Chanson LXXXII - Vecy le may
ABC   1 C1:066106721121076 C2:dddduddduuuuudd M:C   K:C      H:LVZ  T:Chanson LXXXII - Vecy le may
ABC   1 C1:066106721121076 C2:dddduddduuuuudd M:C   K:C      H:LVZ  T:Chanson LXXXII - Vecy le may
ABC   30 C1:711071607003000 C2:duududdduuddddu M:4/4  K:F      H:ACHLOQW T:Chansonnette
ABC   1 C1:200166207006070 C2:uudduddduduuduu M:2/4  K:G      H:CLVZ  T:Chanson Russ\'e
ABC   2 C1:177002070070000 C2:uddduudduududdd M:2/4  K:F      H:LVZ  T:Chanson XL1V - Hellas, madame, que je désire tant
ABC   3 C1:177002070070000 C2:uddduudduududdd M:2/4  K:F      H:LVZ  T:Chanson XL1V - Hellas, madame, que je désire tant
ABC  240 C1:177002070070000 C2:uddduudduududdd M:2/4  K:C      H:LRVZ  T:Chanson XL1V - Hellas, madame, que je désire tant
ABC   2 C1:000300050000000 C2:ududdduddduudud M:4/4  K:G      H:"L   T:Chant
ABC  511 C1:010107000700770 C2:uuddddudduduuuu M:3/4  K:DDor     H:CFLQZ T:A chantar m'er de so q'ieu no volria
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Chantays - Pipeline [Genwen, Meneldor]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chant Breton - An hini a garan (0:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chant Breton - Ar Baradoz (0:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chant Breton - Martold (0:29)
ABC   13 C1:001162704030002 C2:uududduududuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSWZ T:Chant de labour
ABC   13 C1:001162704030002 C2:uududduududuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSWZ T:Chant de labour
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Adieu cher camarade
ABC   1 C1:004000000501002 C2:uduuduudddduuud M:2/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : C'est en Séné
ABC   1 C1:077044027117077 C2:ddduuduuddduuud M:6/8  K:Em      H:"ACELRSZ T:Chant de marins : Chant de corsaires
ABC   1 C1:011017077002011 C2:uuuddduuuudduud M:6/8  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Chantons la Loire et les mariniers
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Dessus les quais du Havre
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : En quittant Brest et Recouvrance
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : En revenant du large
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Etre Porsall a Portugal
ABC   1 C1:021777021777021 C2:uuddduuddduuddu M:3/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Chant de marins : Fanny de Lanninon
ABC   1 C1:707777050061000 C2:ddddduduududuuu M:4/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Faut avoir du courage
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Gueule de serpent
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:D      H:ACERSZ T:Chant de marins : Gwerz ar vezhinerien
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : La danaë
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : La joyeuse bordée
ABC   1 C1:        C2:        M:5/4  K:Bb      H:ACLRSZ T:Chant de marins : L'alouette bleue
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : La tramontane
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Le capitaine de Saint-Malo
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Le forban
ABC   1 C1:002777727004017 C2:udddduduuddduud M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:Chant de marins : Les trois caps
ABC   1 C1:027077001077037 C2:udddudduddduuud M:3/4  K:C      H:"ACELRSZ T:Chant de marins : Marie-Lison
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Off to sea once more
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Off to sea once more
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Petit garçon
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Pique la baleine
ABC   1 C1:000771006001060 C2:ddududduuuddudu M:3/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Chant de marins : Quinze marins
ABC   1 C1:007611010016271 C2:ddduuuududududu M:4/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Roulez, jeunes gens roulez
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Saint Malo beau port de mer
ABC   1 C1:000007000000070 C2:dddddudduududdu M:2/4  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Sataniclès
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Sul'pont de Morlaix
ABC   1 C1:006007071030006 C2:ddduuddduuuddud M:6/8  K:G      H:ACELQRSZ T:Chant de marins : Sur les remparts de Saint-Malo
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant de marins : Tempête pour sortir
ABC   1 C1:060011004200610 C2:duudududuuduudu M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Chant de Noël Wallon
ABC   1 C1:060011004200610 C2:duudududuuduudu M:6/8  K:Em      H:LVZ  T:Chant de Noël Wallon V1+2
ABC   1 C1:004077000600700 C2:uddddudduduuudd M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Chant de Noël Wallon V2
ABC   3 C1:000102002627600 C2:uuududdudududud M:C   K:G      H:CLZ  T:Le Chant des Auvergnats
ABC  108 C1:007700010001007 C2:dduuddddduuuddu M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Le chant des livrées
ABC  108 C1:007700010001007 C2:dduuddddduuuddu M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Le chant des livrées
ABC   39 C1:000407140107140 C2:ududududududuud M:2/4  K:A      H:LOQRWZ T:Chant du glaive
ABC   39 C1:000407140107140 C2:ududududududuud M:2/4  K:A      H:LOQRWZ T:Chant du glaive
ABC   9 C1:000000000712671 C2:duudduuuuddduuu M:C   K:Cm      H:L   T:Chante Alleluia au Seigneur
ABC  200 C1:117607012007117 C2:uuddddduuuduudd M:6/8  K:G      H:CLQV  T:Chanterai por mon corage
ABC   95 C1:047506725073777 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:Emix     H:LQR  T:Chanter's Song
ABC   15 C1:041107110500076 C2:uuuduudddududdd M:4/4  K:D      H:"LQ  T:Chanter's Song, The
ABC  189 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:G      H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  189 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:G      H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  491 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  491 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  491 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  491 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:"LR  T:Chanter's Song
ABC   1 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLR  T:Chanter's Song, The
ABC   1 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   15 C1:041107110500076 C2:uuuduudddududdd M:4/4  K:D      H:"LQ  T:Chanter's Song, The
ABC   2 C1:000407670006071 C2:uddduduudduudud M:2/4  K:Ddor     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   3 C1:047506725073776 C2:uddduduudduudud M:2/4  K:Ddor     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   4 C1:000607110500076 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   5 C1:710600105000762 C2:duuuddduuududdd M:2/4  K:Ador     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   6 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Emix     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   1 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:LR   T:Chanter's Song
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC  149 C1:047506725073777 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:Emix     H:LQR  T:Chanter's Song
ABC  189 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:G      H:"LR  T:Chanter's Song
ABC  491 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:"LR  T:Chanter's Song
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Song, The
ABC  143 C1:047506725073777 C2:uddduduuddduddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:The Chanter's Tune
ABC   1 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLR  T:Chanter's Tune, The
ABC   1 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   2 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:LQS  T:Chanter's Tune
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   2 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:LQS  T:Chanter's Tune
ABC  143 C1:047506725073777 C2:uddduduuddduddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:The Chanter's Tune
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   2 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:LQS  T:Chanter's Tune
ABC  143 C1:047506725073777 C2:uddduduuddduddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:The Chanter's Tune
ABC   10 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Dmix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC   15 C1:067250737775047 C2:uduudddududdddu M:2/4  K:Amix     H:HLRZ  T:Chanter's Tune, The
ABC  186 C1:000607110500076 C2:uduudddududdddd M:2/2  K:DDor     H:FLQZ  T:The Chanter's Tune
ABC   1 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chanter's Tune "chanter.bmw"
ABC   1 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chanter's Tune "chanter.bmw"
ABC   1 C1:670004076700060 C2:dduddduduudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chanter's Tune "chanter.bmw"
ABC   1 C1:002275004272507 C2:uuddduuduudddud M:2/4  K:F      H:BLRZ  T:Chanter’s Tune, The
ABC   1 C1:002275004272507 C2:uuddduuduudddud M:2/4  K:F      H:BLRZ  T:Chanter’s Tune, The
ABC   22 C1:116670161177777 C2:uudddduuduudddd M:4/4  K:C      H:ALQRSZ T:Chanteuse,La. RHu.022
ABC  6961 C1:116670161177777 C2:uudddduuduudddd M:4/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Chanteuse,La. RHu.022
ABC   10 C1:076716110712770 C2:ddduduuduuddudd M:4/4  K:Cm      H:    T:Chantez au Seigneur
ABC   1 C1:727330700004000 C2:duddudududududd M:3/4  K:Fmaj     H:CL   T:Chantez Magnanarelles
ABC   11 C1:010701510100040 C2:ududuududduuddd M:C|  K:D      H:CL   T:Chantez un chant nouveau - Z97-23
ABC   1 C1:262272457762666 C2:udududuuduuuddu M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Chantiers, Les
ABC   1 C1:262272457762666 C2:udududuuduuuddu M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Chantiers, Les
ABC   1 C1:262272457762666 C2:udududuuduuuddu M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Chantiers, Les
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [bagpipe] Jan 27 (1:48)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [clarinet] Jan 27 (1:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [drums] Jan 27 (1:48)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [lute 1] Jan 27 (1:48)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [lute 2] Jan 27 (1:48)
ABC   13 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [lute 3] Jan 27 (1:48)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chantilly Lace [theorbo] Jan 27 (1:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ACLRSZ T:Chant : J'avais bu un peu de vin
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACLRS T:Chant : L'accordéon
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ACLRS T:Chant : La complainte du progrès
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : La foire de mai
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Le premier c'est un marin
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Les filles de Rennes
ABC   1 C1:076107000220066 C2:dduduudduuudddu M:4/4  K:G      H:ACELRSZ T:Chant : Les sept-z-amoureux
ABC   1 C1:076107000220066 C2:dduduudduuudddu M:4/4  K:G      H:ACELRSZ T:Chant : Les sept-z-amoureux
ABC   1 C1:000700010006000 C2:dudduuudddududd M:5/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Chant : Lettre de Pelot de Betton
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Là-haut sur la colline
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Mon père avait un âne
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Noces de maître Laurent
ABC   1 C1:000000000104030 C2:dududududududud M:2/2  K:G      H:CLQZ  T:Chantons pour passer le temps
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : Passant par Paris
ABC   12 C1:011171670001077 C2:uuududduddddduu M:C   K:C      H:L   T:Chant pour la fête de l'Ascension - J35
ABC   1 C1:030000000701010 C2:uduudduuuuuduud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Chantreus
ABC   1 C1:030000000701010 C2:uduudduuuuuduud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Chantreus
ABC   1 C1:030000000701010 C2:uduudduuuuuduud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Chantreus
ABC   1 C1:300071106611100 C2:uduudduuuuuduud M:6/8  K:C      H:"CLR  T:The Chantreus
ABC  517 C1:000027066021055 C2:uddduududuudduu M:6/8  K:A      H:BFLR  T:the Chantreuse
ABC   1 C1:000027066021055 C2:uddduududuudduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Chantreuse, The
ABC  414 C1:000711066021002 C2:duudduuuduudddu M:6/8  K:A      H:ALOQRSZ T:Chantreuse,The. RH.414
ABC  6608 C1:000711066021002 C2:duudduuuduudddu M:6/8  K:A      H:ABFLOQRSZ T:Chantreuse,The. RH.414
ABC  431 C1:000711066111002 C2:duudduuuuuduudd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Chantreuse,The. RH.432
ABC  6625 C1:000711066111002 C2:duudduuuuuduudd M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Chantreuse,The. RH.432
ABC   1 C1:000711066003002 C2:duudduuduuudddd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Chant Russe
ABC   1 C1:000711066003002 C2:duudduuduuudddd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Chant Russe
ABC   1 C1:000711066111002 C2:duudduuuuuduudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Chantrusse (The)
ABC   1 C1:000711066111002 C2:duudduuuuuduudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Chantrusse (The)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ACELRSZ T:Chant : The sun is burning
ABC   1 C1:000300010001060 C2:uuududduuddudud M:2/4  K:C      H:ACELQRSZ T:Chant : Veïci la Saint-Jean
ABC   1 C1:327174327103327 C2:uuududduuududuu M:3/4  K:Am      H:"LS  T:Chant : Y'a dix marins sur mer
ABC   6 C1:007111360011667 C2:duuudduduuddduu M:2/4  K:F      H:ILQw  T:Chanty sung by Mr. Broome at Hadleigh, Sept. 2nd 1907
ABC   1 C1:620623770662006 C2:duduuddddududuu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:Chanukah Chag Yafe
ABC   1 C1:620623770662006 C2:duduuddddududuu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:Chanukah Chag Yafe
ABC   1 C1:620623770662006 C2:duduuddddududuu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:Chanukah Chag Yafe
ABC   1 C1:620623770662006 C2:duduuddddududuu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:Chanukah Chag Yafe
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:2/4  K:Dm      H:"CLOQRZ T:Chanukah Medley (Hora)
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:2/4  K:Dm      H:"CLOQRZ T:Chanukah Medley (Hora)
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:4/4  K:Dm      H:"CLZw T:Chanukah, Oy Chanukah
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:4/4  K:Dm      H:"CLZw T:Chanukah, Oy Chanukah
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:4/4  K:Dm      H:"CLZw T:Chanukah, Oy Chanukah
ABC   1 C1:000350000771070 C2:uddduduuddduduu M:4/4  K:Dm      H:"CLZw T:Chanukah, Oy Chanukah
ABC   1 C1:175113360000211 C2:udduududuuuuudd M:4/4  K:Db      H:CLw  T:Chanukah / Solstice
ABC   3 C1:175113360000211 C2:udduududuuuuudd M:4/4  K:Db      H:CLw  T:Chanukah / Solstice
ABC   4 C1:175113370000111 C2:udduududuuuuudd M:4/4  K:Eb      H:CLw  T:Chanukah / Solstice
ABC   3 C1:175113360000211 C2:udduududuuuuudd M:4/4  K:Db      H:CLw  T:Chanukah / Solstice
ABC  170 C1:060100070207000 C2:dudududuudududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Chan xian ge
ABC 11741 C1:000062011007627 C2:duuudduduuuddud M:6/8  K:G      H:"FLORSW T:La chanzun da masüras (Walzer) G (wz02289)
ABC 11684 C1:772611773007152 C2:dduduuddudududd M:3/4  K:C      H:"FLORSW T:Chanzun d'amur (Walzer) C (wz02293)
ABC   1 C1:116111006116116 C2:uuduuuduuduuduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Chao
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chao Garden (2:57)
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:DLR  T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:223053177677261 C2:uuuduudddddudud M:6/8  K:D      H:LR   T:Chapel Bell, The
ABC   8 C1:104012176502776 C2:uduuudduudddddu M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:217001760765017 C2:uududddduudddud M:6/8  K:Edor     H:CDLRSZ T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:210401210376217 C2:uuduuuudduudddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:170121477027760 C2:uduuudududddddu M:6/8  K:DDor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:307027760765067 C2:ududdddduddddud M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   2 C1:217001760765017 C2:uududddduudddud M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   3 C1:210401210376217 C2:uuduuuudduudddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   4 C1:170121477027760 C2:uduuudududddddu M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   5 C1:400121712027760 C2:duuuduuuddddduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   6 C1:640012171202776 C2:ddduuuduuuddddd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   7 C1:040121361027760 C2:duuuuduuddddduu M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuuddddd M:6/8  K:Edor     H:DLRZ  T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:CDRZ  T:Chapel Bell, The
ABC   2 C1:361027760765027 C2:uduuddddduudddd M:6/8  K:Ddor     H:DFLRZ T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:712060766002000 C2:duudddduuuududu M:6/8  K:Em      H:LRZ  T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuuddddd M:6/8  K:Edor     H:DLRZ  T:Chapel Bell, The
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:CDRZ  T:Chapel Bell, The
ABC  204 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:CDRZ  T:Chapel Bell, The
ABC  204 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:CDRZ  T:Chapel Bell, The
ABC   26 C1:712060766002000 C2:duudddduuuududu M:6/8  K:Em      H:LRZ  T:The Chapel Bell
ABC   1 C1:217001760712017 C2:uududdduuuddddd M:6/8  K:Edor     H:DLRZ  T:Chapel Bell, The
ABC  204 C1:217001760712017 C2:uududdduuudddud M:6/8  K:Edor     H:CDRZ  T:Chapel Bell, The
ABC  380 C1:712060766002000 C2:duudddduuuududu M:6/8  K:Em      H:LRZ  T:The Chapel Bell
ABC  158 C1:223053177677261 C2:uuuduudddddudud M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Chapel Bell (Dmaj)
ABC  158 C1:223053177677261 C2:uuuduudddddudud M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Chapel Bell (Dmaj)
ABC  158 C1:223053177677261 C2:uuuduudddddudud M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Chapel Bell (Dmaj)
ABC   1 C1:711767137677112 C2:duuddduudddduuu M:2/2  K:A      H:CLRZ  T:Chapel Gate
ABC   45 C1:053211117117671 C2:duuuuuuduuddduu M:2/2  K:A      H:CLRZ  T:Chapel Gate
ABC   1 C1:711767137677112 C2:duuddduudddduuu M:2/2  K:A      H:CLRZ  T:Chapel Gate
ABC   1 C1:711767137677112 C2:duuddduudddduuu M:2/2  K:A      H:CLRZ  T:Chapel Gate
ABC   1 C1:000761000501760 C2:ddududududdddud M:3/4  K:Amaj     H:"LR  T:Chapel Keithack
ABC   1 C1:000501760717007 C2:dudududddduddud M:3/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Chapel Keithack
ABC   1 C1:000501760717007 C2:dudududddduddud M:3/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Chapel Keithack
ABC   1 C1:000501760717007 C2:dudududddduddud M:3/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Chapel Keithack
ABC  3009 C1:000501760717007 C2:dudududddduddud M:3/4  K:Bb      H:BCFLOVZ T:Chapel Keithack
ABC   1 C1:000117000111000 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:000117000111000 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:062027716036062 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:C      H:"FLOSZ T:Chapelloise
ABC   1 C1:062027716036062 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:C      H:"FLOSZ T:Chapelloise
ABC   1 C1:062027716036062 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:C      H:"FLOSZ T:Chapelloise
ABC   1 C1:062027716036062 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:C      H:"FLOSZ T:Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   1 C1:006111002067006 C2:duuuuddduudddud M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:la Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:La Chapelloise
ABC   59 C1:011011005177011 C2:uuuududduuuudud M:6/8  K:Dm      H:FLOQR T:La Chapelloise
ABC  4223 C1:011011005177011 C2:uuuududduuuudud M:6/8  K:D      H:FLQR  T:La Chapelloise
ABC   1 C1:172027777000000 C2:uduudddduudduuu M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chapelmount House
ABC   1 C1:172027777000000 C2:uduudddduudduuu M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:Chapelmount House
ABC   23 C1:112004113000770 C2:uuuduuuddduuu  M:4/4  K:F      H:LQRZ  T:Chapeloise*
ABC   1 C1:070107050003020 C2:dudduuddudduudu M:6/8  K:Bm      H:CLQR  T:Chapelwell
ABC   1 C1:070107050003020 C2:dudduuddudduudu M:6/8  K:Bm      H:CLQR  T:Chapelwell
ABC   1 C1:070107050003020 C2:dudduuddudduudu M:6/8  K:Bm      H:CLQR  T:Chapelwell
ABC   1 C1:006010001170707 C2:duuuddduududuuu M:3/4  K:G      H:"BCLR T:La Chapka
ABC   1 C1:006010001170707 C2:duuuddduududuuu M:3/4  K:G      H:"BCLR T:La Chapka
ABC  3492 C1:006010001170707 C2:duuuddduududuuu M:3/4  K:G      H:CFLOQRS T:La Chapka
ABC  3614 C1:006010001170707 C2:duuuddduududuuu M:3/4  K:C      H:CFLOQRS T:La Chapka
ABC  3840 C1:006010001170707 C2:duuuddduududuuu M:3/4  K:G      H:"BCFLR T:La Chapka
ABC   1 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:    T:the Chaplet
ABC   1 C1:655766035564636 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLZ  T:Chaplet
ABC   1 C1:655766035564636 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLZ  T:Chaplet
ABC   2 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chaplet, The
ABC   1 C1:655766035564636 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLZ  T:Chaplet
ABC   2 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chaplet, The
ABC  0537 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Chaplet.
ABC   1 C1:655766035564636 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLZ  T:Chaplet
ABC  537 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BFZ  T:the Chaplet
ABC  185 C1:655766035564636 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLQZ  T:Chaplet. JJo6.191
ABC   53 C1:062765576621556 C2:duududduddduudu M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Chaplet. JJo6.55, The
ABC   62 C1:655766035563646 C2:ddudddududududd M:C|  K:D      H:BLQWZ T:Chaplet. Ru1.062, The
ABC  2502 C1:005400160056556 C2:duudddudduddduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Chapman
ABC  2502 C1:005400160056556 C2:duudddudduddduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Chapman
ABC  2502 C1:005400160056556 C2:duudddudduddduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Chapman
ABC 20153 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:A      H:BLOQSZ T:the CHAPTER OF FASHIONS
ABC  0861 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:D      H:ILQZ  T:Chapter of Kings.
ABC  070 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:C      H:LOQRSZ T:Chapter of Kings,The TS.070
ABC  8480 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:C      H:BFLOQRSZ T:Chapter of Kings,The TS.070
ABC   09 C1:300711050160503 C2:uduududdududuuu M:6/8  K:C      H:ALQRSZ T:Chapter of Kings. TJD.09
ABC  5626 C1:300711050160503 C2:uduududdududuuu M:6/8  K:C      H:ABFLQRSZ T:Chapter of Kings. TJD.09
ABC  258 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudu M:6/8  K:A      H:LOQRSZ T:Chapter of Kings. VWMLa.258, The
ABC  8801 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudu M:6/8  K:A      H:BFLOQRSZ T:Chapter of Kings. VWMLa.258, The
ABC   47 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:Bb      H:ALOQRSZ T:Chapter of Things. WCa.47
ABC  5169 C1:300711066000400 C2:uduudduuuuddudd M:6/8  K:Bb      H:ABFLOQRSZ T:Chapter of Things. WCa.47
ABC   1 C1:023000602411117 C2:ududduduuuudduu M:6/8  K:D      H:BLRS  T:Chapultepec
ABC   13 C1:000765001110770 C2:dduuuuddduudddu M:6/8  K:C      H:CL   T:Chaque enfant est une étoile
ABC   1 C1:010100010001000 C2:uuuuuuuudu   M:4/4  K:Cm      H:ABCDFGHILOQRSZw T:Character encoding test - ISO-8859-2 - Latin2
ABC   1 C1:760300727126007 C2:dduduuduuudduud M:2/4  K:Amaj     H:LR   T:Character's
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (1/2:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (1/2:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (1/2:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (1/2:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Charade (2/2:Harp)
ABC   1 C1:217502700007027 C2:uudduudduuduudd M:2/4  K:Dm      H:ACLZ  T:La Charge
ABC   1 C1:027021751170015 C2:uduudduududduud M:2/4  K:Gm      H:"CLZ  T:La Charge
ABC   4 C1:217502701761027 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:Dm      H:CILQRZ T:La Charge
ABC   4 C1:217502701761027 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:Dm      H:CILQRZ T:La Charge
ABC  414 C1:217511701761117 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:DMin     H:CFLQSZ T:La Charge
ABC  3794 C1:217502701761027 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:D      H:CFILQRZ T:La Charge
ABC   1 C1:217502700007027 C2:uudduudduuduudd M:2/4  K:Dm      H:LZ   T:La Charge - bourree
ABC   6 C1:104711167176627 C2:uuduuuddudddudd M:4/4  K:D      H:"CLS  T:Charger
ABC   1 C1:443777221771332 C2:duuddduuudduudu M:6/4  K:C      H:CLQWw T:Chariots
ABC   4 C1:443777221771332 C2:duuddduuudduudu M:6/4  K:C      H:CLQWw T:Chariots
ABC   3 C1:443777221771347 C2:duuddduuudduudd M:6/4  K:C      H:CLWw  T:Chariots
ABC   4 C1:443777221771332 C2:duuddduuudduudu M:6/4  K:C      H:CLQWw T:Chariots
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chariots Of Fire (3:24)
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:100600631000004 C2:uuddduuudduuudd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC   1 C1:760000217606004 C2:ddduudddduudduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Chariots of Fire .. Seconds
ABC  1066 C1:016007677773277 C2:uddddddduuddudd M:6/8  K:C      H:ILQZ  T:The Charity Boy.
ABC   1 C1:301200126166700 C2:uuuuuuududddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Charity Seed
ABC   1 C1:301200126166700 C2:uuuuuuududddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Charity Seed
ABC   1 C1:301200126166700 C2:uuuuuuududddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Charity Seed
ABC   12 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BL   T:Chark's Hornpipe
ABC   10 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BLSZ  T:Chark's Hornpipe
ABC   10 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BLSZ  T:Chark's Hornpipe
ABC   1 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BL   T:Chark's Hornpipe
ABC   1 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BL   T:Chark's Hornpipe
ABC   10 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:LSZ  T:Chark's Hornpipe
ABC   1 C1:110511070603020 C2:uuduudduuduuduu M:3/2  K:D      H:BL   T:Chark's Hornpipe
ABC   37 C1:070677772477232 C2:uddddduddduuudu M:3/2  K:A      H:BLQRWZ T:Chark’s Hornpipe. JJo3.037
ABC   1 C1:771302671143006 C2:dduuudduududddu M:6/8  K:A      H:L   T:Charladies' Ball
ABC   1 C1:771302671143006 C2:dduuudduududddu M:6/8  K:A      H:L   T:Charladies' Ball
ABC   1 C1:771302671143006 C2:dduuudduududddu M:6/8  K:A      H:L   T:Charladies' Ball
ABC   1 C1:711076775061712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:C      H:"S   T:Charlbytown Two-Step
ABC   44 C1:711076775061712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:C      H:"S   T:Charlbytown Two-Step
ABC   44 C1:711076775061712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:C      H:"S   T:Charlbytown Two-Step
ABC   44 C1:711076775061712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:C      H:"S   T:Charlbytown Two-Step
ABC   1 C1:302653233554654 C2:uuddduuudduddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Charle Lorraine, La
ABC   1 C1:111761027767060 C2:uuudduuddddduuu M:4/4  K:Em      H:"CLQRS T:Charlemagne and the Ruby Light
ABC   17 C1:111761027767060 C2:uuudduuddddduuu M:4/4  K:Em      H:"CLQRS T:Charlemagne and the Ruby Light
ABC   1 C1:111761027767060 C2:uuudduuddddduuu M:2/4  K:Em      H:"CLQRS T:Charlemagne and the Ruby Light (playback)
ABC   9 C1:111761027767060 C2:uuudduuddddduuu M:2/4  K:Em      H:"CLQRS T:Charlemagne and the Ruby Light (playback)
ABC   1 C1:010002000700070 C2:uudduddududdduu M:3/2  K:Am      H:ACILORS T:Charlene's Celebration
ABC   8 C1:727272727277777 C2:dudududududdddd M:C|  K:A      H:BFLZ  T:the CHARLES ATTWOOD
ABC   1 C1:400200020777000 C2:uuuudddudddduud M:4/4  K:Eb      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:002200000777005 C2:uuddddduuuuuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:400200020777000 C2:uuuudddudddduud M:4/4  K:Eb      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:400200020777000 C2:uuuudddudddduud M:4/4  K:Eb      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:002200000777005 C2:uuddddduuuuuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:002200000777005 C2:uuddddduuuuuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Charles Guiteau
ABC   1 C1:070023002707070 C2:duuuddduddddduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charles Hardie
ABC   1 C1:070023002707070 C2:duuuddduddddduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charles Hardie
ABC   1 C1:070023002707070 C2:duuuddduddddduu M:4/4  K:A      H:CLQRZ T:Charles Hardie
ABC   1 C1:070023002707070 C2:duuuddduddddduu M:4/4  K:A      H:CLQRZ T:Charles Hardie
ABC   53 C1:777111070001777 C2:ddduuududdduudd M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Charles Hornpipe
ABC  102 C1:050460000207672 C2:udddudddduududd M:2/4  K:A      H:BLQWZ T:Charles. JJo3.102
ABC   1 C1:050056005530030 C2:dududduduuudddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charles John Forbes Esq. of Newe
ABC   1 C1:050056005530030 C2:dududduduuudddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charles John Forbes Esq. of Newe
ABC  116 C1:115560556055605 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:BLR  T:Charles Leslie
ABC  116 C1:115560556055605 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:BLR  T:Charles Leslie
ABC  2163 C1:001100556000005 C2:uuudduddudddduu M:C   K:D      H:BLQRZ T:CHARLES LESLIE
ABC   1 C1:115560556055605 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charles Leslie
ABC   1 C1:115560556055605 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charles Leslie
ABC   1 C1:115560556055605 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charles Leslie
ABC   1 C1:060011500560005 C2:duuuddudduddudu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Charles Leslie of Findlassie's Strathspey
ABC   1 C1:060011500560005 C2:duuuddudduddudu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Charles Leslie of Findlassie's Strathspey
ABC   1 C1:253700070264677 C2:uudddudududdddd M:C|  K:G      H:BLSZ  T:Charles Lilt
ABC   1 C1:253700070264677 C2:uudddudududdddd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Charles Lilt
ABC   1 C1:007101020777020 C2:duuuddduuduuddd M:3/4  K:G      H:LR   T:Charles Lynch's Waltz
ABC   1 C1:007101020777020 C2:duuuddduuduuddd M:3/4  K:G      H:LR   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  413 C1:007101020777020 C2:duuuddduduuuudd M:3/4  K:G      H:L   T:Charles Lynch's Waltz
ABC  369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gm      H:BLZ  T:Charles Mac Hugh
ABC   1 C1:300012066111022 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Charles Mac Hugh
ABC   1 C1:300012066111022 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Charles Mac Hugh
ABC  369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gm      H:BLZ  T:Charles Mac Hugh
ABC   1 C1:300012066111022 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:G      H:LRSZ  T:Charles Mac Hugh
ABC  369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gm      H:BLZ  T:Charles Mac Hugh
ABC  0369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"Charles Mac Hugh" (air) 0369
ABC  0369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"Charles Mac Hugh" (air) 0369
ABC  0369 C1:030000000111177 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"Charles Mac Hugh" (air) 0369
ABC   1 C1:300012066111022 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gmin     H:BLRZ  T:Charles McHugh—The Wild Boy
ABC   1 C1:300012066111022 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/8  K:Gmin     H:BLRZ  T:Charles McHugh—The Wild Boy
ABC   1 C1:777624000223771 C2:dddduduuudduddd M:6/8  K:Amin     H:BLSZ  T:Charles M'Hugh, the Robber
ABC   13 C1:121162214007152 C2:uuuuduuuddududu M:C|  K:Gdor     H:CDLOQRSZ T:Charles Nicholson
ABC   13 C1:121162214007152 C2:uuuuduuuddududu M:C|  K:Gdor     H:CDLOQRSZ T:Charles Nicholson
ABC   13 C1:121162214007152 C2:uuuuduuuddududu M:C|  K:Gdor     H:CDLOQRSZ T:Charles Nicholson
ABC   21 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:ORS  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:COR  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CR   T:Charles O'Connor
ABC   2 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CR   T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CHR  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:305305177711111 C2:udududdduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:305305177711111 C2:udududdduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   67 C1:053051777201201 C2:dududdduuuuuddu M:6/8  K:G      H:BCFLVZ T:Charles O Connor
ABC   3 C1:305305177711111 C2:udududdduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   4 C1:053051777201111 C2:dududdduuuuuddu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:305305177711111 C2:udududdduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   2 C1:000051777111111 C2:duddduuuuuudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CORS  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:777201201663400 C2:ddduuuuudduuddd M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Charles O'Connor
ABC   2 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CR   T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CORS  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:777201201663400 C2:ddduuuuudduuddd M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC  353 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CDLZ  T:Charles O'Connor
ABC   1 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CORS  T:Charles O'Connor
ABC   15 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Charles O'Connor
ABC  1499 C1:053051777111111 C2:dududdduuuuuudd M:6/8  K:D      H:CFORZ T:Charles O'Connor
ABC   3 C1:777201201663400 C2:ddduuuuudduuddd M:6/8  K:D      H:CL   T:Charles O'Conor
ABC   3 C1:777201201663400 C2:ddduuuuudduuddd M:6/8  K:D      H:CL   T:Charles O'Conor
ABC   1 C1:120701271277021 C2:uuuduuuduuudduu M:C|  K:Ddor     H:LSZ  T:Charles of Sweden
ABC   1 C1:000700011107111 C2:duuuduuuduudddd M:C|  K:Bb      H:LSZ  T:Charles of Sweden
ABC   1 C1:120701271277021 C2:uuuduuuduuudduu M:C|  K:Ddor     H:LSZ  T:Charles of Sweden
ABC   1 C1:000700011107111 C2:duuuduuuduudddd M:C|  K:Bb      H:LSZ  T:Charles of Sweden
ABC   1 C1:120701271277021 C2:uuuduuuduuudduu M:C|  K:Ddorian   H:LSZ  T:Charles of Sweden
ABC   31 C1:211177700011161 C2:uduuddduuuduuud M:C   K:D      H:CLOQRSZ T:Charles of Sweden,aka. MBe.31
ABC  528 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:Charles O'Reilly
ABC   1 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:Emin     H:LRSZ  T:Charles O'Reilly
ABC   1 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:Emin     H:LRSZ  T:Charles O'Reilly
ABC  528 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:Charles O'Reilly
ABC   1 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:Emin     H:LRSZ  T:Charles O'Reilly
ABC  528 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:Charles O'Reilly
ABC  0528 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:G      H:"BCILQZ T:"Charles O'Reilly" (slow air) 0528
ABC  0528 C1:000266000111000 C2:udduuududuuuudu M:3/4  K:G      H:"BCILQZ T:"Charles O'Reilly" (slow air) 0528
ABC   1 C1:000051777111111 C2:duddduuuuuudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charles O’Connor
ABC   1 C1:001777710602020 C2:udddduduuuduudd M:2/4  K:D      H:CILQ  T:Charles' Polka
ABC  2472 C1:001777710602020 C2:udddduduuuduudd M:2/4  K:D      H:CFILQ T:Charles' Polka
ABC   1 C1:111716111061016 C2:uuududuuududuud M:6/8  K:A      H:FLQSZ T:Charles Sharpe, Esq, of Hoddom's Favorite
ABC   1 C1:400057771777007 C2:duddduddduddudd M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Charles's Jigg
ABC   1 C1:400057771777007 C2:duddduddduddudd M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Charles's Jigg
ABC   1 C1:616300276061001 C2:duduuddduuudduu M:C   K:D      H:AHLOQRSZ T:Charles Stewards Reel. JMT008
ABC   8 C1:616300276061001 C2:duduuddduuudduu M:C   K:D      H:AHLOQRSZ T:Charles Stewards Reel. JMT.008
ABC  7538 C1:616300276061001 C2:duduuddduuudduu M:C   K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Charles Stewards Reel. JMT.008
ABC   1 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:L   T:Charles Street Bank.
ABC   1 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Charles Street Bank
ABC   1 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Charles Street Bank
ABC  0082 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:ILQZ  T:Charles Street Bank.
ABC   82 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:FILQZ T:Charles Street Bank.
ABC  227 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Charles Street Bank. RH.227
ABC  6421 C1:562111770703565 C2:dduuuuddduddudd M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Charles Street Bank. RH.227
ABC  151 C1:717156211177070 C2:dududduuuudddud M:C|  K:G      H:BFLZ  T:Charles Street Bath
ABC  252 C1:717156211177072 C2:dududduuuuddduu M:C|  K:A      H:BLORVZ T:Charles Street Bath
ABC 10871 C1:717156211177070 C2:dududduuuudddud M:C   K:A      H:BLRSZ T:CHARLES STREET, BATH.
ABC   1 C1:117707035621662 C2:uudddudduuddudu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Charles Street, Bath
ABC   1 C1:117707035621662 C2:uudddudduuddudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Charles Street, Bath
ABC   2 C1:117707356216627 C2:uudddudduuddudu M:C   K:G      H:BLZ  T:Charles Street Bath
ABC   2 C1:117707356216627 C2:uudddudduuddudu M:C   K:G      H:BLZ  T:Charles Street Bath
ABC   1 C1:117707035621662 C2:uudddudduuddudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Charles Street, Bath
ABC  0753 C1:117707035621662 C2:uudddudduuddudu M:C|  K:G      H:ILQZ  T:Charles Street, Bath.
ABC   1 C1:717156651177071 C2:dududdduuuddduu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Charles Street Bath
ABC  135 C1:116007035621662 C2:uuddudduuddudud M:C|  K:A      H:LOQRSZ T:Charles Street Baulk. VWMLa.135
ABC  8984 C1:116007035621662 C2:uuddudduuddudud M:C|  K:A      H:BFLOQRSZ T:Charles Street Baulk. VWMLa.135
ABC   1 C1:116007035665662 C2:uudduddduddudud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charles Street Walk
ABC  174 C1:517356651160070 C2:dududdduuuddudd M:C|  K:A      H:BFLZ  T:Charles Street Walk
ABC   1 C1:116007035665662 C2:uudduddduddudud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charles Street Walk
ABC   1 C1:116007035665662 C2:uudduddduddudud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charles Street Walk
ABC   1 C1:116007035665662 C2:uudduddduddudud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charles Street Walk
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:030027616700637 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:Emaj     H:LR   T:Charles Sutherland
ABC   2 C1:030027616706217 C2:uudduddduuddudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLRZ T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLRZ T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC  144 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLZ  T:Charles Sutherland
ABC   1 C1:072761670063762 C2:uuddudddudduudu M:4/4  K:E      H:CDLRZ T:Charles Sutherland
ABC  194 C1:400057771777007 C2:duddduddduddudd M:6/8  K:F      H:BLQRZ T:Charles’s Jigg. JJo6.200
ABC   1 C1:617624273071115 C2:duddudududuuuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Charleston
ABC   2 C1:077600253071235 C2:dddududuuududdd M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Charleston
ABC   1 C1:077600253071235 C2:dddududuuududdd M:4/4  K:A      H:CL   T:Charleston, The
ABC   1 C1:077600253071235 C2:dddududuuududdd M:4/4  K:A      H:CL   T:Charleston, The
ABC  0712 C1:021116530227770 C2:uuuudduuudddduu M:2/4  K:Bb      H:BFL  T:CHARLESTON GALS
ABC   5 C1:226352651161166 C2:uudududuuuduudd M:C|  K:Dmaj     H:"LQRS T:Charleston Hornpipe
ABC   5 C1:226352651161166 C2:uudududuuuduudd M:C|  K:Dmaj     H:"LQRS T:Charleston Hornpipe
ABC   67 C1:226352651161166 C2:uudududuuuduudd M:C|  K:Dmaj     H:"LQR  T:Charleston Hornpipe
ABC   67 C1:226352651161166 C2:uudududuuuduudd M:C|  K:Dmaj     H:"LQR  T:Charleston Hornpipe
ABC  204 C1:020253524641335 C2:duuuduuuuuddduu M:2/4  K:Gmaj     H:CLRZ  T:The Charleston Lake Reel
ABC  204 C1:020253524641335 C2:duuuduuuuuddduu M:2/4  K:Gmaj     H:CLRZ  T:The Charleston Lake Reel
ABC   1 C1:00022174415   C2:udduuuuududuudd M:2/4  K:C      H:L   T:Charleston No. 2
ABC  276 C1:617625353011622 C2:duddududuuuduud M:C|  K:A      H:CRZ  T:Charleston Reel
ABC  276 C1:617625353011622 C2:duddududuuuduud M:C|  K:A      H:CRZ  T:Charleston Reel
ABC  276 C1:617625353011622 C2:duddududuuuduud M:C|  K:A      H:CRZ  T:Charleston Reel
ABC   02 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Charlestown Chaser
ABC   02 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Charlestown Chaser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Charlestown Chaser
ABC  115 C1:212347735012207 C2:uuuudududuuduud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Charles Wallaces Q.S. +
ABC  115 C1:234773501220701 C2:udududuuduuduuu M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Charles Wallaces Q.S.
ABC   1 C1:030011270604030 C2:uuuuddduuududud M:3/2  K:Bmin     H:LR   T:The Charlesworth Hornpipe
ABC   1 C1:000001770077116 C2:udddduudududduu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Charles XII March
ABC   1 C1:000001770077116 C2:udddduudududduu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Charles XII March
ABC   1 C1:076767776445344 C2:udddddddudududu M:C|  K:G      H:LR   T:Charleville Lasses, The
ABC   12 C1:100264671111711 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:G      H:L   T:Charlevoix Reel
ABC   12 C1:100264671111711 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:G      H:L   T:Charlevoix Reel
ABC   1 C1:100264671111711 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:G      H:L   T:Charlevoix Reel
ABC   1 C1:167211170621002 C2:udduuuudduuuduu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Charley
ABC   1 C1:671627126233203 C2:ddududuuduuduud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charley, Frances And Ivan
ABC   1 C1:600100276007277 C2:duuddduddduuuuu M:4/4  K:D      H:CIS  T:Charley Mulvahill's
ABC   1 C1:267660220621011 C2:udddduuduuuuduu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Charley Over the Water [2]
ABC   1 C1:267660220621011 C2:udddduuduuuuduu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Charley Over the Water [2]
ABC   3 C1:220621267660220 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:G      H:BCLQ  T:Charley Over the Water +
ABC   3 C1:220621267660220 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:G      H:BCLQ  T:Charley Over the Water
ABC 10671 C1:220621267660220 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:D      H:BCLSZ T:CHARLEY OVER THE WATER
ABC   1 C1:267660220621011 C2:udddduuduuuuduu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Charley Over the Water
ABC  154 C1:267660040621002 C2:udddduduuududuu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Charley Over The Water. JC.153
ABC  5351 C1:267660040621002 C2:udddduduuududuu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Charley Over The Water. JC.153
ABC   1 C1:040006772777050 C2:udddudddduuuduu M:6/8  K:bmin     H:CRSW  T:Charley's Hat
ABC   1 C1:040006772777050 C2:udddudddduuuduu M:6/8  K:bmin     H:CRSW  T:Charley's Hat
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:C      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:C      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:C      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:2/4  K:C      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC   0 C1:        C2:        M:C   K:       H:R   T:Charley Stuart
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Charley Stuart
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  862 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC   1 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:Charley the prayermaster
ABC   1 C1:060703000101030 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Charley the Prayermaster
ABC   1 C1:060703000101030 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Charley the Prayermaster
ABC   1 C1:060703000101030 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Charley the Prayermaster
ABC  122 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Charley the prayermaster
ABC  122 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Charley the prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:BDLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC   1 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Charley the Prayermaster
ABC   2 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  862 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  322 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC   1 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Charley the Prayermaster
ABC   2 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  862 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Charley the Prayermaster
ABC  122 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Charley the prayermaster
ABC  0862 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"Charley The Prayermaster" (jig) 0862
ABC  0862 C1:673011307677673 C2:dduuuudddddduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"Charley The Prayermaster" (jig) 0862
ABC   1 C1:031111065565676 C2:uuuuududduddddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charlie
ABC   1 C1:031111065565676 C2:uuuuududduddddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charlie
ABC  4006 C1:111106376567671 C2:uuuududduddddud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:CHARLIE
ABC   1 C1:111106376567671 C2:uuuududduddddud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Charlie
ABC  4326 C1:663117663027664 C2:dduuuddduudddud M:6/8  K:A      H:ABFLOQRSZ T:Charlie And His Trousers On,aka. ASH.03
ABC   1 C1:647777772151112 C2:dudddddduuduuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie And The Professor
ABC   2 C1:647777772151112 C2:dudddddduuduuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie And The Professor
ABC   1 C1:000002025052070 C2:uuududduddududu M:6/8  K:G      H:LQRSZ T:Charlie Batchelor's Lost Jig (adapted by GMA)
ABC   33 C1:117722121716700 C2:uudduuuuudududd M:2/4  K:D      H:ALRSZ T:Charlie Doran's Polka
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LR   T:Charlie Fleming's
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LR   T:Charlie Fleming's
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LRS  T:Charlie Fleming's Reel
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LRS  T:Charlie Fleming's Reel
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LRS  T:Charlie Fleming's Reel
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LRS  T:Charlie Fleming's Reel
ABC   1 C1:156622670011777 C2:uddduudduuddddu M:C|  K:D      H:LRS  T:Charlie Fleming's Reel
ABC   1 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777230367716 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777230367716 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777230367716 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC  043 C1:771777023036771 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:771777230367716 C2:ddudddududddudd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Charlie Gore's Birthday
ABC   1 C1:733553356335533 C2:dududududududud M:4/4  K:E      H:CLQR  T:Charlie Hardie
ABC   1 C1:733553356335533 C2:dududududududud M:4/4  K:E      H:CLQR  T:Charlie Hardie
ABC   1 C1:335533563355335 C2:udududududududu M:4/4  K:Emaj     H:LR   T:Charlie Hardie
ABC   1 C1:335533572356233 C2:udududududududu M:4/4  K:E      H:CLRS  T:Charlie Hardie's Reel
ABC   1 C1:335533563355335 C2:udududududududu M:4/4  K:E      H:"CLRS T:Charlie Hardie's Reel
ABC   1 C1:335533563355335 C2:udududududududu M:4/4  K:E      H:"CLRS T:Charlie Hardie's Reel
ABC  197 C1:072760376477601 C2:duddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"LQR  T:Charlie Harris'
ABC   1 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Harris'
ABC   76 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   76 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   76 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   1 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   1 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   76 C1:671211776713017 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:DRSZ  T:Charlie Harris'
ABC   8 C1:623107676627162 C2:duuudddddududuu M:C   K:D      H:DQRZ  T:Charlie Harris - aka. - Night of Fun
ABC   8 C1:623107676627162 C2:duuudddddududuu M:C   K:D      H:DQRZ  T:Charlie Harris - aka. - Night of Fun
ABC   1 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC   1 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC   1 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC   1 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC  110 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRSZ T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC   84 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC  464 C1:771022767001311 C2:dduuuddduuuuddd M:6/8  K:G      H:LQRSZ T:Charlie Harris' Leitrim Jig
ABC  110 C1:676627162262130 C2:ddddududuuduuud M:C   K:D      H:BDL  T:Charlie Harris No.1
ABC  110 C1:676627162262130 C2:ddddududuuduuud M:C   K:D      H:BDL  T:Charlie Harris No.1
ABC  111 C1:001760020032001 C2:udduuuuuddududd M:C   K:D      H:BL   T:Charlie Harris No.2
ABC  111 C1:001760020032001 C2:udduuuuuddududd M:C   K:D      H:BL   T:Charlie Harris No.2
ABC   1 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Charlie Harris' Polka
ABC  152 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Charlie Harris' Polka
ABC   60 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:RZ   T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:RZ   T:Charlie Harris' Polka
ABC  122 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC  122 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC  214 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"QRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC  214 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"QRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   10 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DLR  T:Charlie Harris' Polka
ABC   10 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DLR  T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   60 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:RZ   T:Charlie Harris' Polka
ABC   60 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC  214 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"QRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   23 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:4/4  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   23 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:4/4  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   80 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Charlie Harris' Polka
ABC   80 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Charlie Harris' Polka
ABC   68 C1:67662      C2:ddddu      M:2/4  K:D      H:LZ   T:Charlie Harris' Polka
ABC   68 C1:67662      C2:ddddu      M:2/4  K:D      H:LZ   T:Charlie Harris' Polka
ABC  122 C1:060602070106020 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"LRZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   68 C1:676627162262102 C2:ddddududuuduuud M:2/4  K:D      H:"LZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   68 C1:676627162262102 C2:ddddududuuduuud M:2/4  K:D      H:"LZ  T:Charlie Harris' Polka
ABC   80 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Charlie Harris' Polka
ABC   1 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:4/4  K:D      H:R   T:Charlie Harris' Reel #1
ABC   1 C1:001760026232001 C2:udduduuuuuddudd M:4/4  K:D      H:LR   T:Charlie Harris' Reel #2
ABC   1 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Harris' Reel [2]
ABC  606 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Charlie Harris' Reel
ABC  606 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Charlie Harris' Reel
ABC  606 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Charlie Harris' Reel
ABC   1 C1:001760026232001 C2:udduduuuuuddudu M:C   K:D      H:LZ   T:Charlie Harris's [1]
ABC   1 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris's
ABC   2 C1:766271622621307 C2:dddududuuduuudd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris's
ABC   3 C1:676627162262130 C2:ddddududuuduuud M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris's
ABC   4 C1:676627162262130 C2:ddddududuuduuud M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris's
ABC   5 C1:001160276021605 C2:uududduuddduduu M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris's
ABC   35 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:C   K:D      H:LZ   T:Charlie Harris's No. 1
ABC   35 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:C   K:D      H:LZ   T:Charlie Harris's No. 1
ABC   36 C1:001760026232001 C2:udduduuuuuddudu M:C   K:D      H:LZ   T:Charlie Harris's No. 2
ABC   36 C1:001760026232001 C2:udduduuuuuddudu M:C   K:D      H:LZ   T:Charlie Harris's No. 2
ABC  363 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Charlie Harris's Polka
ABC  363 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Charlie Harris's Polka
ABC  363 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Charlie Harris's Polka
ABC  363 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Charlie Harris's Polka
ABC   1 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Charlie Harris's Polka
ABC   1 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Charlie Harris's Reel
ABC   1 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Harris's Reel
ABC   6 C1:662716226213076 C2:ddududuuduuuddd M:4/4  K:D      H:LR   T:Charlie Harris's Reel
ABC   96 C1:621307676627162 C2:duuudddddududuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Harris's Reel
ABC   1 C1:676627162262130 C2:ddddududuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Harris’
ABC   2 C1:611111676111001 C2:duuuuuddduuuuud M:C   K:Dmin     H:BLRZ  T:Charlie he's my Darling
ABC   2 C1:111103510267031 C2:uuuuuduuddudduu M:C   K:Dmin     H:BLRZ  T:Charlie he's my Darling (Modern Set)
ABC   2 C1:111103510267031 C2:uuuuuduuddudduu M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Charlie he's my Darling (Modern Set)
ABC   1 C1:111111677777116 C2:uuuuuudddddduud M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Charlie he's my Darling (Original Set)
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"S   T:Charlie Hunter
ABC   43 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:D      H:CDLR  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:D      H:CDRZ  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:322076104111667 C2:uuudduduuuddddd M:6/8  K:D      H:DLQRZ T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:030202000707070 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:030202000707070 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:030202000707070 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CDLQRZ T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CDLQRZ T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CDLQRZ T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:CDLQRZ T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC   2 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC   4 C1:671077223167671 C2:ddudduuuudddduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC   5 C1:227225322077066 C2:uuduuduuudddduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC   3 C1:422722532207777 C2:duuduuduuuddddd M:6/8  K:Dmaj     H:CLR  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC   43 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Charlie Hunter
ABC   83 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"CLQRS T:Charlie Hunter
ABC   83 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"CLQRS T:Charlie Hunter
ABC   95 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter
ABC   95 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter
ABC   95 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter
ABC   95 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC  024 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLS  T:Charlie Hunter
ABC   45 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"S   T:Charlie Hunter
ABC   45 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"S   T:Charlie Hunter
ABC   45 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"S   T:Charlie Hunter
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Charlie Hunter
ABC  100 C1:322077004111667 C2:uuuddduuudddddd M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Charlie Hunter (Dmaj)
ABC  100 C1:322077004111667 C2:uuuddduuudddddu M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Charlie Hunter (Dmaj)
ABC  100 C1:322077004111667 C2:uuuddduuudddddd M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Charlie Hunter (Dmaj)
ABC   4 C1:322077004111667 C2:uuuddduuudddddu M:6/8  K:clef=none  H:IL   T:Charlie Hunter (Dmaj) - Dusty Windowsills (Ador) - Cat's Meow (Dmaj)
ABC   1 C1:322077066111667 C2:uuudddduuuddddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter's
ABC   53 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:D      H:CDRZ  T:Charlie Hunter's
ABC   53 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:D      H:CDRZ  T:Charlie Hunter's
ABC   53 C1:322077716711667 C2:uuudddudduudddd M:6/8  K:D      H:CDRZ  T:Charlie Hunter's
ABC   1 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   14 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Hunter's Jig
ABC   14 C1:322077776111667 C2:uuuddddduuudddd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   6 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   25 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Charlie Hunter's Jig
ABC  165 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Charlie Hunter's Jig
ABC   4 C1:227225322077066 C2:uuduuduuudddduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Hunter’s
ABC   48 C1:111103600267035 C2:uuuuududduddduu M:4/4  K:Bb      H:ALOQRSVWZ T:Charlie Is My Darling.2voices. JMT.048
ABC  7578 C1:111103600267035 C2:uuuuududduddduu M:4/4  K:Bb      H:ABFLOQRSVWZ T:Charlie Is My Darling.2voices. JMT.048
ABC   1 C1:000200670003000 C2:udduduuuuuuudud M:2/2  K:D      H:L   T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:111103510267035 C2:uuuuuduuddudduu M:4/4  K:Dm      H:"BDLORZ T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:000200670003000 C2:udduduuuuuuudud M:2/2  K:D      H:L   T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:000200670003000 C2:udduduuuuuuudud M:2/2  K:D      H:L   T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:040011010101010 C2:uuuuuuudddddduu M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:040011010101010 C2:uuuuuuudddddduu M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Charlie is my Darling
ABC 20072 C1:111103510267032 C2:uuuuuduuddudddu M:C   K:Am      H:BFLQZ T:CHARLIE IS MY DARLING
ABC 20134 C1:011110351026703 C2:duuuuuduudduduu M:C   K:E      H:BLOQSZ T:CHARLIE IS MY DARLING.
ABC   1 C1:026703111110311 C2:udduduuuuuuuddu M:C   K:Emin     H:BLQRZ T:Charlie is my darling
ABC  357 C1:111103510267031 C2:uuuuuduuddudddu M:C   K:D      H:LQS  T:Charlie is my Darling
ABC   93 C1:111103510267030 C2:uuuuuduudduduuu M:4/4  K:Em      H:"LQS  T:Charlie is my Darling
ABC   1 C1:026703541111031 C2:udduddduuuuuuud M:4/4  K:Bb      H:AHLOQRSZ T:Charlie Is My Darling.Primo. JMT048
ABC   1 C1:500260007111607 C2:dudduuudduududd M:4/4  K:Bb      H:AHLOQRSZ T:Charlie Is My Darling.Secundo. JMT048
ABC   1 C1:616611111764062 C2:dudduuuuudduduu M:C|  K:G      H:LRS  T:Charlie is Welcome Home
ABC   1 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Charlie Lennon's #4
ABC   1 C1:226127770265003 C2:uuduudddududuud M:C|  K:D      H:CDERSZ T:Charlie Lennon's \#4
ABC   30 C1:226127770265003 C2:uuduudddududuud M:C|  K:D      H:CDERSZ T:Charlie Lennon's \#4
ABC  338 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Charlie Lennon's #4
ABC  338 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Charlie Lennon's #4
ABC   1 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:4/4  K:D      H:CLQRZ T:Charlie Lennon's # 4
ABC  338 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Charlie Lennon's #4
ABC   1 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   87 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   87 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   87 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   87 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:120033266200012 C2:uuududduuuddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   3 C1:026532662261277 C2:udududduuduuddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   4 C1:774776765774776 C2:ddudddddudduddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   2 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   9 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Charlie Lennon's
ABC   9 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Charlie Lennon's
ABC   32 C1:471267101121371 C2:ududududuuuuudu M:C|  K:G      H:DLR  T:Charlie Lennon's
ABC   32 C1:471267101121371 C2:ududududuuuuudu M:C|  K:G      H:DLR  T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DFHRZ T:Charlie Lennon's
ABC   78 C1:220077230051770 C2:uudduududdudddu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon's
ABC   37 C1:300440027716500 C2:uududdudduuduuu M:C   K:B      H:LZ   T:Charlie Lennon's
ABC   37 C1:300440027716500 C2:uududdudduuduuu M:C   K:B      H:LZ   T:Charlie Lennon's
ABC   9 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:444004407624001 C2:duududduduuduuu M:4/4  K:Edor     H:LRW  T:Charlie Lennon's
ABC   9 C1:007722006711002 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Charlie Lennon's
ABC   87 C1:600533521227500 C2:dududuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLRSZ T:Charlie Lennon's
ABC   1 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:DLQR  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC  137 C1:007722000511712 C2:dduuduuduuddduu M:3/4  K:G      H:"BLR  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC  137 C1:007722000511712 C2:dduuduuduuddduu M:3/4  K:G      H:"BLR  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   2 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   2 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   1 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:DLOQR T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   38 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   38 C1:007722000511002 C2:dduuduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC  137 C1:007722000511712 C2:dduuduuduuddduu M:3/4  K:G      H:"BLR  T:Charlie Lennon's Mazurka
ABC   1 C1:101077220067110 C2:uudduudduuudddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Charlie Lennon's Mazurka "CCPB Sep-1995"
ABC   1 C1:101077220067110 C2:uudduudduuudddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Charlie Lennon's Mazurka "CCPB Sep-1995"
ABC   1 C1:101077220067110 C2:uudduudduuudddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Charlie Lennon's Mazurka "CCPB Sep-1995"
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CFLSZ T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   41 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC   76 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:BDor     H:CLSZ  T:Charlie Lennon's No. 2
ABC  136 C1:226127770265326 C2:uuduudddudududu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Charlie Lennon's No. 4
ABC   1 C1:237127730117653 C2:uuduudduuuddudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Charlie Lennon's Scottish Concerto
ABC   2 C1:337127730117653 C2:duduudduuuddudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Charlie Lennon's Scottish Concerto
ABC   1 C1:302071556556602 C2:uuduuddudddudud M:6/8  K:G      H:LR   T:Charlie Lennon's Sister
ABC   1 C1:302071556556602 C2:uuduuddudddudud M:6/8  K:G      H:LR   T:Charlie Lennon's Sister
ABC   67 C1:302071556556602 C2:uuduuddudddudud M:6/8  K:G      H:LR   T:Charlie Lennon's Sister
ABC   1 C1:072740002644624 C2:duddudududududd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Charlie Lennon’s
ABC   1 C1:252740710440044 C2:ududdduudududdu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Lennon’s
ABC   1 C1:771650013007112 C2:ddudduuduuuuddd M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Charlie Lennon’s No2.
ABC   1 C1:337127730117653 C2:duduudduuuddudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Charlie Lennon’s Scottish Concerto Strathspey (Flute)
ABC   1 C1:203051267663117 C2:uuduudddduuuddd M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Charlie Mack's
ABC   1 C1:426771156167112 C2:dududuuddudduuu M:C   K:A      H:BCLR  T:Charlie MacLellan
ABC   1 C1:607761115111011 C2:dddduuuduuuuuud M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie McDevitt's
ABC   1 C1:607761115111011 C2:dddduuuduuuuuud M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie McDevitt's
ABC   1 C1:607761115111011 C2:dddduuuduuuuuud M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie McDevitt's
ABC   66 C1:607761115111011 C2:dddduuuduuuuuud M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie McDevitt's
ABC   1 C1:607761115111011 C2:dddduuuduuuuuud M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie McDevitt's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007140060071676 C2:dudududddduudud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Charlie McKerron's
ABC   68 C1:007140060071037 C2:dudududdduududu M:2/2  K:ADor     H:LRS  T:Charlie McKerron's
ABC   1 C1:007767621766223 C2:ddddduuddduuuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Mulvhill’s
ABC   1 C1:007767621766223 C2:ddddduuddduuuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Mulvhill’s
ABC   1 C1:607110711607171 C2:dduuduudduduudd M:C|  K:D      H:LR   T:Charlie Mulvihill's [1]
ABC   1 C1:711177775066611 C2:duuudddduddduuu M:4/4| K:G      H:LQRZ  T:Charlie Mulvihill's [1]
ABC   1 C1:607110711607171 C2:dduuduudduduudd M:C|  K:D      H:LR   T:Charlie Mulvihill's [1]
ABC   1 C1:111106211177762 C2:uuuuduuuuddddud M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Charlie Mulvihill's [2]
ABC   1 C1:066211271762446 C2:dduuuududdududu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie Mulvihill's [4]
ABC   1 C1:066211271762446 C2:dduuuududdududu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie Mulvihill's
ABC   52 C1:062446270662112 C2:dudududdduuuudu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Charlie Mulvihill's
ABC   1 C1:600727770223277 C2:dduddduuuuddddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Mulvihill's
ABC   1 C1:056606111712217 C2:uddduuuduuuuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Charlie Mulvihill's
ABC   2 C1:416661117122176 C2:uuddduuuduuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Charlie Mulvihill's
ABC   3 C1:416606210022006 C2:uuddduuuuddddud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Charlie Mulvihill's
ABC   1 C1:621766223221767 C2:duuddduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Mulvihill's
ABC   10 C1:711177774166061 C2:duuudddduuddduu M:C|  K:A      H:LZ   T:Charlie Mulvihill's
ABC   10 C1:711177774166061 C2:duuudddduuddduu M:C|  K:A      H:LZ   T:Charlie Mulvihill's
ABC   13 C1:676001071160071 C2:ddduduudduudduu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Charlie Mulvihill's
ABC  106 C1:676001071160071 C2:ddduduudduudduu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Charlie Mulvihill's
ABC  144 C1:007767531756233 C2:ddddduuddduuuuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Charlie Mulvihill's
ABC   1 C1:621766223221767 C2:duuddduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Charlie Mulvihill's
ABC  233 C1:711177771136660 C2:duuudddduuudddu M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Charlie Mulvihill's (Gmaj)
ABC  233 C1:113666011171221 C2:uuuddduuuduuuud M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Charlie Mulvihill's (Gmaj)
ABC  233 C1:711177771136660 C2:duuudddduuudddu M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Charlie Mulvihill's (Gmaj)
ABC   1 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:HRSZ  T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  021 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:562773411774411 C2:ddudduduudduduu M:6/8  K:D      H:BFHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   4 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:HRSZ  T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  123 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   13 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC  477 C1:562775562772322 C2:dduddudduddduuu M:6/8  K:D      H:CHRSZ T:Charlie Mulvihill's Jig
ABC   1 C1:007767001766223 C2:dddduddduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie Mulvihill’s
ABC  1134 C1:215311777741660 C2:uuduuudddduuddd M:4/4  K:G      H:LR   T:Charlie Mulvihill’s
ABC  1134 C1:217111777741666 C2:uuduuudddduuddd M:4/4  K:A      H:LR   T:Charlie Mulvihill’s
ABC   21 C1:407171110577772 C2:ududuuudddddudu M:4/4  K:D      H:FLQRS T:Charlie O'Donnel's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   82 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   82 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   82 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DLR  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:444571614445662 C2:dududududududdu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Charlie O'Neill's
ABC   2 C1:002500121161761 C2:uduuuududduudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   21 C1:007127770062110 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:A      H:DLRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   23 C1:715660414417441 C2:duddduuduudduuu M:C|  K:Ador     H:LRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   21 C1:007127770062110 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:A      H:DLRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   23 C1:715660414417441 C2:duddduuduudduuu M:C|  K:Ador     H:LRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   81 C1:002766214445717 C2:uddduududududdu M:C|  K:G      H:DRZ  T:CHARLIE O'NEILL'S
ABC  3130 C1:444571614445662 C2:dududududududdu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Charlie O'Neill's
ABC   12 C1:444562610027662 C2:dudududuuddduud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   82 C1:444566214445777 C2:dududduudududdd M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Charlie O'Neill's
ABC   1 C1:056611610534711 C2:ddduuduududuuud M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:Charlie O’Donnell’s
ABC   1 C1:260711662001177 C2:udduudduuudduuu M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Reynolds'
ABC   1 C1:260711662001177 C2:udduudduuudduuu M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Charlie Reynolds'
ABC   1 C1:712777611063767 C2:duudddduududddd M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Charlie's Aunt
ABC   1 C1:300265341111677 C2:uudduduuuuddddu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Charlie's Car
ABC   1 C1:253700070264677 C2:uudddudududdddd M:C|  K:G      H:BLSZ  T:Charlie's Lilt
ABC   1 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Charlie Stewart [1]
ABC   1 C1:606300276061004 C2:dduuddduudddduu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charlie Stewart [2]
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charlie Stewart [2]
ABC  117 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:BLR  T:Charlie Stewart
ABC  117 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:BLR  T:Charlie Stewart
ABC  935 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Charlie Stewart.
ABC   1 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BCLORZ T:Charlie Stewart
ABC   1 C1:020004020207020 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Charlie Stewart
ABC   1 C1:020004020207020 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Charlie Stewart
ABC   1 C1:020004020207020 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Charlie Stewart
ABC  935 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:Charlie Stewart
ABC  165 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BCFLORWZ T:Charlie Stewart
ABC  165 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BCFLORWZ T:Charlie Stewart
ABC  935 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Charlie Stewart.
ABC  0981 C1:677701770211020 C2:ddddudduuuuduud M:C   K:E      H:ILQZ  T:Charlie Stewart.
ABC   1 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charlie Stewart
ABC  935 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Charlie Stewart.
ABC  165 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BCFLORWZ T:Charlie Stewart
ABC  0935 C1:204227225663117 C2:uduuduuddduuudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"Charlie Stewart" (jig) 0935
ABC   81 C1:204221267663117 C2:uduuuudddduuudd M:6/8  K:A      H:LZ   T:Charlie Stewart's Jig
ABC   81 C1:204221267663117 C2:uduuuudddduuudd M:6/8  K:A      H:LZ   T:Charlie Stewart's Jig
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Charlie Stuart
ABC   1 C1:767730027677100 C2:dddduudddduuddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Charlie Stuart
ABC  2138 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C   K:D      H:BCLQRZ T:CHARLIE STUART
ABC   1 C1:606300276061004 C2:dduuddduudddduu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Charlie Stuart
ABC  142 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Charlie Stuart. RH.142
ABC  6336 C1:677300276771004 C2:ddduudddduudddd M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Charlie Stuart. RH.142
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Stuart's Jig
ABC   1 C1:227225322077776 C2:uuduuduuudddddu M:6/8  K:D      H:"BCDLRZ T:Charlie Stuart's Jig
ABC   1 C1:601142566011007 C2:duuduudduuddduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charlie's Wedding
ABC   1 C1:601142566011007 C2:duuduudduuddduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charlie's Wedding
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Charlie's Welcome
ABC   1 C1:001304710047662 C2:uudududddududuu M:C|  K:Amix     H:"BLOR T:Charlie's Welcome
ABC   1 C1:001304710047662 C2:uudududddududuu M:C|  K:Amix     H:"BLOR T:Charlie's Welcome
ABC   1 C1:300072700012017 C2:ududuuudduddudd M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Charlie's Welcome
ABC   1 C1:111775216115767 C2:uuuddduuduudddd M:6/8  K:G      H:CDL  T:Charlie’s Jig
ABC  146 C1:300714012176611 C2:ududuuuddduuuud M:C|  K:Ador     H:BLQRWZ T:Charlie’s Reel. Ru2.146
ABC 21252 C1:200011267011117 C2:uuuudduuuudddud M:6/8  K:G      H:BLOQSZ T:CHARLIE YET
ABC 11685 C1:766700031027657 C2:ddudduudduddudu M:3/4  K:F      H:"FLORS T:Charlotta-Walzer FBb (wz02062)
ABC   1 C1:016306020606056 C2:udduududdududdd M:2/4  K:Bb      H:BLZ  T:The Charlotte Cottilion
ABC   1 C1:016306020606056 C2:udduududdududdd M:2/4  K:Bb      H:BLZ  T:The Charlotte Cottilion
ABC 30633 C1:053443500261100 C2:dududuududududu M:2/4  K:F      H:BCLSZ T:CHARLOTTE GORDAN'S REEL
ABC   1 C1:117071400003117 C2:uudduduuudduudd M:6/8  K:Dm      H:"LRZ  T:Charlotte Hill
ABC   1 C1:045340672222243 C2:duuduududduudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Charlotte MacCrimmon "http://freespace.virgin.net/michael.clarke2/ind
ABC   1 C1:045340672222243 C2:duuduududduudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Charlotte MacCrimmon "http://freespace.virgin.net/michael.clarke2/ind
ABC   1 C1:715663241243661 C2:duddduuduududdu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Charlotte McCarthy
ABC   1 C1:715663241243661 C2:duddduuduududdu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Charlotte McCarthy
ABC   1 C1:117011777027011 C2:uuduuddduduuuud M:3/2  K:Gmin     H:FLQSZ T:Charlotte Place
ABC 30442 C1:715662221071111 C2:duddduuuuduuuud M:6/8  K:D      H:BCLSZ T:CHARLOTTE'S DANCE
ABC   1 C1:000707070007000 C2:dddddduuddduudd M:C|  K:E      H:CFLQSZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLQR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLQR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:000300022001007 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F      H:CLR  T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"CLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"CLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"CLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"CLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"CLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:Charlotte Square
ABC   1 C1:022171253277760 C2:uuuduuduudddddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:Charlotte Square
ABC  052 C1:000007010777000 C2:duddduuddddudud M:C   K:Am      H:BFLZ  T:Charlotte's Rant
ABC   1 C1:011001077011077 C2:uuudduudddduuud M:3/2  K:Bb      H:FLQSZ T:Charlotte Street
ABC   1 C1:000700010000010 C2:duudddduuudduud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:the Charlton Lads
ABC   10 C1:070100177770121 C2:duudddduuudduud M:C|  K:D      H:BLQWZ T:Charlton Lads,The. JJo3.010
ABC   30 C1:220077230051770 C2:uudduududdudddu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Charly Lennon's's
ABC   1 C1:600003600006777 C2:dududdduddduddu M:6/8  K:F      H:LSZ  T:Charmante, La
ABC   1 C1:600003600006777 C2:dududdduddduddu M:6/8  K:F      H:LSZ  T:Charmante, La
ABC 10202 C1:000307070703000 C2:uddduuudduuddud M:3/4  K:Bb      H:BLOSZ T:CHARMANTE GABRIELLE
ABC   13 C1:777712770277000 C2:dddduuddudduddu M:2/4  K:C      H:ACLOQRZ T:Charmantine
ABC  201 C1:777712770277000 C2:dddduuddudduddu M:2/4  K:G      H:ACLOQRZ T:Charmantine
ABC  202 C1:777712770277000 C2:dddduuddudduddu M:2/4  K:C      H:ACLOQRZ T:Charmantine
ABC 10942 C1:010101060701070 C2:uuuddududuudduu M:2/4  K:F      H:BLQSZ T:les CHARMANTS ANGLOIS
ABC   47 C1:007164030115007 C2:duduuuuddduddud M:3/4  K:Gm      H:BLSVZ T:le Charmant Vainqueur
ABC  2906 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:The Charmer
ABC  2906 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:The Charmer
ABC  2906 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:The Charmer
ABC   1 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   1 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   1 C1:317277404502677 C2:uududduduuddddd M:6/8  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   1 C1:007105000201027 C2:duduuudddddduuu M:3/4  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   1 C1:007105000201027 C2:duduuudddddduuu M:3/4  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   1 C1:007105000201027 C2:duduuudddddduuu M:3/4  K:G      H:"CLR  T:The Charmer
ABC   92 C1:310770627772756 C2:ududduuddduudud M:2/2  K:A      H:"CLQS T:The Charmer
ABC   1 C1:016166116770070 C2:ududduudddduuuu M:3/4  K:F      H:BLRZ  T:Charmer with the fair locks, The
ABC   1 C1:016166116770070 C2:ududduudddduuuu M:3/4  K:C      H:BLRZ  T:Charmer with the Fair Locks, The
ABC   1 C1:025166116770070 C2:ududduudddduuuu M:3/4  K:F      H:BLRZ  T:Charmer with the fair locks, The
ABC   1 C1:011107770111711 C2:uuuddduuuduuudd M:2/2  K:G      H:L   T:Charming Beauty Bright
ABC   1 C1:011107770111711 C2:uuuddduuuduuudd M:2/2  K:G      H:L   T:Charming Beauty Bright
ABC   1 C1:011107770111711 C2:uuuddduuuduuudd M:2/2  K:G      H:L   T:Charming Beauty Bright
ABC  241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Charming Fair Maid
ABC  241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BLZ  T:the Charming Fair Maid
ABC  241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BLZ  T:the Charming Fair Maid
ABC   1 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Charming Fair Maid, The
ABC  241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Charming Fair Maid
ABC   1 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Charming Fair Maid, The
ABC  241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Charming Fair Maid
ABC   1 C1:204303670404036 C2:uuudduuddududud M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Charming Fellow, The
ABC   1 C1:111767730003777 C2:uuudddduuddduu M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Charming Fellow. WM025
ABC   1 C1:111767730003777 C2:uuudddduuddduud M:2/4  K:G      H:"ACLOQRSZ T:Charming Fellow. WM.025
ABC   25 C1:111767730003777 C2:uuudddduuddduud M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Charming Fellow. WM.025
ABC  7408 C1:111767730003777 C2:uuudddduuddduud M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Charming Fellow. WM.025
ABC   1 C1:020173021020170 C2:uuduuduududuuud M:9/8  K:G      H:BLQRZ T:Charming Judy Brallahan
ABC   1 C1:020173003020170 C2:uududuudddduddd M:9/8  K:D      H:FLRSZ T:Charming Judy Brallahan
ABC   1 C1:030223077761616 C2:uuuuddddududdud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charming Katy
ABC   1 C1:030223077761616 C2:uuuuddddududdud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Charming Katy
ABC  2300 C1:022307776161662 C2:uuuddddududdudu M:C   K:A      H:BLRZ  T:CHARMING KATY
ABC   1 C1:257677473255415 C2:uuuddddududdudu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Charming Katy's
ABC   1 C1:257677473255415 C2:uuuddddududdudu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Charming Katy's
ABC   1 C1:061177771503206 C2:duudddduduuduuu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Charming Kitty
ABC  198 C1:061177771503206 C2:duudddduduuduuu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Charming Kitty
ABC   1 C1:061177771503206 C2:duudddduduuduuu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Charming Kitty
ABC   1 C1:771061076712067 C2:ddududdduudduuu M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:Charming Lovely Nancy
ABC   2 C1:671211017716176 C2:dduuuuuddududdd M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:Charming Lovely Nancy
ABC   1 C1:000700070001000 C2:uduuuudddduuuud M:4/4  K:D      H:ACILORS T:Charming Maid
ABC   22 C1:600070511677711 C2:duduudddduududu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Charming Mary Kelly (#222)
ABC   22 C1:600070511677711 C2:duduudddduududu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Charming Mary Kelly (#222)
ABC   22 C1:600070511677711 C2:duduudddduududu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Charming Mary Kelly (#222)
ABC   1 C1:600070511677711 C2:duduudddduududu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Charming Mary Kelly
ABC   1 C1:600070511677711 C2:duduudddduududu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Charming Mary Kelly
ABC   1 C1:121361613700002 C2:uuudduduuduudud M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Charming Mary Neill
ABC  184 C1:000001000707000 C2:udddddudduuuduu M:3/4  K:Dmix     H:BLZ  T:Charming Mary O'Neill
ABC  184 C1:000001000707000 C2:udddddudduuuduu M:3/4  K:Dmix     H:BLZ  T:Charming Mary O'Neill
ABC   1 C1:000001000707000 C2:udddddudduuuduu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Charming Mary O'Neill
ABC  184 C1:000001000707000 C2:udddddudduuuduu M:3/4  K:Dmix     H:BLZ  T:Charming Mary O'Neill
ABC   1 C1:022356650327501 C2:uuudddduudduuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Charming Mollie's [1]
ABC   1 C1:022356650327501 C2:uuudddduudduuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Charming Mollie's [1]
ABC   1 C1:022356650327501 C2:uuudddduudduuuu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Charming Mollie's Reel
ABC   1 C1:022356650327501 C2:uuudddduudduuuu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Charming Mollie's Reel
ABC   1 C1:050340120665401 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:Amin     H:LRSZ  T:Charming Molly [2]
ABC   1 C1:050340120776540 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Charming Molly [2]
ABC   1 C1:611161611116770 C2:duuududuuuudddu M:3/4  K:F      H:L   T:Charming Molly
ABC  303 C1:050340120665401 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:Ador     H:LQR  T:Charming Molly
ABC  303 C1:050340120665401 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:Ador     H:LQR  T:Charming Molly
ABC   1 C1:611161611116770 C2:duuududuuuudddu M:3/4  K:F      H:L   T:Charming Molly
ABC   1 C1:611161611116770 C2:duuududuuuudddu M:3/4  K:F      H:L   T:Charming Molly
ABC  303 C1:050340120665401 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:Ador     H:LQR  T:Charming Molly % ABC  303 C1:050340120665401 C2:uddduduuuddddud M:2/4  K:Ador     H:LQR  T:Charming Molly % ABC   58 C1:122750021123562 C2:uuudduuuuudduud M:4/4  K:Gmaj     H:LRW  T:Charming Molly's
ABC   1 C1:711600120707070 C2:duuduuuddduduuu M:C   K:C      H:LRSZ  T:Charming Nun to a Fryar came, A
ABC  1044 C1:110007070701110 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:ABFLOZ T:Charming Phillis -- a Minuet
ABC   22 C1:207771207771622 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:ALORSZ T:Charming Phillis - a Minuet. JWDM.21
ABC  8376 C1:207771207771622 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Charming Phillis - a Minuet. JWDM.21
ABC   1 C1:110007070701110 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:LR   T:Charming Phyllis
ABC  127 C1:110007070701110 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:ABOR  T:Charming Phyllis
ABC  134 C1:110007070701110 C2:uuddduuuddduddu M:3/4  K:D      H:LR   T:Charming Phyllis
ABC   81 C1:506060272060606 C2:dddududddduuudu M:2/4  K:A      H:BLQZ  T:Charming Polly. JJo.081, The
ABC   56 C1:646556614222326 C2:dududdduduuuuud M:2/4  K:A      H:BLQZ  T:Charming Sally. JJo.056
ABC  872 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Charming Young Widow
ABC   1 C1:566111236621561 C2:dddduuuuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:The Charming Young Widow
ABC   1 C1:566111236621561 C2:dddduuuuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:The Charming Young Widow
ABC   1 C1:566111236621561 C2:dddduuuuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:The Charming Young Widow
ABC   1 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Charming Young Widow, The
ABC  872 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Charming Young Widow
ABC   1 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Charming Young Widow, The
ABC  872 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Charming Young Widow
ABC  959 C1:010100030117040 C2:uuuuudduuududdu M:C|  K:Emin     H:B   T:Charmoes
ABC  2256 C1:176772011000015 C2:udddduuuuuddudd M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:the Charms of the Fair
ABC   1 C1:011000015077167 C2:uuuuddudddduddd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Charms of the Fair, The
ABC  145 C1:021007006077167 C2:uududdudddduddd M:6/8  K:C      H:LOQRSZ T:Charms of the Fair. VWMLa.145
ABC  8758 C1:021007006077167 C2:uududdudddduddd M:6/8  K:C      H:BFLOQRSZ T:Charms of the Fair. VWMLa.145
ABC   1 C1:077000366442244 C2:ddudduduududddu M:4/4  K:Amix     H:BFLR  T:Charms Of Whiskey, The
ABC   1 C1:077001770022277 C2:ddudduuudddddud M:4/4  K:Amix     H:LRW  T:Charms Of Whiskey
ABC   1 C1:077001770022277 C2:ddudduuudddddud M:4/4  K:Amix     H:LRW  T:Charms Of Whisky, The
ABC   1 C1:077001770022277 C2:ddudduuudddddud M:4/4  K:Amix     H:LRW  T:Charms Of Whisky
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:Q   T:Charpentier_David&Jonathan_Minuet (1:35) - Lute
ABC   1 C1:116250043026406 C2:uudduudduudduuu M:4/4  K:D      H:LQV  T:CharpentierOverture.mid
ABC   1 C1:600775026766112 C2:ddduudddduuuuud M:4/4  K:D      H:CLRS  T:An Charraigín Rua
ABC   1 C1:600775026766112 C2:ddduudddduuuuud M:4/4  K:D      H:CLRS  T:An Charraigín Rua
ABC   1 C1:000302030011611 C2:duuuuuduudduudu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Charter Oak
ABC   1 C1:000302030011611 C2:duuuuuduudduudu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Charter Oak
ABC   1 C1:032311770324727 C2:duuuuuduudduudu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Charter Oak
ABC   1 C1:032311770324727 C2:duuuuuduudduudu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Charter Oak
ABC   1 C1:070567000702652 C2:udddduduuddddud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charter's Reel
ABC   1 C1:070567000702652 C2:udddduduuddddud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charter's Reel
ABC   1 C1:070567000702652 C2:udddduduuddddud M:C|  K:A      H:BLZ  T:Charter's Reel
ABC   1 C1:030602050301111 C2:udududuuuuuuudu M:2/4  K:Dm      H:"CLOZ T:Chary is my Darling
ABC   1 C1:030602050301111 C2:udududuuuuuuudu M:2/4  K:Dm      H:"CLOZ T:Chary is my Darling
ABC   1 C1:030602050301111 C2:udududuuuuuuudu M:2/4  K:Dm      H:"CLOZ T:Chary is my Darling
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   58 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:C   K:G      H:LRSZ  T:The Chase
ABC   58 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:C   K:G      H:LRSZ  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC 20472 C1:026466772421236 C2:udduddududuuudd M:C|  K:D      H:BCLSZ T:the CHASE
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:172042172033172 C2:ududuuduudududu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Chase
ABC   1 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:C   K:G      H:LRSZ  T:The Chase
ABC   58 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:C   K:G      H:LRSZ  T:The Chase
ABC   1 C1:026533230265677 C2:udduduuuddddduu M:C   K:G      H:LRSZ  T:The Chase
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Chase Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Chase Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Chased Lovers
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Chased Lovers
ABC   1 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chase me Charlie
ABC   1 C1:170716222776170 C2:udduduuuddduddd M:12/8 K:A      H:"DLR  T:Chase me Charlie
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Chase me Charlie
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Chase me Charlie
ABC   29 C1:267177011667012 C2:uddudduuddduuuu M:12/8 K:G      H:"LQR  T:Chase Me Charlie
ABC   1 C1:170716222776170 C2:udduduuuddduddd M:12/8 K:A      H:"DLR  T:Chase me Charlie
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Chase me Charlie
ABC  137 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  137 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  438 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"R   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  438 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"R   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  438 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"R   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  438 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"R   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  137 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  438 C1:051073051076000 C2:dudududddduuduu M:6/8  K:A      H:"R   T:Chase Me Charlie/Cock of the North
ABC  134 C1:000027000027770 C2:ududdduuduududd M:3/4  K:Cm      H:"LOQV T:Chasene valtz
ABC  134 C1:000027000027770 C2:ududdduuduududd M:3/4  K:Cm      H:"LOQV T:Chasene valtz
ABC  134 C1:000027000027770 C2:ududdduuduududd M:3/4  K:Cm      H:"LOQV T:Chasene valtz
ABC 20971 C1:040000000711110 C2:dduuuududuuuuud M:2/4  K:D      H:"BFLZ T:CHASE POLKA
ABC   1 C1:000005060605060 C2:ddduddudduuuddd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:chase; R3 sides; SetLink; R4 half diag
ABC   1 C1:030022662100276 C2:uuudduuuddduuud M:4/4  K:A      H:"CR  T:Chase; RHA, LHA; 1 DMU; Pouss
ABC   1 C1:050611035017001 C2:dduuududuuuddud M:2/4  K:D      H:"LRZ  T:(Chase the Rabtit, Chase the Squirrel)
ABC 11564 C1:050611035017001 C2:dduuududuuuddud M:2/4  K:D      H:"LRZ  T:(Chase the Rabtit, Chase the Squirrel)
ABC  111 C1:012200000000060 C2:udududdduuddudu M:4/4  K:A      H:LORS  T:Chashan duichang
ABC  578 C1:020603000001000 C2:uduududddududdu M:6/8  K:A      H:LORS  T:Chashan naocongcong
ABC  296 C1:050102060002020 C2:duuduududdduudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Chashan sanyue haofengguang
ABC   1 C1:444444444444444 C2:udududududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chasing Cars
ABC   1 C1:444444444444444 C2:udududududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chasing Cars
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chasing cars (drums)(made by Ratissia of snowbourne)(4:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chasing cars (lute)(made by Ratissia of snowbourne)(4:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:"Chasing Pavements" by Adele -solo (3:36)
ABC   1 C1:060172060170173 C2:dududududuuuduu M:12/8 K:Ab      H:LRSZ  T:Chasing the Hare Down the Hill
ABC  413 C1:060172060170173 C2:dududududuuuduu M:12/8 K:G      H:BHLRZ T:Chasing the hare down the hill
ABC   1 C1:060172060170173 C2:dududududuuuduu M:12/8 K:A_      H:LRSZ  T:Chasing the Hare Down the Hill
ABC   9 C1:466467376377500 C2:udduddudduddudu M:6/8  K:F      H:BLORZ T:La Chassé
ABC   9 C1:466467376377500 C2:udduddudduddudu M:6/8  K:F      H:BLORZ T:La Chassé
ABC   9 C1:466467376377500 C2:udduddudduddudu M:6/8  K:F      H:BLORZ T:La Chassé
ABC   9 C1:466467376377500 C2:udduddudduddudu M:6/8  K:F      H:BLORZ T:La Chass 
ABC   46 C1:173770700077235 C2:ududdddduuddduu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:La Chasse.2voices RH.046
ABC  6240 C1:173770700077235 C2:ududdddduuddduu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:La Chasse.2voices RH.046
ABC   6 C1:011110670711777 C2:uuuuddduudddudd M:4/4  K:G      H:DLOQRWZ T:La chasse
ABC   6 C1:011110670711777 C2:uuuuddduudddudd M:4/4  K:G      H:DLOQRWZ T:La chasse
ABC  916 C1:007106007106001 C2:dudduduuuuddduu M:3/4  K:Dmaj     H:B   T:La Chasse
ABC   82 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQR  T:La Chasse a la becasse
ABC   1 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQRZ  T:La Chasse a la becasse
ABC   1 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQRZ  T:La Chasse a la becasse
ABC   82 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQR  T:La Chasse a la becasse
ABC   1 C1:716111177071716 C2:duduuuudddududu M:3/8  K:C      H:"LORS T:la Chasse \`a la b\'ecasse
ABC   1 C1:716111177071716 C2:duduuuudddududu M:3/8  K:C      H:"LORS T:la Chasse \`a la b\'ecasse
ABC   1 C1:716111177071716 C2:duduuuudddududu M:3/8  K:C      H:"LORS T:la Chasse \`a la b\'ecasse
ABC   1 C1:001101010707000 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:BCFLZ T:La Chasse a la Becasse
ABC   60 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQRZ  T:La Chasse a la becasse
ABC   77 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LRZ  T:La Chasse a la becasse
ABC   88 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQR  T:La Chasse a la becasse
ABC   88 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:LQR  T:La Chasse a la becasse
ABC  3498 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:FLOQRZ T:La Chasse a la Becasse
ABC  4022 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:FLRZ  T:La Chasse a la becasse
ABC 10034 C1:021177071716021 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:BCFLORZ T:La Chasse \`a la b\'ecasse
ABC   1 C1:165216771677043 C2:udduudddduddduu M:2/4  K:G      H:ACLZ  T:La Chasse au Faisan
ABC   1 C1:165216771677043 C2:udduudddduddduu M:2/4  K:G      H:CLZ  T:La Chasse au Faisan - bourree
ABC   1 C1:200536253003616 C2:udududuudududud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Chasse D'Amour, or Lovers' Hunt
ABC   1 C1:200536253003616 C2:udududuudududud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Chasse D'Amour, or Lovers' Hunt
ABC   1 C1:200536253003616 C2:udududuudududud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Chasse D'Amour, or Lovers' Hunt
ABC   2 C1:670267643006600 C2:duuddduuddduudd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Chasse de Garde Cotillion, La
ABC   1 C1:006670267670006 C2:dduuddduddduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Chasse de la Garde
ABC   9 C1:000000000005250 C2:duduududududuud M:6/8  K:Dmaj     H:CLOSZ T:Chasse de Robin du Bois
ABC   1 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:L   T:La chasse à la bécasse
ABC   18 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:ALOQR T:La chasse à la bécasse
ABC   38 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:C      H:ACLORSZ T:La Chasse à la bécasse
ABC   38 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:Am      H:ACLORSZ T:La Chasse à la bécasse
ABC   21 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:L   T:La chasse à la bécasse
ABC  292 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:ALOQR T:La chasse à la bécasse
ABC  3696 C1:111177071716111 C2:uuuudddududuuud M:3/4  K:G      H:FLOQR T:La Chasse à la Bécasse
ABC   1 C1:056116777777321 C2:dduuudddddduuud M:6/8  K:C      H:R   T:Chasse Marine
ABC  0509 C1:056116777777321 C2:dduuudddddduuud M:6/8  K:C      H:ILQZ  T:Chasse Marine.
ABC  509 C1:056116777777321 C2:dduuudddddduuud M:6/8  K:C      H:BFRZ  T:Chasse Marine
ABC   1 C1:503777141127516 C2:duddduduuuddudu M:2/4  K:Dmyxolydian H:LR   T:Chassepain
ABC   1 C1:503777141127516 C2:duddduduuuddudu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Chassepain
ABC   37 C1:503777141127516 C2:duddduduuuddudu M:2/4  K:Dmyxolydian H:LR   T:Chassepain
ABC   37 C1:503777141127516 C2:duddduduuuddudu M:2/4  K:Dmyxolydian H:LR   T:Chassepain
ABC  3877 C1:503777141127516 C2:duddduduuuddudu M:2/4  K:G      H:CFLOR T:Chassepain
ABC   1 C1:223704707122047 C2:uuuddddduuudddu M:2/4  K:Gmixo    H:CLZ  T:Chassepain - bourree
ABC   1 C1:000077235661170 C2:dduuddduuduudud M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Chasse Royal Cotillion
ABC   7 C1:011110670711777 C2:uuuuddduudddudd M:4/4  K:C      H:DLOQRWZ T:La chasse (transp.)
ABC   7 C1:011110670711777 C2:uuuuddduudddudd M:4/4  K:C      H:DLOQRWZ T:La chasse (transp.)
ABC   1 C1:441351166504441 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:L   T:The Chastity Belt
ABC   1 C1:441351166504441 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:L   T:The Chastity Belt
ABC   1 C1:441351166504441 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:L   T:The Chastity Belt
ABC   1 C1:040401030501017 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:"LQSW T:Chastity Belt, The
ABC   46 C1:040401030501017 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:"LQSW T:Chastity Belt, The
ABC   26 C1:040401030501017 C2:duuduuudddddudu M:3/4  K:G      H:"LQSW T:Chastity Belt, The
ABC   56 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   56 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   56 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   56 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   36 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   36 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:LOQS  T:Chastushky
ABC   58 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   72 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   74 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   77 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   86 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   91 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   58 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   72 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   74 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   77 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   86 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   91 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC   91 C1:060206030602770 C2:dudududddduddud M:2/4  K:Dmix     H:FLOQS T:Chastushky
ABC  151 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:BFLR  T:Chatagee Reel
ABC  151 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:BFLR  T:Chatagee Reel
ABC   1 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:LR   T:Chatagee Reel
ABC   1 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:LR   T:Chatagee Reel
ABC   15 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:4/4  K:G      H:LR   T:Chatagee Reel
ABC   15 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:4/4  K:G      H:LR   T:Chatagee Reel
ABC   1 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:LR   T:Chatagee Reel
ABC   11 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:LOQRSWZ T:Chatam Hornpipe. JBu.11
ABC  8716 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:BFLOQRSWZ T:Chatam Hornpipe. JBu.11
ABC   1 C1:101001111705170 C2:uuuuuuddududddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Chatanooga Choo-choon
ABC   1 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Chateauguay Reel
ABC   6 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Chateauguay Reel
ABC   6 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Chateauguay Reel
ABC   1 C1:006100612667030 C2:duduuddduddduud M:C|  K:G      H:LR   T:Chateauguay Reel
ABC   1 C1:030777777701110 C2:uddddddduuuuddu M:C   K:D      H:CLQ  T:Chatham Hornpipe
ABC   43 C1:030777777701110 C2:uddddddduuuuddu M:C   K:D      H:CLQR  T:Chatham Hornpipe
ABC   43 C1:030777777701110 C2:uddddddduuuuddu M:C   K:D      H:CLQR  T:Chatham Hornpipe
ABC   11 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:LOQRSWZ T:Chatham Hornpipe,aka. JBu.11
ABC  8716 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:BFLOQRSWZ T:Chatham Hornpipe,aka. JBu.11
ABC   1 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:ACLOQRSZ T:Chatham Hornpipe. FK.29
ABC   29 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:ACLOQRSZ T:Chatham Hornpipe. FK.29
ABC  5720 C1:077777770111017 C2:ddddddduuuuddud M:C   K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Chatham Hornpipe. FK.29
ABC  435 C1:000000070002000 C2:dududddduuduuud M:2/4  K:E      H:LORS  T:Cha tian ge
ABC  107 C1:000000000000000 C2:dududududududud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Chatian shange
ABC   0 C1:000107400103710 C2:udduududuuduudu M:6/8  K:AMix     H:BCGLQR T:Cha Till Mac Cruimein
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return "CYMRU"
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return "CYMRU"
ABC   1 C1:014047017413014 C2:udududduuududud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cha Till MacCruimein - MacCrimmon Will Never Return "CYMRU"
ABC   1 C1:071044071412044 C2:dudududuududuud M:6/8  K:Amin     H:LQRSZ T:Cha tìl Mac Crimmnan
ABC   1 C1:071044071412044 C2:dudududuududuud M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Cha tìl Mac Crimmnan
ABC   1 C1:071044071412044 C2:dudududuududuud M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Cha tìl Mac Crimmnan
ABC  135 C1:644534463071111 C2:dudududduduuuud M:4/4  K:Gm      H:LRSZ  T:Le Chat Noir
ABC   35 C1:227777051627620 C2:uudddddududdudd M:6/8  K:D      H:BLSVZ T:la Chatouilleuse.
ABC   84 C1:226622652200607 C2:uudduudduuudddd M:2/4  K:Bmin     H:CLR  T:Les Chats Sauvages de Madame Cross
ABC   13 C1:004623267265267 C2:uduuuddudduddud M:6/8  K:G      H:BFLZ  T:Chatsworth
ABC   1 C1:676500615663003 C2:dudddududduduud M:2/4  K:F      H:BLRZ  T:Chatsworth House [2]
ABC  181 C1:267265267267266 C2:udduddudduddudd M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Chatsworth THO4.181
ABC  9737 C1:267265267267266 C2:udduddudduddudd M:6/8  K:G      H:FLOQZ T:Chatsworth. THO4.181
ABC  9937 C1:267265267267266 C2:udduddudduddudd M:6/8  K:G      H:FLOQZ T:Chatsworth. THO4.181
ABC   1 C1:077070020306002 C2:ddduuduudududdd M:3/4  K:F      H:L   T:The Chatsworth Wreck
ABC   1 C1:077070020306002 C2:ddduuduudududdd M:3/4  K:F      H:L   T:The Chatsworth Wreck
ABC   1 C1:077070020306002 C2:ddduuduudududdd M:3/4  K:F      H:L   T:The Chatsworth Wreck
ABC   1 C1:121010003763102 C2:uduuudududududd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chattanooga
ABC   1 C1:121010003763102 C2:uduuudududududd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chattanooga
ABC   1 C1:121010003763102 C2:uduuudududududd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chattanooga
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Bass](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Clarinet 1](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Clarinet 2](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Clarinet 3](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Drum](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Flute](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Horn 1](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Horn 2](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Horn 3](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chattanooga Choo Choo [Lute](4:38) - Glenn Miller Orchestra (1941)
ABC   45 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:RZ   T:Chattering Magpie, The
ABC   1 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:LRS  T:Chattering Magpie
ABC   44 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Chattering Magpie
ABC   1 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Chattering Magpie
ABC   1 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   1 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:4/4  K:G      H:LR   T:Chattering Magpie, The
ABC   1 C1:616630710761676 C2:dudduduududddud M:4/4  K:G      H:L   T:Chattering Magpie, The
ABC   1 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   44 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Chattering Magpie
ABC   44 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Chattering Magpie
ABC   45 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   45 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   45 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   45 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC  306 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC  306 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC  252 C1:616630021136167 C2:dudduuuuududddu M:4/4  K:G      H:LRZ  T:The Chattering Magpie
ABC   1 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC  306 C1:056167616166300 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Chattering Magpie, The
ABC   44 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Chattering Magpie
ABC  1139 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:"EIRS T:Chattering Magpie (A61)
ABC  1139 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:"EIRS T:Chattering Magpie (A61)
ABC  1139 C1:056167616166306 C2:ududddududduduu M:C|  K:G      H:"EIRS T:Chattering Magpie (A61)
ABC   1 C1:611761175217541 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:L   T:A Chat With Your Mother (F-Word)
ABC   1 C1:611761175217541 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:L   T:A Chat With Your Mother (F-Word)
ABC   1 C1:611761175217541 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:L   T:A Chat With Your Mother (F-Word)
ABC   1 C1:001777000211007 C2:uddduuudududuuu M:3/4  K:C      H:CL   T:La Chaumeilloise
ABC   16 C1:001777000211007 C2:uddduuuduudduuu M:3/4  K:G      H:ACLOQRZ T:La Chaumeilloise
ABC   25 C1:001777000211007 C2:uddduuudududuuu M:3/4  K:C      H:CL   T:La Chaumeilloise
ABC  200 C1:001777000211007 C2:uddduuuduudduuu M:3/4  K:G      H:ACLOQRZ T:La Chaumeilloise
ABC  244 C1:000177707000001 C2:udddduudududddu M:C|  K:Bb      H:BFLZ  T:la Chaumiere
ABC   1 C1:700000117171677 C2:duudududddududu M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:Chaumiere, La
ABC   1 C1:200000062007770 C2:ududdduuuuudddd M:C   K:D      H:LS   T:Chaunting Bonny
ABC   1 C1:200000062007770 C2:ududdduuuuudddd M:C   K:D      H:LS   T:Chaunting Bonny
ABC   1 C1:435400450022777 C2:udududuudddduud M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Chausey
ABC   23 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:C      H:CILRZ T:La Chaussette
ABC   6 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:G      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   28 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:Cmaj     H:CILRZ T:La chaussette
ABC   28 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:C      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   29 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:D      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   28 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:C      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   29 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:D      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   28 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:C      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   29 C1:010600010777070 C2:ududdddudduuuud M:2/4  K:D      H:CILRZ T:Chaussette, La
ABC   1 C1:060107020105040 C2:duduududuududud M:2/2  K:G      H:CLQW  T:La chauve-souris qui aimait un parapluie, fichier ABC par Bernard Loffet
ABC   1 C1:060107020105040 C2:duduududuududud M:2/2  K:G      H:CLQW  T:La chauve-souris qui aimait un parapluie, fichier ABC par Bernard Loffet
ABC   19 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:LOQ  T:Chaval Al Hazman
ABC   24 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CLOQ  T:Chaval Al Hazman
ABC   24 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CLOQ  T:Chaval Al Hazman
ABC   29 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   32 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   29 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   32 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   39 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   46 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   48 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   39 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   46 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   48 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   50 C1:177700001771030 C2:udddudduuuudduu M:   K:Bb      H:CL   T:Chaval Al Hazman
ABC   48 C1:177711777117770 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:DPhr     H:CFLOQ T:Chaval Al Hazman
ABC   1 C1:021600770003007 C2:uuudddudduuuddu M:2/4  K:Gmixo    H:ACLZ  T:Chavouisses
ABC   1 C1:000007070011010 C2:dduuudddudduuud M:2/4  K:Gmix     H:"CLZ  T:Chavouisses
ABC   1 C1:000007070011010 C2:dduuudddudduuud M:2/4  K:Gmix     H:"CLZ  T:Chavouisses
ABC   1 C1:021600770003007 C2:uuudddudduuuddu M:2/4  K:Gmixo    H:CLZ  T:Chavouisses - bourree
ABC   1 C1:050305020667620 C2:uduuddddduuduud M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Chaw Roast Beef
ABC  372 C1:000006020000060 C2:dudduddududduud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Cha yang ge
ABC  351 C1:002100000000050 C2:uududuududududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Cha zi diao
ABC  436 C1:000200060607006 C2:udddduddduddudu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Chazi zhai lai yuan dingdang
ABC   1 C1:422000701067700 C2:uuududddduuuduu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:Chazn Kale Mazel Tov
ABC   1 C1:422000701067700 C2:uuududddduuuduu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:Chazn Kale Mazel Tov
ABC   1 C1:422000701067700 C2:uuududddduuuduu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:Chazn Kale Mazel Tov
ABC   1 C1:422000701067700 C2:uuududddduuuduu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:Chazn Kale Mazel Tov
ABC   61 C1:077002101006077 C2:dduuuddduuudddu M:3/8  K:Gm      H:LZ   T:Chaz Nous Me Mariderou
ABC  118 C1:026223010266301 C2:uduuududduududu M:C|  K:C      H:BCLR  T:Cheag Na Pollaich
ABC  118 C1:026223010266301 C2:uduuududduududu M:C|  K:C      H:BCLR  T:Cheag Na Pollaich
ABC   1 C1:026223010266301 C2:uduuududduududu M:C|  K:C      H:BCLRZ T:Cheag na Pollaich
ABC   1 C1:026223010266301 C2:uduuududduududu M:C|  K:C      H:BCLRZ T:Cheag Na Pollaich
ABC   1 C1:000000107006630 C2:uddduuduudduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Cheap and Superficial
ABC   1 C1:000000107006630 C2:uddduuduudduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Cheap and Superficial
ABC  119 C1:677737714071406 C2:ddduddduudududd M:C|  K:D      H:BLR  T:Cheap Meal
ABC  119 C1:677737714071406 C2:ddduddduudududd M:C|  K:D      H:BLR  T:Cheap Meal
ABC   1 C1:767773771407140 C2:dddduddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheap Meal
ABC   1 C1:767773771407140 C2:dddduddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheap Meal
ABC   1 C1:767773771407140 C2:dddduddduududud M:4/4  K:D      H:LQR  T:Cheap Meal
ABC 112102 C1:677737714071406 C2:ddduddduudududd M:C   K:D      H:BLQRZ T:CHEAP MEAL
ABC   1 C1:677737714071406 C2:ddduddduudududd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Cheap Meal
ABC   1 C1:677737714071406 C2:ddduddduudududd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Cheap Meal
ABC   1 C1:030000270077050 C2:uudddduuuddudud M:4/4  K:Gm      H:CLQR  T:Cheap Mutton
ABC   1 C1:030000270077050 C2:uudddduuuddudud M:4/4  K:Gm      H:CLQR  T:Cheap Mutton
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:Gmin     H:BCLRZ T:Cheap Mutton
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:G      H:BCLRZ T:Cheap Mutton
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cheap wine
ABC   1 C1:174111022111050 C2:udduuuuuuuududd M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:An Chearc Ar Fad Is An Anairthe
ABC   1 C1:076167670027300 C2:ududdddudduuuuu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:An Chearc Is A H-Al
ABC   1 C1:076167670027300 C2:ududdddudduuuuu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:An Chearc Is A H-Al
ABC   1 C1:076167770736400 C2:ududddddudduuuu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:An Chearc Is A H-Al
ABC   1 C1:110507720771010 C2:uuuddudduduuuud M:C|  K:Dmix     H:BLSZ  T:Chearily and merrily
ABC   1 C1:770601170601000 C2:ddduudduuddduud M:3/4  K:F      H:BLSZ  T:Chearily and Merrily
ABC   1 C1:713767677112622 C2:duudddddduuuduu M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:The Cheating Bastard
ABC   1 C1:070311157103110 C2:duuuuddduduuudu M:2/4  K:D      H:LS   T:Cheat or Swing
ABC   1 C1:070311157103110 C2:duuuuddduduuudu M:2/4  K:D      H:LS   T:Cheat or Swing
ABC   1 C1:175161110207711 C2:udduduuuudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Cheat River
ABC   1 C1:020017770200000 C2:uuddduduuddduuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cheat River, The
ABC  308 C1:000000007135000 C2:duudduudduudduu M:2/4  K:DDor     H:CFLQZ T:Chechen Girl
ABC  566 C1:070704047111060 C2:ddduduuudduddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Checkered Stockings
ABC  566 C1:070704047111060 C2:ddduduuudduddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Checkered Stockings
ABC  566 C1:070704047111060 C2:ddduduuudduddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Checkered Stockings
ABC  566 C1:070704047111060 C2:ddduduuudduddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Checkered Stockings
ABC   1 C1:070704047111060 C2:ddduduuudduddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Checkered Stockings
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:The Checquered Hall
ABC 11100 C1:000002000002007 C2:uuddddudduddudd M:3/4  K:Bb      H:"BFLORSW T:Chüedräck-Ländler BbFEb (LD05578)
ABC 10824 C1:111106270627062 C2:uuuududdudduddd M:2/4  K:D      H:"FLORSW T:Cheerab (Cherab) DGC (ch08903)
ABC   62 C1:000777077111036 C2:ddddduuuudduuuu M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Cheerful Horn,The,aka. RHu.063
ABC  7001 C1:000777077111036 C2:ddddduuuudduuuu M:6/8  K:G      H:ABFLQRSZ T:Cheerful Horn,The,aka. RHu.063
ABC   18 C1:062012000011025 C2:duuuuuudduddudd M:6/8  K:B_      H:LORS  T:Cheerful Mary
ABC   1 C1:062012000011025 C2:duuuuuudduddudd M:6/8  K:Bb      H:LRSZ  T:Cheerful Mary
ABC   1 C1:062012000011025 C2:duuuuuudduddudd M:6/8  K:B_      H:LRSZ  T:Cheerful Mary
ABC   1 C1:001070661061277 C2:uddduudduududdd M:6/8  K:F      H:LRSZ  T:Cheerily and Merrily [1]
ABC   1 C1:001070661061277 C2:uddduudduududdd M:6/8  K:F      H:LRSZ  T:Cheerily and Merrily [1]
ABC   1 C1:052001070661061 C2:udduuddduudduud M:3/4  K:F      H:BHLOZ T:Cheerily and Merrily [1]. (p)1651.PLFD1.013
ABC   1 C1:052001070661061 C2:udduuddduudduud M:3/4  K:F      H:BHLOZ T:Cheerily and Merrily [1]. (p)1651.PLFD1.013
ABC   24 C1:001070661061277 C2:uddduudduududdd M:6/8  K:F      H:    T:Cheerily and Merrily
ABC   24 C1:001070661061277 C2:uddduudduududdd M:6/8  K:F      H:    T:Cheerily and Merrily
ABC   33 C1:661052000000661 C2:ddduudduudduudd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:CHEERILY AND MERRILY
ABC   33 C1:661052000000661 C2:ddduudduudduudd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:CHEERILY AND MERRILY
ABC   1 C1:060601170403000 C2:dduudduuddduudd M:6/8  K:G      H:ACILORS T:Cheerily and Merrily
ABC   1 C1:661052000000661 C2:ddduudduudduudd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:CHEERILY AND MERRILY
ABC   1 C1:661052000000661 C2:ddduudduudduudd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:CHEERILY AND MERRILY
ABC   1 C1:001070661061277 C2:uddduudduududdd M:6/8  K:F      H:LRSZ  T:Cheerily and Merrily
ABC   94 C1:661052001070661 C2:ddduudduuddduud M:3/4  K:F      H:"CLQS T:Cheerily and Merrily
ABC   13 C1:052001070661061 C2:udduuddduudduud M:3/4  K:F      H:HLOQSZ T:Cheerily and Merrily. (p)1651.PLFD.013
ABC   13 C1:052001070661061 C2:udduuddduudduud M:3/4  K:F      H:HLOQSZ T:Cheerily and Merrily. (p)1651.PLFD.013
ABC   13 C1:052001070661061 C2:udduuddduudduud M:3/4  K:F      H:HLOQSZ T:Cheerily and Merrily. (p)1651.PLFD1.013
ABC   93 C1:002002006001007 C2:uududduduududud M:6/8  K:E      H:BFLZw T:Cheerily the Huntsman
ABC   1 C1:531200512011003 C2:duuuduuuudduuud M:2/4  K:G      H:L   T:Cheering of the Queen
ABC   1 C1:531200512011003 C2:duuuduuuudduuud M:2/4  K:G      H:L   T:Cheering of the Queen
ABC   1 C1:531200512011003 C2:duuuduuuudduuud M:2/4  K:G      H:L   T:Cheering of the Queen
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cheers (1:52)
ABC   1 C1:000007110001277 C2:duduuduuudddddu M:4/4  K:G      H:L   T:Cheers, Cheers for Old Notre Dame
ABC   1 C1:000007110001277 C2:duduuduuudddddu M:4/4  K:G      H:L   T:Cheers, Cheers for Old Notre Dame
ABC   1 C1:000007110001277 C2:duduuduuudddddu M:4/4  K:G      H:L   T:Cheers, Cheers for Old Notre Dame
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cheers (Lute) - Order of the Nameless (1:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cheerstheme5 (2:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cheers Theme by Sabrefrost (1:42)
ABC   1 C1:660507617600001 C2:dduddudduuduuuu M:C   K:F      H:LSZ  T:Cheer Up, Cheer Up, Daughter
ABC   1 C1:236607126700676 C2:udddduudduddduu M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Cheer Up, Old Hag
ABC   1 C1:660712670067662 C2:ddduudduddduuuu M:6/8  K:E      H:LRSZ  T:Cheer Up, Old Hag
ABC  020 C1:007011007007011 C2:duudduuuuduuddd M:6/8  K:D      H:BLQRZ T:Cheer Up,Sam. WES.020
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [Bass] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [DrumTest1] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [DrumTest2] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [Flute] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [Lute1] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [Lute2] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Cheeseballs in Cowtown [Lute3] - (5:10) - Bela Fleck & The Flecktones
ABC   1 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheese it!
ABC   1 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheese it!
ABC   1 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Cheese It!
ABC   1 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Cheese It!
ABC   14 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:"CHEESE IT!" -- REEL.
ABC   14 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:"CHEESE IT!" -- REEL.
ABC   14 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:"CHEESE IT!" -- REEL.
ABC   14 C1:307127751166116 C2:uduuddduudduudd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:"CHEESE IT!" -- REEL.
ABC   1 C1:003767165076307 C2:udddududduddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cheese Whistle
ABC   1 C1:120001130070760 C2:uuuududddddduuu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:Cheevy Chase
ABC   1 C1:071057120637652 C2:dudduddduududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (1/5:Flute)
ABC   1 C1:071057120637652 C2:dudduddduududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (1/5:Flute)
ABC   1 C1:071057120637652 C2:dudduddduududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (1/5:Flute)
ABC   1 C1:071057120637652 C2:dudduddduududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (1/5:Flute)
ABC   1 C1:071057120637652 C2:dudduddduududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (1/5:Flute)
ABC   2 C1:010300030107117 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (2/5:Clarinet)
ABC   2 C1:010300030107117 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (2/5:Clarinet)
ABC   2 C1:010300030107117 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (2/5:Clarinet)
ABC   2 C1:010300030107117 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (2/5:Clarinet)
ABC   2 C1:010300030107117 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (2/5:Clarinet)
ABC   3 C1:224556252314655 C2:dddudddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (3/5:Liuto)
ABC   3 C1:224556252314655 C2:dddudddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (3/5:Liuto)
ABC   3 C1:224556252314655 C2:dddudddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (3/5:Liuto)
ABC   3 C1:224556252314655 C2:dddudddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (3/5:Liuto)
ABC   3 C1:224556252314655 C2:dddudddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (3/5:Liuto)
ABC   4 C1:100010004000500 C2:dudddudduduuddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (4/5:Theorbo)
ABC   4 C1:100010004000500 C2:dudddudduduuddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (4/5:Theorbo)
ABC   4 C1:100010004000500 C2:dudddudduduuddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (4/5:Theorbo)
ABC   4 C1:100010004000500 C2:dudddudduduuddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (4/5:Theorbo)
ABC   4 C1:100010004000500 C2:dudddudduduuddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Chega de Saudade (4/5:Theorbo)
ABC   5 C1:042206213417621 C2:dudddududduddud M:4/4  K:F#      H:CLQ  T:Chega de Saudade (5/5:Drum)
ABC   5 C1:042206213417621 C2:dudddududduddud M:4/4  K:F#      H:CLQ  T:Chega de Saudade (5/5:Drum)
ABC   5 C1:042206213417621 C2:dudddududduddud M:4/4  K:F#      H:CLQ  T:Chega de Saudade (5/5:Drum)
ABC   5 C1:042206213417621 C2:dudddududduddud M:4/4  K:F#      H:CLQ  T:Chega de Saudade (5/5:Drum)
ABC   5 C1:042206213417621 C2:dudddududduddud M:4/4  K:F#      H:CLQ  T:Chega de Saudade (5/5:Drum)
ABC   1 C1:200026716200060 C2:uuddudududdudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Le Cheile
ABC   40 C1:301170272677005 C2:uuudduuuduuuddd M:6/4  K:C      H:LSZ  T:A Cheisheire Hornpipe
ABC   1 C1:000000000000014 C2:dudududududuudu M:4/4  K:G      H:CLQW  T:Cheñj tu
ABC   27 C1:016056230561677 C2:uddduuddudddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Chelmsford Assembly
ABC   27 C1:016056230561677 C2:uddduuddudddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Chelmsford Assembly
ABC   1 C1:020207070707000 C2:uuddddudduuudud M:6/8  K:G      H:ACILORS T:Chelmsford Assembly
ABC   1 C1:016056230561677 C2:uddduuddudddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Chelmsford Assembly
ABC   95 C1:227777016056230 C2:uudddduddduuddu M:6/8  K:G      H:"CLQS T:Chelmsford Assembly
ABC   97 C1:227777016056230 C2:uudddduddduuddu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Chelmsford Assembly. JJo.097
ABC   1 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:"S   T:Chelmsford Races
ABC   5 C1:000711003006266 C2:duuududdduuduuu M:6/8  K:A      H:BFLRZ T:Chelmsford Races
ABC   47 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:G      H:"   T:Chelmsford Races
ABC   47 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:G      H:"   T:Chelmsford Races
ABC   1 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:G      H:"LZ  T:Chelmsford Races
ABC   47 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:"S   T:Chelmsford Races
ABC   47 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:"S   T:Chelmsford Races
ABC   47 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:"S   T:Chelmsford Races
ABC   1 C1:000711003006006 C2:duuuddduuduuudu M:6/8  K:G      H:"LZ  T:Chelmsford Races
ABC   1 C1:211111000000160 C2:uuuuuuuduududud M:4/4  K:Db      H:"CLQV T:Chelsea Bridge
ABC   1 C1:211111000000160 C2:uuuuuuuduududud M:4/4  K:Db      H:"CLQV T:Chelsea Bridge
ABC   1 C1:211111000000160 C2:uuuuuuuduududud M:4/4  K:Db      H:"CLQV T:Chelsea Bridge
ABC   1 C1:211111000000160 C2:uuuuuuuduududud M:4/4  K:Db      H:"CLQV T:Chelsea Bridge
ABC   1 C1:211111426262626 C2:uuuuuuuudududud M:4/4  K:Db      H:"CLQVZ T:Chelsea Bridge
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chelsea Dagger [clarinet] Jun 25 (3:13)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chelsea Dagger [drums] Jun 25 (3:13)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chelsea Dagger [horn] Jun 25 (3:13)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chelsea Dagger [lute] Jun 25 (3:13)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chelsea Dagger [theorbo] Jun 25 (3:13)
ABC   25 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:F      H:    T:Chelsea Reach
ABC   25 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:F      H:    T:Chelsea Reach
ABC   1 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:F      H:"BLQ  T:Chelsea Reach
ABC   1 C1:007701000601000 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:G      H:ACILORS T:Chelsea Reach
ABC   1 C1:677106100007611 C2:ddduduuduuduuud M:6/8  K:F      H:LSZ  T:Chelsea Reach
ABC   6 C1:061061000076026 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:F      H:IL   T:Chelsea Reach
ABC   7 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/8  K:F      H:"BLQ  T:Chelsea Reach
ABC   1 C1:677106100007611 C2:ddduduuduuduuud M:6/8  K:F      H:LSZ  T:Chelsea Reach
ABC   96 C1:677106100007611 C2:ddduduuduuduuud M:6/8  K:F      H:"CLQS T:Chelsea Reach
ABC  117 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chelsea Reach. (p)1657.PLFD1.117
ABC  117 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chelsea Reach. (p)1657.PLFD.117
ABC  117 C1:771061000076116 C2:dduduuduuduuudd M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chelsea Reach. (p)1657.PLFD.117
ABC  023 C1:011772011001011 C2:uudduuuuuudddud M:6/8  K:F      H:BFLZ  T:Chelsea Stage
ABC  123 C1:622623000011110 C2:duuduuuuuuddddd M:3/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Cheltenham Waltz. JC.123
ABC  5320 C1:622623000011110 C2:duuduuuuuuddddd M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Cheltenham Waltz. JC.123
ABC  134 C1:000707000027242 C2:ddudududududdud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Cheltenham Waltz,The. CJF.134
ABC  5859 C1:000707000027242 C2:ddudududududdud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Cheltenham Waltz,The. CJF.134
ABC  276 C1:        C2:        M:none K:F      H:LORS  T:Che lu ge
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chemical brothers-loops of fury (2:46)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chemical brothers-loops of fury - Bass (2:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chemical brothers-loops of fury - Cowbell (2:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chemical brothers-loops of fury - Lute (2:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Chemical Plant (Sonic 2) by Bloodthorne of Arkenstone
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chemical wedding (3:55)
ABC   1 C1:047702050000177 C2:uddududduududdu M:6/4  K:Em      H:ADLRSZ T:Le Chemin Du Village
ABC   47 C1:035502320441023 C2:duuudduuduuuddu M:2/4  K:F      H:CLRZ  T:Chemong Causeway Reel
ABC   47 C1:035502320441023 C2:duuudduuduuuddu M:2/4  K:F      H:CLRZ  T:Chemong Causeway Reel
ABC   20 C1:471200005700000 C2:ududdduuuduuuud M:3/4  K:Bb      H:L   T:Cheng ji si han song ge
ABC  311 C1:712100030107606 C2:duuuuuddduudduu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Chenjunzhang, qingnin hebei nuomijiu
ABC   16 C1:321223311411127 C2:duuuuuduuduuuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Chepstow Races
ABC   16 C1:321223311411127 C2:duuuuuduuduuuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Chepstow Races
ABC   1 C1:321223311671127 C2:duuuuuduudduuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Chepstow Races
ABC   1 C1:606022356266126 C2:ddduuuddudduuud M:6/8  K:D      H:"CL  T:The Chequered Court
ABC   1 C1:606022356266126 C2:ddduuuddudduuud M:6/8  K:D      H:"CL  T:The Chequered Court
ABC   1 C1:606022356266126 C2:ddduuuddudduuud M:6/8  K:D      H:"CL  T:The Chequered Court
ABC   1 C1:606022356266126 C2:ddduuuddudduuud M:6/8  K:D      H:"CL  T:The Chequered Court
ABC   1 C1:606022356266126 C2:ddduuuddudduuud M:6/8  K:D      H:"CL  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:The Chequered Court
ABC   14 C1:000377710000117 C2:uddduuuddudddud M:4/4  K:Am      H:CLWw  T:Chercher avec toi, Marie - V282
ABC   23 C1:000400017611000 C2:uudduuduududuuu M:C   K:C      H:CLQV  T:(Chercheur de Dieu)
ABC   18 C1:070106010107070 C2:duduudduduuudud M:3/4  K:Am      H:ACOQR T:Chercheur de granit
ABC   1 C1:077507710000705 C2:dduddududdduddd M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Chercheuse d'Oiseaux, La
ABC   1 C1:006003106017000 C2:duududdudududdu M:2/4  K:D      H:"LOQZ T:Chereshna
ABC   1 C1:006003106017000 C2:duududdudududdu M:2/4  K:D      H:"LOQZ T:Chereshna
ABC   1 C1:006003106017000 C2:duududdudududdu M:2/4  K:D      H:"LOQZ T:Chereshna
ABC   1 C1:006003106017000 C2:duududdudududdu M:2/4  K:D      H:"LOQZ T:Chereshna
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cher-gypsies tramps and thieves (2:41)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cher-i got you babe sonny (3:16)
ABC   78 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   1 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LR   T:Cherily and merrily
ABC   1 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LR   T:Cherily and merrily
ABC   1 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LR   T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   1 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LR   T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   79 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   78 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   78 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC   78 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Cherily and merrily
ABC  3587 C1:000000661061277 C2:udduudduududuuu M:6/8  K:F      H:FLQR  T:Cherily and merrily
ABC   1 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Cherish The Ladies
ABC   1 C1:220771604402277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:BHLR  T:Cherish The Ladies
ABC   14 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Cherish The Ladies
ABC   25 C1:220771604402277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:BHLRZ T:Cherish The Ladies
ABC   1 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"ORZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"ORZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"ORZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"ORZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"ORZ  T:Cherish the Ladies
ABC   15 C1:220621402604267 C2:uuduududuudduuu M:6/8  K:D      H:L   T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:LRS  T:Cherish the Ladies
ABC   25 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Cherish the Ladies
ABC  730 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Cherish the Ladies
ABC  241 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:"IRS  T:Cherish the Ladies
ABC  241 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:"IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCLOQRZ T:Cherish the ladies
ABC   26 C1:220621406201712 C2:uuduudduuduuduu M:6/8  K:D      H:"BCLOR T:Cherish the Ladies
ABC   26 C1:220621406201712 C2:uuduudduuduuduu M:6/8  K:D      H:"BCLOR T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:202773402604267 C2:uuddududuudduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:202773402604267 C2:uuddududuudduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:111030002060006 C2:uuududduuddudud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:111030002060006 C2:uuududduuddudud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:111030002060006 C2:uuududduuddudud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:202773402604267 C2:uuddududuudduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cherish the Ladies
ABC   29 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Cherish the ladies
ABC   29 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Cherish the ladies
ABC  730 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cherish The Ladies
ABC   2 C1:302711405305303 C2:duduudududuuuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cherish The Ladies
ABC   3 C1:002774662776005 C2:udduddudddudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cherish The Ladies
ABC   4 C1:220773402602277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cherish The Ladies
ABC   74 C1:302711405305303 C2:duduudududuuuuu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Cherish The Ladies
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:220771604402277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Cherish the Ladies
ABC   2 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Cherish the Ladies
ABC  107 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Cherish the Ladies
ABC   25 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   25 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:IRS  T:Cherish the Ladies
ABC   24 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:LZ   T:Cherish the Ladies
ABC  107 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Cherish the Ladies
ABC  107 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Cherish the Ladies
ABC  241 C1:302677220621406 C2:duddduuduudduud M:6/8  K:D      H:"IRS  T:Cherish the Ladies
ABC  156 C1:302606202773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"LQR  T:Cherish the Ladies
ABC  156 C1:302606202773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:"LQR  T:Cherish the Ladies
ABC   29 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Cherish the ladies
ABC   26 C1:220621406201712 C2:uuduudduuduuduu M:6/8  K:D      H:"BCLOR T:Cherish the Ladies
ABC   48 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Cherish The Ladies
ABC   48 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Cherish The Ladies
ABC   48 C1:302776220621402 C2:duddduuduududuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Cherish The Ladies
ABC   1 C1:220771604402277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Cherish the Ladies
ABC   2 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Cherish the Ladies
ABC   29 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Cherish the ladies
ABC  730 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Cherish the Ladies
ABC  107 C1:220621402771622 C2:uuduududduduuuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Cherish the Ladies
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cherish the Ladies (Clarinet) (1:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cherish the Ladies (Drums) (1:37)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cherish the Ladies (Flute) (1:39)
ABC   1 C1:302606220773402 C2:dudduuddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:CHERISH THE LADIES -- JIG
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cherish the Ladies (Lute) (1:39)
ABC  0730 C1:220773402602277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"Cherish the Ladies"[mod] (jig) 0730 MIDI ABC
ABC  0730 C1:220773402602277 C2:uuddududuuddddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"Cherish the Ladies"[mod] (jig) 0730 MIDI ABC
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cher-its in his kis (1:56)
ABC  369 C1:770300110007007 C2:dduuuddddudddud M:2/4  K:D      H:FLQSZ T:Cherkessia Kfula
ABC   97 C1:763021070777201 C2:dduuudddduudddd M:2/2  K:G      H:"LQSV T:Cherkessia Kfula
ABC   98 C1:724302107077720 C2:duduuudddduuddd M:2/2  K:Gm      H:"LQSV T:Cherkessia Kfula - Minor version
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  135 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  135 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  136 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  136 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  137 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  137 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  138 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  138 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  135 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  135 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  136 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  136 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  137 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  137 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  138 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  138 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  125 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  125 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  126 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  126 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  127 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  127 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  128 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  128 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  125 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  125 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  126 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  126 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  127 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  127 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  128 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  128 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:000107070071160 C2:uddduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  135 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:A      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  136 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  137 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC  138 C1:060206030502060 C2:dududududuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Cherkessiya
ABC   1 C1:700002010200060 C2:dduuuddduddduuu M:4/4  K:Bb      H:"CLQVw T:Cherokee
ABC   1 C1:700002010200060 C2:dduuuddduddduuu M:4/4  K:Bb      H:"CLQVw T:Cherokee
ABC   1 C1:700002010200060 C2:dduuuddduddduuu M:4/4  K:Bb      H:"CLQVw T:Cherokee
ABC   1 C1:700002010200060 C2:dduuuddduddduuu M:4/4  K:Bb      H:"CLQVw T:Cherokee
ABC   13 C1:000000027727763 C2:udduddduduuuddd M:2/4  K:A      H:BCLQRS T:Cherokee Shuffle 1
ABC   13 C1:000000027727763 C2:udduddduduuuddd M:2/4  K:A      H:BCLRS T:Cherokee Shuffle 1
ABC   14 C1:001700117706070 C2:uduudddduuuuuuu M:2/4  K:A      H:"CLQRS T:Cherokee Shuffle 2
ABC   14 C1:001700117706070 C2:uduudddduuuuuuu M:2/4  K:A      H:"CLQRS T:Cherokee Shuffle 2
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cherokee Shuffle
ABC   2 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LZ   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:L   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:020604040221710 C2:ududdudududuuuu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Cherokee Shuffle
ABC   2 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   15 C1:121026175214161 C2:uuuududduududuu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Cherokee Shuffle
ABC   56 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   57 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   56 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   57 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   56 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   57 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"LS  T:Cherokee Shuffle
ABC   15 C1:121026175214161 C2:uuuududduududuu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC  074 C1:002775741757001 C2:udddduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:LS   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:020604040221710 C2:ududdudududuuuu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Cherokee Shuffle
ABC   2 C1:000266730221000 C2:uduudddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cherokee Shuffle
ABC   1 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddudud   M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddudud   M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:the Cherping of the Larke
ABC   38 C1:000707110100050 C2:dduududdddududd M:2/2  K:F      H:BLRZ  T:the CHERPING OF THE LARKE
ABC   38 C1:000707110100050 C2:dduududdddududd M:2/2  K:F      H:BLRZ  T:the CHERPING OF THE LARKE
ABC   63 C1:010005070707070 C2:duddddududuuudd M:4/4  K:F      H:ILQ  T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC   26 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:LQ   T:The Cherping of the Larke
ABC  3534 C1:010005070707071 C2:duddddududduddd M:C|  K:F      H:FLQ  T:The Cherping of the Larke
ABC   1 C1:066623066266377 C2:ddduudduddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Cherry and Merry
ABC   1 C1:066623066266377 C2:ddduudduddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Cherry and Merry
ABC   1 C1:066623066266377 C2:ddduudduddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Cherry and Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCDR  T:Cherrybank Gardens
ABC   1 C1:115776266467000 C2:uuudddudduddudu M:C   K:D      H:"CLRSZ T:Cherrybank Gardens Play 1 2 3
ABC   1 C1:115776266467000 C2:uuudddudduddudu M:C   K:D      H:"CLRSZ T:Cherrybank Gardens Play 1 2 3
ABC   1 C1:114310577543112 C2:uuduududduduudu M:C   K:D      H:"CLRSZ T:Cherrybank Gardens Play 1 2 3
ABC   1 C1:620722011535466 C2:ddudduuuudududd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cherry Blossom
ABC   2 C1:201153546666207 C2:uuudududddddddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cherry Blossom
ABC   3 C1:14367      C2:uddudd     M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cherry Blossom
ABC   1 C1:702020170067722 C2:duuudddduuduuud M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Cherry Blossom Time
ABC   1 C1:702020170067722 C2:duuudddduuduuud M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Cherry Blossom Time
ABC   1 C1:702020170067722 C2:duuudddduuduuud M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Cherry Blossom Time
ABC   1 C1:266304070276211 C2:uddudduddduuuud M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Cherry Cheak'd Lass, The
ABC   1 C1:266304070276211 C2:uddudduddduuuud M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Cherry Cheak'd Lass, The
ABC  5202 C1:172007172677077 C2:ududududdddduud M:6/8  K:F      H:ABFLOQRSWZ T:Cherry Cheek'd Patty. JC.003
ABC   3 C1:172007172677077 C2:ududududdddduud M:6/8  K:F      H:ALOQRSWZ T:Cherry Cheek’d Patty. JC.003
ABC   1 C1:060207000403711 C2:dudduduuuuududd M:6/4  K:C      H:HLOQSZ T:Cherry Garden. (p)1687.PLFD.269
ABC   1 C1:060207000403711 C2:dudduduuuuududd M:6/4  K:C      H:HLOQSZ T:Cherry Garden. (p)1687.PLFD.269
ABC   1 C1:200676701602700 C2:uddddududuuuudu M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Cherry Grove Jig
ABC   1 C1:200676701602700 C2:uddddududuuuudu M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Cherry Grove Jig
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:cherry pink bass (2:28)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink clarinet (melody) (2:28)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink drum (2:28)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink harp (rhythm) (2:28)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink horn 1 (backing) (1:53)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink horn 2 (brass) (2:28)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink horn combo (replace horn1/2) (2:28)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink lute harp combo (replace lute/harp) (2:28)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry pink lute (marinba) (2:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:32) Vocals
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:49) Brass
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:49) Horn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:49) Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:49) Strings and Piano
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:50) Bass
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:50) Beats
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:50) Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cherry poppin daddies-zoot suit riot (3:50) Funk
ABC  1152 C1:200170000030070 C2:uuduudduddddudu M:2/4  K:D      H:BFL  T:CHERRY RIPE
ABC   98 C1:700003170701007 C2:duuddudddduddud M:2/2  K:C      H:"HLQS T:Cherry Ripe
ABC   95 C1:003007010077070 C2:uuddudddduddudd M:C|  K:G      H:ABLOQRSZ T:Cherry Ripe. CJF.095
ABC  5820 C1:003007010077070 C2:uuddudddduddudd M:C|  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Cherry Ripe. CJF.095
ABC  101 C1:700302770071007 C2:duudddudddduddu M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:Cherry Ripe. RHu.101
ABC  7040 C1:700302770071007 C2:duudddudddduddu M:2/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Cherry Ripe. RHu.101
ABC   0 C1:407544327003507 C2:udddduuududdduu M:3/4  K:E      H:LQVZw T:The Cherry Tree
ABC   0 C1:622622043077724 C2:duuuduuuddudddu M:3/4  K:A      H:LQVZw T:The Cherry Tree
ABC   1 C1:007773010111060 C2:ddduuuuudduuddd M:3/4  K:G      H:L   T:The Cherry-Tree Carol
ABC   1 C1:007773010111060 C2:ddduuuuudduuddd M:3/4  K:G      H:L   T:The Cherry-Tree Carol
ABC   1 C1:007773010111060 C2:ddduuuuudduuddd M:3/4  K:G      H:L   T:The Cherry-Tree Carol
ABC   1 C1:000006060507000 C2:udddduddudddudd M:3/4  K:F      H:L   T:The Cherry Tree Carol
ABC   1 C1:000006060507000 C2:udddduddudddudd M:3/4  K:F      H:L   T:The Cherry Tree Carol
ABC   1 C1:000006060507000 C2:udddduddudddudd M:3/4  K:F      H:L   T:The Cherry Tree Carol
ABC   0 C1:006165177107071 C2:dduddduuddudddu M:3/4  K:G      H:LVZw  T:Cherry Tree Carol
ABC   0 C1:006165177107071 C2:dduddduuddudddu M:3/4  K:G      H:LVZw  T:Cherry Tree Carol
ABC  3002 C1:011266770006660 C2:uuuudddddduddud M:4/4  K:G      H:"CLOQRWZ T:Cherry Tree Carol, The
ABC  3002 C1:011266770006660 C2:uuuudddddduddud M:4/4  K:G      H:"CLOQRWZ T:Cherry Tree Carol, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cher-shoop shoop (2:55)
ABC   1 C1:030017005500656 C2:uudduddduuddudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheryl Durnin
ABC   1 C1:030017005500656 C2:uudduddduuddudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheryl Durnin
ABC   1 C1:030017005500656 C2:uudduddduuddudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cheryl Durnin
ABC   57 C1:030007070777077 C2:uddddudduuuduud M:3/2  K:G      H:LSZ  T:A Chesheire Round
ABC   1 C1:011777077002000 C2:uuddddduudduudd M:6/4  K:Ephr     H:BLSZ  T:Cheshire Alley
ABC  424 C1:011777077002000 C2:uuddddduudduudd M:6/4  K:G      H:LOQSZ T:Cheshire Alley. (p).1701.PLFD1.424
ABC  424 C1:011777077002000 C2:uuddddduudduudd M:6/4  K:G      H:LOQSZ T:Cheshire Alley. (p).1701.PLFD.424
ABC  424 C1:011777077002000 C2:uuddddduudduudd M:6/4  K:G      H:LOQSZ T:Cheshire Alley. (p).1701.PLFD.424
ABC   1 C1:011777077002000 C2:uuddddduudduudd M:6/4  K:G      H:LOQSZ T:Cheshire Alley. (p).1701.PLFD.424
ABC   48 C1:503677435626604 C2:duddduudduuduuu M:3/2  K:G      H:LSZ  T:A Cheshire Hornpipe
ABC  137 C1:771771104777771 C2:dduddududddddud M:6/4  K:D      H:ACHLOQSWZ T:Cheshire Hornpipe,aka. HA.136
ABC  4475 C1:771771104777771 C2:dduddududddddud M:6/4  K:D      H:"ABCFHLOQSWZ T:Cheshire Hornpipe,aka. HA.136
ABC   60 C1:000207777116004 C2:duududddduudduu M:2/4  K:C      H:ALQSZ T:Cheshire Quick March,The. JJo.060
ABC  7283 C1:000207777116004 C2:duududddduudduu M:2/4  K:C      H:ABFLQSZ T:Cheshire Quick March,The. JJo.060
ABC  115 C1:000367771160055 C2:duddduudduuddud M:2/4  K:F      H:ALQSZ T:Cheshire Quick Step. JJo.115
ABC  7337 C1:000306777116005 C2:udddduudduududu M:2/4  K:F      H:ABFLQSZ T:Cheshire Quick Step. JJo.115
ABC   20 C1:001161060701000 C2:uududududuududu M:6/4  K:F      H:BL   T:Cheshire Rolling Hornpipe
ABC   1 C1:060701000307110 C2:dududuudududdud M:9/4  K:D      H:L   T:Cheshire Rolling Hornpipe
ABC   1 C1:060701000307110 C2:dududuudududdud M:9/4  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROLLING HORNPIPE
ABC   1 C1:001161060701000 C2:uududududuududu M:6/4  K:Dmin     H:BL   T:Cheshire Rolling Hornpipe
ABC   19 C1:060701000307110 C2:dududuudududdud M:9/4  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROLLING HORNPIPE
ABC   1 C1:001161060701000 C2:uududududuududu M:6/4  K:F      H:BL   T:Cheshire Rolling Hornpipe
ABC  617 C1:060701000307110 C2:dududuudududdud M:9/4  K:D      H:BFLORZ T:Cheshire Rolling Hornpipe
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:L   T:Cheshire Round,1st setting
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,1st setting
ABC   68 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,1st setting
ABC  666 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:BFLORZ T:Cheshire Round,1st setting
ABC   1 C1:030005011161000 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:BL   T:Cheshire Round [2]
ABC   1 C1:030005011161000 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:BL   T:Cheshire Round [2]
ABC   1 C1:777221407766777 C2:ddduuuddddudddu M:3/2  K:D      H:L   T:Cheshire Round,2nd setting
ABC   1 C1:777221407766777 C2:ddduuuddddudddu M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,2nd setting
ABC   69 C1:777221407766777 C2:ddduuuddddudddu M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,2nd setting
ABC  667 C1:777221407766777 C2:ddduuuddddudddu M:3/2  K:D      H:BFLORZ T:Cheshire Round,2nd setting
ABC   1 C1:030007070777077 C2:uddddudduuuduud M:3/2  K:G      H:L   T:Cheshire Round,3rd setting
ABC   1 C1:030007070777077 C2:uddddudduuuduud M:3/2  K:G      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,3rd setting
ABC   70 C1:030007070777077 C2:uddddudduuuduud M:3/2  K:G      H:BL   T:CHESHIRE ROUND,3rd setting
ABC  668 C1:030007070777077 C2:uddddudduuuduud M:3/2  K:G      H:BFLORZ T:Cheshire Round,3rd setting
ABC   37 C1:030005011161000 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:BL   T:Cheshire Round
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:LR   T:Cheshire round
ABC  102 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:ABOR  T:Cheshire round
ABC   41 C1:305127070707306 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:BLSZ  T:Cheshire Round
ABC   41 C1:305127070707306 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:BLSZ  T:Cheshire Round
ABC   1 C1:077717670005020 C2:ddduddduuduuddd M:3/2  K:Dmaj     H:LR   T:Cheshire Round
ABC   2 C1:077717670005020 C2:ddduddduuduuddd M:3/2  K:Cmaj     H:LR   T:Cheshire Round
ABC   6 C1:407774726121303 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:LSZ  T:Cheshire round
ABC   41 C1:305127070707306 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:C      H:LSZ  T:Cheshire Round
ABC  105 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:LR   T:Cheshire round
ABC   2 C1:000700070000030 C2:dduduuududddudu M:3/2  K:Dmaj     H:LRSZ  T:Cheshire Round
ABC   3 C1:077717670005020 C2:ddduddduududdud M:3/2  K:Dmaj     H:LRSZ  T:Cheshire Round
ABC  114 C1:030005011161000 C2:uduuududdduduuu M:3/2  K:F      H:BFLQZ T:Cheshire Round
ABC  1019 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:ABFLOZ T:Cheshire round
ABC  2922 C1:040000077775071 C2:ddddduduuddduuu M:C|  K:G      H:ABFLOZ T:Cheshire Round
ABC 10148 C1:020005010773077 C2:ududduddduddddu M:3/2  K:D      H:"ABFHLOQSZ T:Cheshire Round,A. HA.202
ABC   9 C1:771014777771770 C2:ddududddddudddu M:6/4  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Cheshire Round,aka. HA.010
ABC   9 C1:771014777771770 C2:ddududddddudddu M:6/4  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Cheshire Round,aka. HA.010
ABC  4348 C1:771014777771770 C2:ddududddddudddu M:6/4  K:D      H:ABCFHLOQRSZ T:Cheshire Round,aka. HA.010
ABC  178 C1:200070706050711 C2:uddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:AHLOQSZ T:Cheshire Round,aka. HA.177
ABC  4516 C1:020007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:ABFHLOQSZ T:Cheshire Round,aka. HA.177
ABC   1 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:L   T:Cheshire Round (duet)
ABC   1 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND (Duet)
ABC   67 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BL   T:CHESHIRE ROUND (Duet)
ABC  665 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BFLORZ T:Cheshire Round (duet)
ABC  203 C1:020005010773077 C2:ududduddduddddu M:3/2  K:D      H:AHLOQSZ T:Cheshire Round. HA.202, A
ABC   99 C1:040007777507117 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:G      H:AHLOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.099
ABC   99 C1:040007777507117 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:G      H:ALOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.099
ABC  8201 C1:040007777507117 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.099
ABC  187 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.186
ABC  186 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:ACLOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.186
ABC  8288 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:3/2  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Cheshire Round. JaW.186
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:6/4  K:D      H:LZ   T:Cheshire Round - Preston's 24 for 1801
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:6/4  K:D      H:LZ   T:Cheshire Round - Preston's 24 for 1801
ABC   1 C1:040007070775071 C2:ddddduduuddduuu M:6/4  K:D      H:LZ   T:Cheshire Round - Preston's 24 for 1801
ABC   2 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLZ  T:Cheshire Rounds [1]
ABC   2 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLZ  T:Cheshire Rounds [1]
ABC   1 C1:407765726121305 C2:dddduduuddduuud M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Cheshire Rounds [1]
ABC   1 C1:407765726121305 C2:dddduduuddduuud M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Cheshire Rounds [1]
ABC   2 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLZ  T:Cheshire Rounds [1]
ABC  3007 C1:777227607766777 C2:ddduudddddudddu M:3/4  K:D      H:"CLOQR T:Cheshire Rounds
ABC  188 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLZ  T:Cheshire Rounds
ABC   1 C1:010707070201010 C2:uddduuuuddddudu M:3/2  K:D      H:ACILORS T:Cheshire Rounds
ABC   1 C1:071177721101040 C2:duuddduuuuddddu M:3/2  K:D      H:BLSZ  T:Cheshire Rounds
ABC   1 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLZ  T:Cheshire Rounds
ABC  3007 C1:777227607766777 C2:ddduudddddudddu M:3/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Cheshire Rounds
ABC  3007 C1:777227607766777 C2:ddduudddddudddu M:3/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Cheshire Rounds
ABC  192 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLQWZ T:Cheshire Rounds. JJo1.192
ABC  119 C1:407765726121305 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:BLQZ  T:Cheshire Rounds. JJo2.119
ABC  425 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:LOQSZ T:Cheshire Rounds. (p).1701.PLFD1.425
ABC  425 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:LOQSZ T:Cheshire Rounds. (p).1701.PLFD.425
ABC  425 C1:040007070605071 C2:dddduduuddduuud M:3/2  K:D      H:LOQSZ T:Cheshire Rounds. (p).1701.PLFD.425
ABC   18 C1:117671037261627 C2:uududududuududu M:6/4  K:Dmin     H:BLSZ  T:Cheshire rowling Hornpipe
ABC   18 C1:117671037261627 C2:uududududuududu M:6/4  K:Dmin     H:BLSZ  T:Cheshire rowling Hornpipe
ABC   18 C1:171671037261627 C2:uududududuududu M:6/4  K:Dmin     H:LSZ  T:Cheshire rowling Hornpipe
ABC   1 C1:500600611505177 C2:uuddduddduuduud M:3/8  K:D      H:LZ   T:Cheshire Waltz
ABC   84 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:C      H:LOQRSZ T:Cheshire Waltz. JGi.084
ABC   84 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:C      H:LOQRSZ T:Cheshire Waltz. JGi.084
ABC   84 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:C      H:LOQRSZ T:Cheshire Waltz. JGi.084
ABC   84 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:C      H:LOQRSZ T:Cheshire Waltz. JGi.084
ABC  5988 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:C      H:BFLOQRSZ T:Cheshire Waltz. JGi.084
ABC  226 C1:670700000000000 C2:ddduddudddudddu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Cheshui haozi
ABC  475 C1:067700020206020 C2:ddduudududuuudu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Cheshui Haozi
ABC   88 C1:000001040000000 C2:udududuuduudddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Cheshui qingge
ABC   5 C1:177700116777001 C2:uddduudddduuuud M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Cheshunt Statue
ABC   99 C1:000700020007000 C2:dduudduudduuuud M:2/2  K:D      H:"CLQS T:Chess
ABC   1 C1:050127770000000 C2:duudddudddudddu M:2/4  K:D      H:L   T:Chester
ABC   1 C1:050127770000000 C2:duudddudddudddu M:2/4  K:D      H:L   T:Chester
ABC   1 C1:050127770000000 C2:duudddudddudddu M:2/4  K:D      H:L   T:Chester
ABC   1 C1:060027770000000 C2:duddduddduddduu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Chester
ABC   1 C1:060027770000000 C2:duddduddduddduu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Chester
ABC   1 C1:000500010207070 C2:duudddudddudddu M:C|  K:F      H:L   T:Chester
ABC   7 C1:060027770000000 C2:duddduddduddduu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Chester
ABC  107 C1:060027770000000 C2:duddduddduddduu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Chester
ABC   1 C1:000500010207070 C2:duudddudddudddu M:C|  K:F      H:L   T:Chester
ABC  4355 C1:600000070056207 C2:ddduuddduuddudu M:2/4  K:D      H:LVZ  T:Chester Assembly
ABC   1 C1:600000070056207 C2:ddduuddduuddudu M:2/4  K:D      H:LSVZ  T:Chester Assembly
ABC   83 C1:600000070056207 C2:ddduuddduuddudu M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Chester Assembly. JJo5.083
ABC   1 C1:174417430707000 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Chester Castle [1]
ABC   3 C1:001766223715662 C2:uddduuududdduuu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Chester Castle [1]
ABC   1 C1:001766223715662 C2:uddduuududdduuu M:C   K:D      H:R   T:Chester Castle
ABC 30441 C1:007766226567662 C2:dddduududddduuu M:2/4  K:D      H:BCLSVZ T:CHESTER CASTLE
ABC  0219 C1:001766223715662 C2:uddduuududdduuu M:C   K:D      H:ILQRZ T:Chester Castle.
ABC   1 C1:174417430707000 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Chester Castle
ABC  219 C1:001766223715662 C2:uddduuududdduuu M:C   K:D      H:BFRZ  T:Chester Castle
ABC   32 C1:003566226567662 C2:uddduududddduuu M:4/4  K:D      H:ALQSZ T:Chester Castle,aka. JClw.32
ABC  5544 C1:003566226567662 C2:uddduududddduuu M:4/4  K:D      H:ABFLQSZ T:Chester Castle,aka. JClw.32
ABC   47 C1:003566226567662 C2:uddduududddduuu M:4/4  K:D      H:ALQSZ T:Chester Castle,aka. JJo.047
ABC  7270 C1:003566226567662 C2:uddduududddduuu M:4/4  K:D      H:ABFLQSZ T:Chester Castle,aka. JJo.047
ABC   64 C1:001766226532662 C2:uddduudududduuu M:C|  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Chester Castle,aka. JMP.064
ABC 10072 C1:001766226532662 C2:uddduudududduuu M:C|  K:D      H:ABCFHLOQRSZ T:Chester Castle,aka. JMP.064
ABC   51 C1:110017662265676 C2:uuuddduududdddu M:C|  K:D      H:LOQRSZ T:Chester Castle,aka. VWMLa.051
ABC   51 C1:110017662265676 C2:uuuddduududdddu M:C|  K:D      H:LOQRSZ T:Chester Castle,aka. VWMLa.051
ABC  8794 C1:110017662265676 C2:uuuddduududdddu M:C|  K:D      H:BFLOQRSZ T:Chester Castle,aka. VWMLa.051
ABC  2839 C1:222100061165777 C2:uuuuduududddddu M:C|  K:D      H:ABFLOZ T:Chester Hornpipe
ABC   3 C1:677707072221000 C2:dddddduuuuduudu M:C|  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Chester Hornpipe. JaW.003
ABC   3 C1:677707072221000 C2:dddddduuuuduudu M:C|  K:D      H:ACLOQRSZ T:Chester Hornpipe. JaW.003
ABC  8105 C1:677707072221000 C2:dddddduuuuduudu M:C|  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Chester Hornpipe. JaW.003
ABC   1 C1:060202060201010 C2:duuduuuuddduudu M:6/4  K:C      H:BLRZ  T:Chester Jig
ABC   1 C1:622621117077117 C2:duuduuuuddduudu M:6/4  K:C      H:BLSZ  T:Chester Jigg
ABC  151 C1:060202060201010 C2:duuduuuuddduudu M:6/4  K:C      H:BLSZ  T:Chester Jigg
ABC   1 C1:010707070207070 C2:udddudddddudddd M:4/4  K:D      H:ACILORS T:Chester Ladies
ABC   9 C1:566171167772566 C2:ddduduudddduddd M:2/4  K:Bb      H:ALOQRSZ T:Chester Races,aka.cf(?). WCl.09
ABC  5449 C1:566171167772566 C2:ddduduudddduddd M:2/4  K:Bb      H:ABFLOQRSZ T:Chester Races,aka.cf(?). WCl.09
ABC   1 C1:077706011127771 C2:dddduuuudddudud M:4/4  K:F      H:AOR  T:Chester Waits
ABC   1 C1:077706011127771 C2:dddduuuudddudud M:4/4  K:F      H:AFOR  T:Chester Waits
ABC   41 C1:077706011127771 C2:dddduuuudddudud M:4/4  K:F      H:L   T:Chester Waits
ABC  791 C1:077706011127771 C2:dddduuuudddudud M:4/4  K:F      H:AFORZ T:Chester Waits
ABC   1 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:F      H:"BLQ  T:Chestnut
ABC   1 C1:000007070006000 C2:ddduuuuduududdd M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:Chestnut
ABC   85 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   86 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:DAeol    H:HLQW  T:Chestnut
ABC   86 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:DAeol    H:HLQW  T:Chestnut
ABC   1 C1:040707070077060 C2:udddddduuuuduuu M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   1 C1:040707070077060 C2:udddddduuuuduuu M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Am      H:O   T:Chestnut
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Am      H:O   T:Chestnut
ABC   2 C1:007007010101010 C2:dduuuuuduuduudd M:C   K:Amin     H:LS   T:Chestnut
ABC   1 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C   K:Amin     H:LS   T:Chestnut
ABC   8 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:F      H:"BLQ  T:Chestnut
ABC   86 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:DAeol    H:HLQW  T:Chestnut
ABC   86 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:DAeol    H:HLQW  T:Chestnut
ABC   86 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:DAeol    H:HLQW  T:Chestnut
ABC   85 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   85 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   85 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C|  K:Dm      H:HLQW  T:Chestnut
ABC   53 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduududdd M:C|  K:C      H:"L   T:Chestnut
ABC   53 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduududdd M:C|  K:C      H:"L   T:Chestnut
ABC   1 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:C   K:Amin     H:LS   T:Chestnut
ABC   2 C1:007007010101010 C2:dduuuuuduuduudd M:C   K:Amin     H:LS   T:Chestnut
ABC  3026 C1:040707070077060 C2:udddddduuuuduuu M:2/2  K:Am      H:"CLOQRZ T:Chestnut
ABC  100 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:2/2  K:Dm      H:"CLQS T:Chestnut
ABC   1 C1:040707070077050 C2:udddddduuuuduuu M:C|  K:Dm      H:"BHLO T:Chestnut [Dm]
ABC   26 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduududdd M:4/4  K:C      H:L   T:Chestnut (Dove's Figary)
ABC   26 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduududdd M:4/4  K:C      H:L   T:Chestnut (Dove's Figary)
ABC   1 C1:000600040000000 C2:duduududdduuddu M:4/4  K:C      H:ACILORS T:Chestnut Farewell
ABC   0 C1:477706631101720 C2:udddddduuuuduuu M:2/2  K:F      H:LVZ  T:Chestnut or 'Doves Figary'
ABC   14 C1:040707070077060 C2:udddddduuuuduuu M:4/4  K:Dm      H:HLOQSZ T:Chestnut. (p)1651.PLFD.014
ABC   14 C1:040707070077060 C2:udddddduuuuduuu M:4/4  K:Dm      H:HLOQSZ T:Chestnut. (p)1651.PLFD.014
ABC   14 C1:007706030101000 C2:ddduuuuduuuuddd M:4/4  K:Dm      H:HLOQSZ T:Chestnut. (p)1651.PLFD1.014
ABC   1 C1:053700000036601 C2:duuuddduduududd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Chestnut Reel
ABC   10 C1:053700000036601 C2:duuuddduduududd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Chestnut Reel
ABC   10 C1:053700000036601 C2:duuuddduduududd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Chestnut Reel
ABC   10 C1:053700000036601 C2:duuuddduduududd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Chestnut Reel
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chestnuts [Bagpipe] (4:38)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chestnuts [Flute] (4:38)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chestnuts [Lute] (4:38)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chestnuts Roasting On An Open Fire [Strings / Solo] (By:Bungee)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chestnuts [Theorbo] (4:38)
ABC   1 C1:700000277007223 C2:duddduuuddudduu M:C|  K:Edor     H:CDRZ  T:Chestnut Tree, The
ABC   1 C1:000700060002020 C2:dduuddudduddudu M:4/4  K:D      H:BOR  T:the Chestnut tree
ABC   6 C1:700722337000002 C2:dduuuddudduuuud M:C   K:EMinor    H:BCDLR T:Chestnut Tree
ABC   6 C1:700722337000002 C2:dduuuddudduuuud M:C   K:EMinor    H:BCDLR T:Chestnut Tree
ABC   6 C1:700722337000002 C2:dduuuddudduuuud M:C   K:EMinor    H:BCDLR T:Chestnut Tree
ABC   6 C1:700722337000002 C2:dduuuddudduuuud M:C   K:EMinor    H:BCDLR T:Chestnut Tree
ABC  326 C1:700000277007223 C2:duddduuuddudduu M:C|  K:Edor     H:CDRZ  T:Chestnut Tree, The
ABC  326 C1:700000277007223 C2:duddduuuddudduu M:C|  K:Edor     H:CDRZ  T:Chestnut Tree, The
ABC  326 C1:700000277007223 C2:duddduuuddudduu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Chestnut Tree, The
ABC  211 C1:770711117771660 C2:ddduuuuddduddud M:9/8  K:G      H:FLQZ  T:The Chestnut Tree
ABC  597 C1:000700060002020 C2:dduuddudduddudu M:4/4  K:D      H:BFORZ T:the Chestnut tree
ABC   1 C1:601277772312050 C2:duuudddduuuuudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:The Chest Of Drawers
ABC   58 C1:601277772312050 C2:duuudddduuuuudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:The Chest Of Drawers
ABC   58 C1:601277772312050 C2:duuudddduuuuudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:The Chest Of Drawers
ABC   58 C1:601277772312050 C2:duuudddduuuuudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:The Chest Of Drawers
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chet Atkins - Dill Pickle Rag (Duet Lute1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chet Atkins - Dill Pickle Rag (Duet Lute2) - Chinzia - Elendilmir
ABC   2 C1:613777000223320 C2:duuddduuuduuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LRZ  T:The Cheticamp
ABC   2 C1:613777000223320 C2:duuddduuuduuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LRZ  T:The Cheticamp
ABC   1 C1:771377700022332 C2:dduuddduuuduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   2 C1:613777000223320 C2:duuddduuuduuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   1 C1:012055066000565 C2:uuddddddduuuuud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   2 C1:012055066000556 C2:uuddddduduuduud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   3 C1:012055606000565 C2:ududddddduuuuud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   4 C1:550660005653232 C2:udddddduuuuudud M:6/8  K:Cdor     H:LR   T:The Cheticamp
ABC   2 C1:550660005653232 C2:udddddduuuuudud M:6/8  K:BbMaj    H:CLRS  T:Cheticamp, The
ABC   1 C1:000000050707020 C2:ddduuuuududdddd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Cheticamp Jig
ABC   1 C1:000000050707020 C2:ddduuuuududdddd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Cheticamp Jig
ABC   1 C1:000000050707020 C2:ddduuuuududdddd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Cheticamp Jig
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LZ   T:Cheticamp Jig
ABC   7 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRZ  T:The Cheticamp Jig
ABC   7 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRZ  T:The Cheticamp Jig
ABC  237 C1:055066000056232 C2:ddddddduuuuuddd M:6/8  K:A      H:CLR  T:Cheticamp Jig
ABC  237 C1:055066000056232 C2:ddddddduuuuuddd M:6/8  K:A      H:CLR  T:Cheticamp Jig
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQZ  T:Cheticamp Jig
ABC   1 C1:035371602677710 C2:dududududddudud M:7/8  K:G      H:"L   T:Chetvorno Shopsko Horo
ABC   1 C1:035371602677710 C2:dududududddudud M:7/8  K:G      H:"L   T:Chetvorno Shopsko Horo
ABC   1 C1:035371602677710 C2:dududududddudud M:7/8  K:D      H:"LZ  T:Chetvorno Shopsko Horo
ABC   1 C1:035371602677710 C2:dududududddudud M:7/8  K:D      H:"LZ  T:Chetvorno Shopsko Horo
ABC   35 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   53 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   73 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   73 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Cm      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   76 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   1 C1:007016000077117 C2:duddduudddduudu M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Le chevalier du guet
ABC  166 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Le chevalier du guet
ABC   1 C1:007016000077117 C2:duddduudddduudu M:6/8  K:Em      H:LVZ  T:Le chevalier du guet V1+2
ABC   1 C1:007016006000006 C2:duddduuududdduu M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Le chevalier du guet V2
ABC   1 C1:002020060177035 C2:uududddudduuudu M:3/4  K:D      H:L   T:Chevaliers de la Table Ronde
ABC   1 C1:002020060177035 C2:uududddudduuudu M:3/4  K:D      H:L   T:Chevaliers de la Table Ronde
ABC   1 C1:002020060177035 C2:uududddudduuudu M:3/4  K:D      H:L   T:Chevaliers de la Table Ronde
ABC   1 C1:411070266111261 C2:uuudduuudddduuu M:6/8  K:G      H:L   T:The Chevalier's Lament
ABC   1 C1:411070266111261 C2:uuudduuudddduuu M:6/8  K:G      H:L   T:The Chevalier's Lament
ABC   1 C1:411070266111261 C2:uuudduuudddduuu M:6/8  K:G      H:L   T:The Chevalier's Lament
ABC   1 C1:411070266111261 C2:uuudduuudddduuu M:6/8  K:G      H:CHLOQSWZ T:Chevalier's Lament, The
ABC   27 C1:411070266111261 C2:uuudduuudddduuu M:6/8  K:G      H:CHLOQSWZ T:Chevalier's Lament, The
ABC 10632 C1:000727271604000 C2:dudududududdudu M:3/4  K:C      H:BCLRSZ T:CHEVALIER WALTZ
ABC   9 C1:070702070707000 C2:ddudddudduddddd M:3/4  K:Bb      H:CDLRZ T:Les Chevaux de Bois
ABC   9 C1:070702070707000 C2:ddudddudduddddd M:3/4  K:Bb      H:CDLRZ T:Les Chevaux de Bois
ABC  3810 C1:070702070707000 C2:ddudddudduddddd M:3/4  K:Bb      H:CDFLRZ T:Les Chevaux de Bois
ABC   1 C1:713212716777234 C2:duduuududddduud M:6/8  K:D      H:"S   T:Cheviners Jig
ABC   11 C1:713212716777234 C2:duduuududddduud M:6/8  K:D      H:"S   T:Cheviners Jig
ABC   11 C1:713212716777234 C2:duduuududddduud M:6/8  K:D      H:"S   T:Cheviners Jig
ABC   11 C1:713212716777234 C2:duduuududddduud M:6/8  K:D      H:"S   T:Cheviners Jig
ABC   1 C1:607104407105507 C2:ddududududdddud M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Cheviot Blast
ABC   33 C1:074307611776017 C2:ddudduudddudduu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:the CHEVIOT GATE
ABC   0 C1:362503111616011 C2:ududuuuududuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LORZ  T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:362503111616011 C2:ududuuuududuuud M:4/4  K:D      H:"LORZ T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:362503111616011 C2:ududuuuududuuud M:4/4  K:D      H:"LORZ T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:113625031116160 C2:uuududuuuududuu M:4/4  K:D      H:"LRSZ T:CHEVIOT RANT
ABC   0 C1:        C2:        M:4/4  K:       H:LOR  T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:362503111616011 C2:ududuuuududuuud M:4/4  K:D      H:"LORZ T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:113625031116160 C2:uuududuuuududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cheviot Rant
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:A      H:"LOSZ T:la Chevre [A]
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:G      H:"LOSZ T:la Chevre [G]
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:G      H:"LOSZ T:la Chevre [G]
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:G      H:"LOSZ T:la Chevre [G]
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:G      H:"LOSZ T:la Chevre [G]
ABC   1 C1:777707030711040 C2:ddddduduuduuuud M:4/4  K:G      H:"LOSZ T:la Chevre [G]
ABC   1 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Chevy Chase 1
ABC   2 C1:011062077021077 C2:uududduuddduuud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Chevy Chase 2
ABC   3 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LQSZ  T:Chevy Chase 3
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:066200217771001 C2:ddduuuddduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:CS   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:110773770002016 C2:uududduuddduuud M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LS   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:066200217771001 C2:ddduuuddduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:066200217771001 C2:ddduuuddduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:110773770002016 C2:uududduuddduuud M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:110773770002016 C2:uududduuddduuud M:6/8  K:G      H:L   T:Chevy Chase
ABC   2 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:Chevy Chase
ABC   1 C1:120001130051770 C2:uuuuduuddddduuu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770201270 C2:dduudduuudddduu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Chevy Chase
ABC   16 C1:301451605025301 C2:uuuuduudddduduu M:3/4  K:G      H:LZ   T:Chevy Chase
ABC   16 C1:301451605025301 C2:uuuuduudddduduu M:3/4  K:G      H:LZ   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LS   T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LS   T:Chevy Chase
ABC   58 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LQSZ  T:Chevy Chase
ABC   1 C1:770011770021270 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chevy Chase
ABC   2 C1:077042011011011 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:Chevy Chase
ABC   1 C1:760023111777637 C2:dduuuuudddduddd M:4/4  K:Dmaj     H:CLR  T:Chewing the Cud
ABC   1 C1:000702006512000 C2:uddududdduududu M:3/4  K:Bb      H:L   T:Cheyenne
ABC   1 C1:000702006512000 C2:uddududdduududu M:3/4  K:Bb      H:L   T:Cheyenne
ABC   1 C1:000702006512000 C2:uddududdduududu M:3/4  K:Bb      H:L   T:Cheyenne
ABC   1 C1:530503005305030 C2:ududududuuududd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Cheyenne Varsouvianna
ABC   1 C1:530503005305030 C2:ududududuuududd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Cheyenne Varsouvianna
ABC   29 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LQR  T:Chez Jutier
ABC   1 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LQRZ  T:Chez Jutier
ABC   29 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LQR  T:Chez Jutier
ABC   1 C1:001100760015000 C2:duuudddduududuu M:2/4  K:G      H:ACLZ  T:Chez Jutier
ABC   30 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LRZ  T:Chez Jutier
ABC   38 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LQR  T:Chez Jutier
ABC   38 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:LQR  T:Chez Jutier
ABC  3648 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:FLQR  T:Chez Jutier
ABC  3980 C1:007671150003711 C2:dddduududuuudud M:2/4  K:C      H:FLRZ  T:Chez Jutier
ABC   1 C1:001100760015000 C2:duuudddduududuu M:2/4  K:G      H:CLZ  T:Chez Jutier - bourree
ABC   15 C1:017077011052770 C2:uddduududdduudu M:3/4  K:F      H:L   T:Chez nous, soyez reine - V57
ABC   1 C1:001177001111007 C2:uudduuuudddduud M:3/4  K:Fmaj     H:LR   T:Chez Seychelles
ABC   2 C1:077001177001111 C2:dduudduuuuddddu M:3/4  K:Fmaj     H:LR   T:Chez Seychelles
ABC   3 C1:077001177001111 C2:dduudduuuuddddu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chez Seychelles
ABC   4 C1:077001177001111 C2:dduudduuuuddddu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Chez Seychelles
ABC  550 C1:110000001011007 C2:uuuuudduudddduu M:6/8  K:GDor     H:BCFLQVZ T:Chiara Stella
ABC   13 C1:006200017771060 C2:duuuddduduuduuu M:2/4  K:C      H:ACLOZ T:Le Chibeurli
ABC   13 C1:006200017771060 C2:duuuddduduuduuu M:2/4  K:C      H:ACLOZ T:Le Chibeurli
ABC   13 C1:006200017771060 C2:duuuddduduuduuu M:2/4  K:C      H:ACLOZ T:Le Chibeurli
ABC   13 C1:006200017771060 C2:duuuddduduuduuu M:2/4  K:C      H:ACLOZ T:Chibeurli, Le
ABC   36 C1:727700007277020 C2:duuddduudduduud M:2/4  K:D      H:AGLOQRSZ T:Chibreli
ABC   36 C1:727700007277020 C2:duuddduudduduud M:2/4  K:D      H:AGLOQRSZ T:Chibreli
ABC   26 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:A      H:L   T:Chicago
ABC   1 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   1 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   1 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   60 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   60 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   60 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   60 C1:011774411777006 C2:uudduduuddddudu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   55 C1:117767621706203 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:Ador     H:FLR  T:Chicago, The
ABC   1 C1:702262120011121 C2:duuduuuduuuuudd M:3/4  K:D      H:"CLOZ T:Chicago
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CQ   T:Chicago
ABC   2 C1:060477060177050 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:The Chicago
ABC   3 C1:676117060177060 C2:ddduudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Chicago
ABC   4 C1:060172060177040 C2:dudududdudududu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Chicago
ABC   5 C1:060172060172060 C2:dudududududdudd M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:The Chicago
ABC   1 C1:060712060717002 C2:dduudduduudduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Chicago
ABC   1 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Chicago
ABC   2 C1:206212116000534 C2:uduuuuudududuud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Chicago
ABC   3 C1:671212114211776 C2:dduuuuuuduuuddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Chicago
ABC   4 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:4/4  K:Bdor     H:LR   T:The Chicago
ABC   1 C1:671212114211776 C2:dduuuuuuduuuddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Chicago, The
ABC   1 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:4/4  K:Bdor     H:LR   T:Chicago, The
ABC   38 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Chicago
ABC   38 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Chicago
ABC   60 C1:411777006205306 C2:duuddddududuuuu M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Chicago
ABC   1 C1:277140030007000 C2:uddududuuduudud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Chicago Czarda\'s
ABC   1 C1:277140030007000 C2:uddududuuduudud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Chicago Czarda\'s
ABC   1 C1:625771120000010 C2:duudduuuduuuduu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chicago Glide
ABC   1 C1:625771120000010 C2:duudduuuduuuduu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Chicago Glide
ABC   1 C1:625771120000010 C2:duudduuuduuuduu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Chicago Glide
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dududududududdd M:6/8  K:G      H:R   T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dududududududdd M:6/8  K:G      H:R   T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dududududududdd M:6/8  K:G      H:R   T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dududududududdd M:6/8  K:G      H:R   T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dududududududdd M:6/8  K:G      H:R   T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060172060177040 C2:dudududdudududu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Chicago Jig
ABC   1 C1:060046060046060 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Chicago Jig
ABC   1 C1:060046060046060 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Chicago Jig
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicago Only The Beginning (5:32)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicago Only The Beginning (5:53)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicago Only The Beginning (5:54)
ABC  103 C1:117767621762121 C2:uuddddduudduuuu M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC   1 C1:110277676271171 C2:uuuddddduduuduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:4/4  K:Am      H:OR   T:Chicago reel
ABC   1 C1:110277676271171 C2:uuuddddduduuduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:G      H:LRS  T:The Chicago Reel
ABC   57 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:G      H:LRS  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:G      H:LRS  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767626002111 C2:uuddddduduuuuuu M:C   K:A      H:LQR  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767626002111 C2:uuddddduduuuuuu M:C   K:A      H:LQR  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767626002111 C2:uuddddduduuuuuu M:C   K:A      H:LQR  T:The Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:ADor     H:ERSZ  T:Chicago Reel, The
ABC   1 C1:117767531753121 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Chicago Reel, The
ABC   1 C1:117767531753121 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Chicago Reel, The
ABC   68 C1:117767621762121 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:Ador     H:"BLRZ T:the Chicago Reel
ABC  797 C1:027767627117121 C2:uddddduduuduuuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORZ T:The Chicago reel
ABC  797 C1:027767627117121 C2:uddddduduuduuuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORZ T:The Chicago reel
ABC  252 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Chicago Reel, The
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Chicago Reel, The
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Chicago Reel, The
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC   17 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:ADor     H:ERSZ  T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC   99 C1:176212116445344 C2:udduuuuudududud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC  556 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Chicago Reel, The
ABC  556 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Chicago Reel, The
ABC   76 C1:117767620062031 C2:uuddddduduuuudu M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Chicago Reel, The
ABC   23 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:LQRZ  T:Chicago Reel
ABC   23 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C|  K:Ador     H:LQRZ  T:Chicago Reel
ABC   1 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:C   K:G      H:LRS  T:The Chicago Reel
ABC  881 C1:027767627117121 C2:uddddduduuduuuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZ T:The Chicago reel
ABC   23 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Chicago Reel, The
ABC  215 C1:111177676200621 C2:uuuuddddduduuuu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  262 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC   1 C1:027767627117121 C2:uddddduduuduuuu M:C|  K:Ador     H:LRSZ  T:Chicago Reel, The
ABC   2 C1:007167620062121 C2:duddduduuuuudud M:4/4  K:Ador     H:LSZ  T:Chicago Reel
ABC  556 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Chicago Reel, The
ABC  881 C1:027767627117121 C2:uddddduduuduuuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZ T:The Chicago reel
ABC   29 C1:117767531753121 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Chicago Reel, The
ABC   30 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Chicago Reel, The
ABC   58 C1:117767531753121 C2:uuddddduudduuuu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Chicago Reel, The
ABC   59 C1:006212116445344 C2:duuuuududududuu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Chicago Reel, The
ABC  2036 C1:117767620062121 C2:uuddddduduuuuud M:4/4  K:A      H:FORZ  T:Chicago reel
ABC   1 C1:500350016002600 C2:dududududududuu M:C|  K:Ador     H:"CFLRZ T:La chicaneuse
ABC   15 C1:553355316532602 C2:dududududududuu M:C|  K:Am      H:"BCLQRZ T:la Chicaneuse
ABC   15 C1:553355316532602 C2:dududududududuu M:C|  K:Am      H:"BCLQRZ T:la Chicaneuse
ABC  625 C1:553355316532653 C2:dududududududud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:La Chicaneuse
ABC  625 C1:553355316532653 C2:dududududududud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:La Chicaneuse
ABC   64 C1:500350016002600 C2:dududududududuu M:C|  K:Ador     H:"CLRZ T:La chicaneuse
ABC   64 C1:500350016002600 C2:dududududududuu M:C|  K:Ador     H:"CLRZ T:La chicaneuse
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chic | Good Times (Bass Line w/ Vocals)
ABC   1 C1:017017017061666 C2:udududduddduuud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Chichester
ABC   1 C1:656305167504761 C2:ddduduuddudduud M:4/4  K:Ab      H:"CLQ  T:Chi-chi
ABC   1 C1:656305167504761 C2:ddduduuddudduud M:4/4  K:Ab      H:"CLQ  T:Chi-chi
ABC   1 C1:656305167504761 C2:ddduduuddudduud M:4/4  K:Ab      H:"CLQ  T:Chi-chi
ABC   1 C1:656305167504761 C2:ddduduuddudduud M:4/4  K:Ab      H:"CLQ  T:Chi-chi
ABC   1 C1:656305167504761 C2:ddduduuddudduud M:4/4  K:Ab      H:"CLQ  T:Chi-chi
ABC   1 C1:000007777116022 C2:dddduuduuuddddd M:4/4  K:A      H:"CQR  T:Chickadee
ABC  202 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:G      H:"L   T:Chickadee's Polka
ABC  202 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:G      H:"L   T:Chickadee's Polka
ABC  202 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:G      H:"L   T:Chickadee's Polka
ABC   1 C1:653265326626070 C2:dduuudduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC   28 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC   37 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC 01022 C1:060503110605031 C2:dduuudduuuddudd M:C   K:G      H:BCRZ  T:THE CHICKADEE'S POLKA
ABC 01022 C1:060503110605031 C2:dduuudduuuddudd M:C   K:G      H:BCRZ  T:THE CHICKADEE'S POLKA
ABC   28 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC  216 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC  216 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   1 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC  220 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC  216 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC  218 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:The Chickadee's Polka
ABC   28 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC   59 C1:653265326626070 C2:dduuudduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:The Chickadee's Polka
ABC   59 C1:653265326626070 C2:dduuudduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:The Chickadee's Polka
ABC   59 C1:653265326626070 C2:dduuudduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:The Chickadee's Polka
ABC   42 C1:060503110606020 C2:dduuudduddduddu M:C|  K:G      H:"CR  T:The Chickadee's Polka
ABC  203 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:A      H:"L   T:Chickadee's Polka for Bb Instruments
ABC  203 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:A      H:"L   T:Chickadee's Polka for Bb Instruments
ABC  203 C1:653265326626070 C2:dduuudduuudduud M:4/4  K:A      H:"L   T:Chickadee's Polka for Bb Instruments
ABC   1 C1:007111775125776 C2:duuuddduuddddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken
ABC   1 C1:656622626352040 C2:dddduudududuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chicken
ABC   2 C1:001520401656623 C2:uduuudddduuduud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chicken
ABC   1 C1:200170772036115 C2:uuddduuduuddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken
ABC   2 C1:007177117117267 C2:dudduuduududdud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Chicken
ABC   3 C1:423706370661753 C2:uuudduddduddudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken
ABC   4 C1:125700721257776 C2:duudduduudddd  M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken
ABC   1 C1:220332603700037 C2:uuduuudduududdd M:4/4  K:Eb      H:"CLQV T:The Chicken
ABC   1 C1:005200520562300 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chicken and Dumpling
ABC   1 C1:005200520562300 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chicken and Dumpling
ABC   1 C1:005200520562300 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Chicken and Dumpling
ABC   1 C1:060002110005060 C2:duuudduuudududu M:6/4  K:G      H:AHLOQSZ T:Chicken & Asparagus,aka. HA.002
ABC  4341 C1:060002110005060 C2:duuudduuudududu M:6/4  K:G      H:ABFHLOQSZ T:Chicken & Asparagus,aka. HA.002
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Bagpipe] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Bagpipe] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Bass](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chicken. by Jaco Pastorius (Solo for Horn or Lute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Clarinet 1](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Clarinet 2](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Clarinet] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Clarinet] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Chicken Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Chicken Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Chicken Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Chicken Dance
ABC   1 C1:215200370652621 C2:uuduudduduuduuu M:4/4  K:F      H:LQ   T:The Chicken Dance
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Bass](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Chicken Dance [C]
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Clarinet1](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Clarinet2](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Cowbell](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:D      H:"LOZ  T:Chicken Dance [D]
ABC   1 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:D      H:"LOZ  T:Chicken Dance [D]
ABC   2 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:D      H:"LOZ  T:Chicken Dance [D]
ABC   2 C1:152015201275152 C2:uduuduuudduduud M:2/4  K:D      H:"LOZ  T:Chicken Dance [D]
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Drum](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Horn](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chicken Dance [Lute](3:34) - Werner Thomas (Swiss-1950's [aka The Duck Dance])
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Chicken Dance - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ILQZ  T:Chicken Dance (Track 1)
ABC   1 C1:000000415201365 C2:uuduuudduduuudd M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chicken Dance (Track 1)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ILQZ  T:Chicken Dance (Track 2)
ABC   1 C1:035053015201275 C2:udududuuudduduu M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chicken Dance (Track 2)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Drum 1] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Drum 1] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Drum 1](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Drum 2] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Drum 2] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Drum 2](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Drum Combo](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Flute] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Flute] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Flute](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   1 C1:610762532610722 C2:duuddduduuuuduu M:2/4  K:G      H:BLS  T:Chicken-Foot and Sparrow-Grass
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Horn] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Horn] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:The Chicken [Horn](5:07) - Jaco Pastorius [Jazz/Funk]
ABC   1 C1:000404000004000 C2:duuddddduududud M:4/4  K:G      H:L   T:Chicken on a Raft
ABC   1 C1:000404000004000 C2:duuddddduududud M:4/4  K:G      H:L   T:Chicken on a Raft
ABC   1 C1:000404000004000 C2:duuddddduududud M:4/4  K:G      H:L   T:Chicken on a Raft
ABC   1 C1:060152020313740 C2:duududdduuduuuu M:2/4  K:G      H:"LS  T:Chicken On The Fence Post
ABC   60 C1:060152020313740 C2:duududdduuduuuu M:2/4  K:G      H:"LS  T:Chicken On The Fence Post
ABC   60 C1:060152020313740 C2:duududdduuduuuu M:2/4  K:G      H:"LS  T:Chicken On The Fence Post
ABC   60 C1:060152020313740 C2:duududdduuduuuu M:2/4  K:G      H:"LS  T:Chicken On The Fence Post
ABC   16 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC   16 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC   23 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC   23 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC   23 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC   16 C1:255162662016175 C2:uduududddduuddu M:4/4  K:G      H:LQZ  T:Chicken Pecking
ABC  5001 C1:175125516266201 C2:udduuduududdddu M:4/4  K:G      H:"CLOQRSZ T:Chicken Pecking
ABC   1 C1:656623520152005 C2:dddduuduuduuddd M:C|  K:D      H:L   T:Chicken Reel [1]
ABC   15 C1:345717503457302 C2:dddduudududuudd M:2/4  K:D      H:"CLQ  T:Chicken Reel
ABC   15 C1:345717503457302 C2:dddduudududuudd M:2/4  K:D      H:"CLQ  T:Chicken Reel
ABC   1 C1:646622626352000 C2:dddduudududuuuu M:8/8  K:D      H:LQZ  T:Chicken Reel, J. Daly, Clarinet 3:30
ABC   1 C1:000000000000000 C2:udududududududu M:8/8  K:D      H:LQZ  T:Chicken Reel, J. Daly, Cowbell 3:30
ABC   1 C1:164662262635200 C2:ddddduudududuuu M:8/8  K:D      H:LQZ  T:Chicken Reel, J. Daly, Flute 3:30
ABC   1 C1:007011020530510 C2:duduududuududuu M:8/8  K:D      H:LQZ  T:Chicken Reel, J. Daly, Lute 3:30
ABC   81 C1:770002110007770 C2:dduuuddduuudddu M:3/4  K:F      H:BLSZ  T:Chickens and Asparagus
ABC   1 C1:110007770002110 C2:uuddduuuddduuud M:3/4  K:F      H:BLRZ  T:Chickens and Asparagus
ABC  180 C1:110007770002110 C2:uuddduuuddduuud M:3/4  K:F      H:LOQSZ T:Chickens and Asparagus. JW6.180
ABC   1 C1:772740711111400 C2:dduddduuuuududd M:4/4  K:Dmin     H:LR   T:The Chickens Clicking
ABC   1 C1:772740711111400 C2:dduddduuuuududd M:4/4  K:Dmin     H:LRS  T:The Chickens Clicking
ABC   1 C1:772777771111426 C2:dduddddduuuudud M:4/4  K:Dmin     H:LRS  T:The Chickens Clicking
ABC   1 C1:012037012000072 C2:uuududududduduu M:6/8  K:A      H:Q   T:Chickens In The Garden
ABC   1 C1:012037012000072 C2:uuududududduduu M:6/8  K:A      H:Q   T:Chickens In The Garden
ABC   1 C1:012037012000072 C2:uuududududduduu M:6/8  K:A      H:Q   T:Chickens In The Garden
ABC   1 C1:060002110005060 C2:duuudduuudududu M:6/4  K:G      H:AHLOQSZ T:Chicken & Sparrow Grass. HA.002
ABC  4341 C1:060002110005060 C2:duuudduuudududu M:6/4  K:G      H:ABFHLOQSZ T:Chicken & Sparrow Grass. HA.002
ABC   1 C1:661061000223011 C2:dduduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Chicken That Made the Soup, The
ABC   1 C1:661061000223011 C2:dduduuuuuuddddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Chicken That Made The Soup
ABC   2 C1:561117661007170 C2:dduuudddududuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken That Made The Soup
ABC   3 C1:777016170223002 C2:dddududuuuudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken That Made The Soup
ABC   4 C1:176077530223002 C2:uddddduuuuudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Chicken That Made The Soup
ABC   4 C1:156201717607753 C2:udduududdddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LRS  T:The Chicken That Made The Soup
ABC  315 C1:661061000223011 C2:dduduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Chicken That Made the Soup, The
ABC  315 C1:661061000223011 C2:dduduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Chicken That Made the Soup, The
ABC  315 C1:661061000223011 C2:dduduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Chicken That Made the Soup, The
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Theorbo] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chicken [Theorbo] (5:01) - Jaco Pastorius
ABC   1 C1:307277603072700 C2:ududddududdudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chick'n Pig
ABC   2 C1:307277603072700 C2:ududddududdudud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Chick'n Pig
ABC   1 C1:307277603072700 C2:ududddududdudud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Chick’n Pig
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chic n stu ver2 (2:22)
ABC  118 C1:713400001312777 C2:duuduuuuddduduu M:C|  K:D      H:"BCDLR T:The Chief
ABC  118 C1:713400001312777 C2:duuduuuuddduduu M:C|  K:D      H:"BCDLR T:The Chief
ABC   19 C1:562322727661666 C2:dduuuududdduddu M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:The Chief
ABC   19 C1:562322727661666 C2:dduuuududdduddu M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:The Chief
ABC   19 C1:562322727661666 C2:dduuuududdduddu M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:The Chief
ABC   19 C1:562322727661666 C2:dduuuududdduddu M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:The Chief
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DLR  T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   54 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:"DLR  T:Chief O'Neill's
ABC   54 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:"DLR  T:Chief O'Neill's
ABC   3 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:4/4  K:Dmix     H:"LOR  T:Chief O'Neill's
ABC   3 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:4/4  K:Dmix     H:"LOR  T:Chief O'Neill's
ABC   3 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:4/4  K:Dmix     H:"LOR  T:Chief O'Neill's
ABC   22 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   1 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DFR  T:Chief O'Neill's
ABC   22 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   22 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   54 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:"DLR  T:Chief O'Neill's
ABC   22 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Chief O'Neill's
ABC   69 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   11 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:Dmix     H:DR   T:Chief O'Neill's
ABC   6 C1:711161616161677 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:L   T:Chief O'Neill's Favorite
ABC   1 C1:711161616161677 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:L   T:Chief O'Neill's Favorite
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Favorite
ABC  806 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:Chief O'Neill's favorite
ABC  806 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:Chief O'Neill's favorite
ABC   1 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Chief O'Neill's Favorite
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Favorite
ABC   1 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Chief O'Neill's Favorite
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Favorite
ABC  806 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:Chief O'Neill's favorite
ABC   65 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:L   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:117111616161617 C2:uuduuududududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:117111616161617 C2:uuduuududududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:CLR  T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161611776176 C2:duuududuudddudd M:4/4  K:D      H:OR   T:Chief o'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161611776176 C2:duuududuudddudd M:4/4  K:D      H:OR   T:Chief o'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161616161677 C2:duuudududududdd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161616161677 C2:duuudududududdd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:711161616161677 C2:duuudududududdd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   7 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:4/4  K:D      H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   1 C1:117111616161616 C2:uuduuududududud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   2 C1:001107616116767 C2:uudduduuddddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   3 C1:117101161616000 C2:uuduuudududdddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   4 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   11 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:LZ   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   11 C1:711161616161767 C2:duuudududududdd M:C|  K:D      H:LZ   T:Chief O'Neill's Favourite
ABC   28 C1:117111616161616 C2:uuduuududududud M:4/4  K:Dmaj     H:LRZ  T:Chief O'Neill's Favourite
ABC  1537 C1:711161611776176 C2:duuududuudddudd M:4/4  K:D      H:FORZ  T:Chief o'Neill's Favourite
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BR   T:Chief O'Neill's Hornpipe.
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BR   T:Chief O'Neill's Hornpipe.
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BR   T:Chief O'Neill's Hornpipe.
ABC  1705 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Visit
ABC   1 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Chief O'Neill's Visit
ABC  1705 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Visit
ABC   1 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Chief O'Neill's Visit
ABC  1705 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Chief O'Neill's Visit
ABC  1705 C1:001722111007156 C2:uduuuuududduudd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Chief O'Neill's Visit" (hornpipe) 1705
ABC   1 C1:711161611776176 C2:duuududuudddudd M:C|  K:G      H:"LRSZ T:Chief O'Neil's Favourite
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"Chief O'Neil's Favourite" (hornpipe) 1556
ABC  1556 C1:711161616170767 C2:duuududududdddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"Chief O'Neil's Favourite" (hornpipe) 1556
ABC   1 C1:001107616116767 C2:uudduduuddddddu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Chief O’Neill’s Favourite (Version Steph Geremia)
ABC   1 C1:176117520172003 C2:udduuddduuduudu M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Chiefs of Old Times, The
ABC   1 C1:176117520172003 C2:udduuddduuduudu M:C   K:F      H:LRSZ  T:Chiefs of Old Times, The
ABC  206 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Chieftain
ABC   1 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Chieftain, The
ABC  206 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Chieftain
ABC   1 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Chieftain, The
ABC  206 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Chieftain
ABC  163 C1:300002210765676 C2:uuuuudduddddudd M:4/4  K:G      H:BCLRZ T:The Chieftains Are Coming
ABC   1 C1:016060026376440 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:F      H:LQ   T:The Chieftains - As I roved out one morning
ABC   1 C1:016060026376440 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:F      H:LQ   T:The Chieftains - As I roved out one morning
ABC   1 C1:016060026376440 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:F      H:LQ   T:The Chieftains - As I roved out one morning
ABC   1 C1:016060026376440 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:F      H:LQ   T:The Chieftains - As I roved out one morning
ABC   1 C1:730040027072740 C2:dduudduddudduud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Chieftain's Frolic
ABC   1 C1:730040027072740 C2:dduudduddudduud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Chieftain's Frolic
ABC   19 C1:111670217777063 C2:uuudduuddddduuu M:C   K:G      H:LOQRS T:Chieftain's Lament, The
ABC   1 C1:111670217777063 C2:uuudduuddddduuu M:C   K:Gmin     H:LRSZ  T:Chieftain's Lament, The
ABC   1 C1:111670217777631 C2:uuudduuddddduuu M:C   K:Gmin     H:LRSZ  T:Chieftain's Lament, The
ABC   1 C1:177761117151232 C2:udddduuududuuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Chieftain's Pride Highland Fling
ABC   5 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LR   T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   1 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LRZ  T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   5 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LR   T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   5 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LRZ  T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   89 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LR   T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   89 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:LR   T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC  3632 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:FLR  T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC  3958 C1:566577600032777 C2:dddudduduuddduu M:3/8  K:G      H:FLRZ  T:La Chien au Fenetre (3 time)
ABC   1 C1:000200020006000 C2:uudddduuduududd M:4/4  K:G      H:ACILORS T:Chigwell Row
ABC 10355 C1:420001007226123 C2:duuduuduuddudud M:2/4  K:Bb      H:"FL  T:Chilbi-Polka (Kilbi Polka) BbFEb (pk00332)
ABC 10375 C1:420001007226123 C2:duuduuduuddudud M:2/4  K:Bb      H:"FL  T:Chilbi-Polka (Kilbi Polka) BbFEb (pk00332)
ABC 10356 C1:100722612306200 C2:uduuduuddududuu M:2/4  K:C      H:"FLW  T:Chilbi-Polka (Kilbi Polka) CGF (pk00332)
ABC 10376 C1:100722612306200 C2:uduuduuddududuu M:2/4  K:C      H:"FLW  T:Chilbi-Polka (Kilbi Polka) CGF (pk00332)
ABC   1 C1:200000220037050 C2:uuduuudddduuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Chil' Brenton
ABC   1 C1:200000220037050 C2:uuduuudddduuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Chil' Brenton
ABC   1 C1:200000220037050 C2:uuduuudddduuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Chil' Brenton
ABC   14 C1:777700377777000 C2:ddddudddddududu M:4/4  K:Eb      H:BCFLZw T:the Child and the Star.
ABC   0 C1:072171771211372 C2:duuuddudduuuuud M:6/8  K:A      H:LQVZw T:Child Divine
ABC   61 C1:701206700021276 C2:duudduuuddduuud M:C   K:G      H:BLSZ  T:Childen in the Wood
ABC  143 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:Dm      H:LQ   T:Childgrove
ABC   28 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:4/4  K:G      H:L   T:Childgrove
ABC   28 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:4/4  K:G      H:L   T:Childgrove
ABC   2 C1:000647007771007 C2:duddddudddduuud M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Childgrove
ABC   2 C1:000647007771007 C2:duddddudddduuud M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Childgrove
ABC  113 C1:000707030077070 C2:dduddduddddduuu M:2/2  K:D      H:"L   T:Childgrove
ABC  113 C1:000707030077070 C2:dduddduddddduuu M:2/2  K:D      H:"L   T:Childgrove
ABC  3008 C1:301107737771776 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:DDor     H:"CLOQR T:Childgrove
ABC   1 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:C|  K:Am      H:CLORZ T:Childgrove
ABC   1 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:C|  K:Am      H:CLOZ  T:Childgrove
ABC   1 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:C|  K:Am      H:CLOZ  T:Childgrove
ABC   1 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:F      H:"BLQ  T:Childgrove
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Childgrove
ABC   1 C1:000300000001000 C2:uuudduddduddddu M:4/4  K:Dm      H:ACILORS T:Childgrove
ABC   1 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:C|  K:Dm      H:BLSZ  T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:Dm      H:BLORZ T:Childgrove
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:Dm      H:BLORZ T:Childgrove
ABC   1 C1:000300010100070 C2:uuudduddduudddd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Childgrove
ABC   2 C1:000647007771007 C2:duddddudddduuud M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Childgrove
ABC   2 C1:770300001100064 C2:dduuududddduddd M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Childgrove
ABC   1 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:C   K:Dm      H:"L   T:Childgrove
ABC   7 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:C   K:F      H:CILQ  T:Childgrove
ABC   9 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:F      H:"BLQ  T:Childgrove
ABC   14 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Childgrove
ABC  107 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Childgrove
ABC   1 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:C   K:Dm      H:"L   T:Childgrove
ABC  3008 C1:301107737771776 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:DDor     H:"CLOQRZ T:Childgrove
ABC  101 C1:030001010007070 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:Dm      H:"CLQS T:Childgrove
ABC   12 C1:301107737771776 C2:uuudduddduddddu M:2/2  K:Ador     H:"CLOQRZ T:Childgrove (ADor)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Am      H:"BLORZ T:Childgrove (Am)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Am      H:"BLORZ T:Childgrove (Am)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Bm      H:"BLRSZ T:Childgrove (Bm)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Bm      H:"BLRSZ T:Childgrove (Bm)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLRSZ T:Childgrove (Dm)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLRSZ T:Childgrove (Dm)
ABC   3 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLRSZ T:Childgrove (Dm)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove [Dm]
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   2 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   4 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove (Em)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:F#m     H:"BLRSZ T:Childgrove (F#m)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:F#m     H:"BLRSZ T:Childgrove (F#m)
ABC   3 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:F#m     H:"BLRSZ T:Childgrove (F#m)
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove in Dm
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove in Dm
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLORZ T:Childgrove in Dm
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Dm      H:"BLRSZ T:Childgrove in Dm
ABC   2 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"BLRSZ T:Childgrove in Em
ABC   4 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:Em      H:"LQ  T:Childgrove in Em
ABC   1 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:F#m     H:"BLRSZ T:Childgrove in F#m
ABC   3 C1:030110773777177 C2:uuudduddduddddu M:2/4  K:F#m     H:"BLRSZ T:Childgrove in F#m
ABC  426 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Childgrove. (p).1701.PLFD1.426
ABC  426 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Childgrove. (p).1701.PLFD.426
ABC  426 C1:000707030707070 C2:ddudddudddduuud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Childgrove. (p).1701.PLFD.426
ABC   0 C1:267311002677110 C2:udduuuuddduudud M:none K:D      H:LQVZw T:Childing Of A Maiden Bright
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (1/4.Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (2/4.Harp)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (3/4.Horn)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (4/4.Theorbo)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (Duo1.Horn)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (Duo2.Harp or Lute)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Child In Time. by Deep Purple (Solo for Lute)
ABC   0 C1:201104101601100 C2:uuuduuddduuuuud M:3/4  K:F      H:LQVZw T:A Child Is Born In Bethlehem
ABC   0 C1:353721772304030 C2:ududuudduduuduu M:4/4  K:C      H:LV   T:A Child Is Born In Bethlehem - Sequenced by Bill Egan
ABC   0 C1:176170613167707 C2:udduddduuuddddu M:4/4  K:F      H:LQVZw T:Child Jesus Came To Earth This Day
ABC   0 C1:056072706700057 C2:udduddddudduudd M:3/4  K:Ab      H:LQVZw T:Child Jesus Lay On Mary's Knee
ABC   0 C1:500300500305205 C2:ududududuuddduu M:3/4  K:G      H:LQVZw T:Child Jesus So Dear
ABC  1095 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BLRZ  T:Child of My Heart
ABC   1 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCLORZ T:Child of my heart
ABC   1 C1:000707000607060 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:Child of my Heart
ABC   1 C1:000707000607060 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:Child of my Heart
ABC   1 C1:000707000607060 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:CLQR  T:Child of my Heart
ABC  395 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:Child of my heart
ABC  395 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:Child of my heart
ABC   1 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Child of My Heart
ABC   1 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Child of My Heart
ABC   1 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Child of My Heart
ABC  1095 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BLRZ  T:Child of My Heart
ABC  395 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:Child of my heart
ABC   1 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Child of My Heart
ABC  1095 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BLRZ  T:Child of My Heart
ABC  395 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:Child of my heart
ABC  1095 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"Child of My Heart" (jig) 1095
ABC  1095 C1:077067605011077 C2:ddddduuudddddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"Child of My Heart" (jig) 1095
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children Cry (4:05)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children Cry (4:12)
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children "CYMRU"
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children "CYMRU"
ABC   1 C1:007607762427001 C2:uddddududududdd M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children "CYMRU"
ABC   0 C1:65657      C2:ddudud     M:2/2  K:F      H:LQVZw T:Children, Go Where I Send Thee
ABC   0 C1:003110626073771 C2:uuududddduddudd M:6/8  K:Bb      H:LQVZw T:Children Here On Earth Who Dwell
ABC  117 C1:611612167011162 C2:dduudduuuddduuu M:3/4  K:G      H:BLQWZ T:Children in the Wood. JJo1.117
ABC   1 C1:007000120006007 C2:duudduuuddduuud M:C   K:G      H:BLRZ  T:Children in ye Wood
ABC   2 C1:677112677112671 C2:ddduuuddduuuddu M:4/4  K:F      H:LQZ  T:Children of bodom - bed of razors [flute][X-command]
ABC   1 C1:677112677112671 C2:ddduuuddduuuddu M:4/4  K:F      H:LQZ  T:Children of bodom - bed of razors [lute][X-command]
ABC   1 C1:171717171717171 C2:ddduddduddduddd M:4/4  K:Eb      H:LQZ  T:Children of bodom - Downfall [lute#1][X-command]
ABC   2 C1:170000010000000 C2:dududududuududu M:4/4  K:A      H:LQZ  T:Children of bodom - Downfall [lute#2][X-command]
ABC   1 C1:440035004400530 C2:udududududududu M:4/4  K:F#      H:LQZ  T:Children of bodom - Touch like angel of death [lute#1][X-command]
ABC   2 C1:000000040000000 C2:ddudduddudduddu M:4/4  K:F#      H:LQZ  T:Children of bodom - Touch like angel of death [lute#2][X-command]
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Clarinet 1 (2:59) (948)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Clarinet 2 (2:48) (340)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Drum (2:55) (3530)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Flute (2:11) (102)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Harp (2:59) (1416)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Horn 1 (2:59) (110)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Horn 2 (2:48) (248)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Lute (2:40) (1684)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Children Of Sanchez - Theorbo (2:59) (1132)
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Bagpipe] (4:21) Black Sabbath
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Bagpipe] (4:21) Black Sabbath
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Clarinet] (4:21) Black Sabbath
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Clarinet] (4:21) Black Sabbath
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Drum] (4:21) Black Sabbath
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Drum] (4:21) Black Sabbath
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Horn 1] (4:21) Black Sabbath
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Horn 1] (4:21) Black Sabbath
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Horn 2] (4:21) Black Sabbath
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Horn 2] (4:21) Black Sabbath
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Lute] (4:21) Black Sabbath
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Lute] (4:21) Black Sabbath
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Theorbo] (4:21) Black Sabbath
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Children of the grave [Theorbo] (4:21) Black Sabbath
ABC   1 C1:407111113052061 C2:dduuuuuududuuuu M:4/4  K:Edor     H:CDLRS T:Children of the Little Dancing Bush
ABC   1 C1:407111113052061 C2:dduuuuuududuuuu M:4/4  K:Edor     H:CDLRS T:Children of the Little Dancing Bush
ABC   1 C1:407111113052061 C2:dduuuuuududuuuu M:4/4  K:Edor     H:CDLRS T:Children of the Little Dancing Bush
ABC   1 C1:407111113052061 C2:dduuuuuududuuuu M:4/4  K:Edor     H:CDLRZ T:Children of the Little Dancing Bush
ABC  124 C1:050107030116005 C2:duduuuddudududu M:2/4  K:D      H:CFILQ T:Children's Games, Weobley [1 of 3]
ABC  124 C1:050107030116005 C2:duduuuddudududu M:2/4  K:D      H:ILQ  T:Children's Games, Weobley [1 of 3]
ABC  125 C1:226711671100007 C2:uudduudduudduud M:2/4  K:G      H:ILQ  T:Children's Games, Weobley [2 of 3]
ABC  126 C1:260777017704000 C2:uddddudduuddddu M:2/4  K:D      H:ILQ  T:Children's Games, Weobley [3 of 3]
ABC   0 C1:000307070702770 C2:udddudddddduduu M:4/2  K:C      H:LQVZw T:The Children's King
ABC   1 C1:111117611761003 C2:uuuuudduudduduu M:4/4  K:F      H:"LOZ  T:Children's polka
ABC   1 C1:111117611761003 C2:uuuuudduudduduu M:4/4  K:G      H:"LOZ  T:Children's polka
ABC   1 C1:111117611761003 C2:uuuuudduudduduu M:4/4  K:C      H:"LOZ  T:Children's polka
ABC   1 C1:655330263526171 C2:ddduuududududuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Children's Reel
ABC   1 C1:655330263526171 C2:ddduuududududuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Children's Reel
ABC   1 C1:655330263526171 C2:ddduuududududuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Children's Reel
ABC   1 C1:655330263526171 C2:ddduuududududuu M:4/4  K:G      H:"CLRZ T:Children's Reel
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   1 C1:026727065311003 C2:uuddudddduuudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Children's Song
ABC   0 C1:200077300700600 C2:uddudduduuddudu M:6/4  K:D      H:LQVZw T:Children's Song
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Childs Dream [Giddily]
ABC   0 C1:037620027716700 C2:udduuuddudddduu M:4/4  K:D      H:LVZw  T:A Child This Day Is Born
ABC   0 C1:037620027716700 C2:udduuuddudddduu M:4/4  K:D      H:LVZw  T:A Child This Day Is Born
ABC   0 C1:376220753014456 C2:udduuudduuddudu M:4/4  K:D      H:LVZ  T:A Child This Day Is Born
ABC  1000 C1:030706110000020 C2:udduuuddudddduu M:4/4  K:D      H:"CLOQRWZ T:A Child this Day is Born
ABC  1000 C1:030706110000020 C2:udduuuddudddduu M:4/4  K:D      H:"CLOQRWZ T:A Child this Day is Born
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:111110771111077 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2
ABC   1 C1:060       C2:ddu       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:00001670    C2:udd       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:ududu      M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:0602      C2:dduu      M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:udududu     M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060       C2:ddu       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060       C2:ddu       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:00001670    C2:udd       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:00001670    C2:udd       M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:ududu      M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:ududu      M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:0602      C2:dduu      M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:0602      C2:dduu      M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:udududu     M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:000100060001000 C2:udududu     M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddd M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060270602706021 C2:dduuddduuddduuu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206027060 C2:dduuuddduuddduu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddd M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddd M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026010 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:060250206026001 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:em      H:L   T:Chile 2 - voc
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Bm      H:L   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:011111077111107 C2:uuuuudduuuudduu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Chile II
ABC   1 C1:712716122371271 C2:duududduuuduudu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:An Chúilfhionn March
ABC  801 C1:000000000000000 C2:uddduuddddduud M:2/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Chilili
ABC  801 C1:000000000000000 C2:uddduuddddduud M:2/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Chilili
ABC  801 C1:000000000000000 C2:uddduuddddduud M:2/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Chilili
ABC   1 C1:000000000000000 C2:uddduuddddduud M:2/4  K:Am      H:"LO  T:Chilili [Am/C]
ABC   1 C1:000000000000000 C2:uddduuddddduud M:2/4  K:Bm      H:"LO  T:Chilili [Bm/D]
ABC   1 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Chiling O Guiry
ABC  0147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:ILQZ  T:Chiling O Guiry
ABC  147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:FILQZ T:Chiling O Guiry
ABC   1 C1:720000006000100 C2:dududdduddddudu M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Bagpipes 2 5:05
ABC   1 C1:100000006000300 C2:dduuududududduu M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Bagpipes 5:05
ABC   1 C1:000000000001000 C2:ududduuudddddud M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Clarinet 5:05
ABC   1 C1:000000000005000 C2:udududududududu M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Flute 5:05
ABC   1 C1:030202060604010 C2:uuuddduuuddduud M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Harp 5:05
ABC   1 C1:000002000200600 C2:uuduuuddudddddd M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Horn 5:05
ABC   1 C1:000700000500000 C2:ddduuududuududu M:12/12 K:D      H:LQz  T:Chill Eastern Winds, Silly Wizard, Lute 5:05
ABC   42 C1:720000006000100 C2:dududdduddddudu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Bagpipes2, 5:05, Silly Wizard
ABC   42 C1:720000006000100 C2:dududdduddddudu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Bagpipes2, Silly Wizard, 5:05
ABC   41 C1:100000006000300 C2:dduuududududduu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Bagpipes, 5:05, Silly Wizard
ABC   41 C1:100000006000300 C2:dduuududududduu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Bagpipes, Silly Wizard, 5:05
ABC   71 C1:000000000001000 C2:ududduuudddddud M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Clarinet, 5:05, Silly Wizard
ABC   71 C1:000000000001000 C2:ududduuudddddud M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Clarinet, Silly Wizard, 5:05
ABC   51 C1:000000000005000 C2:udududududududu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Flute, 5:05, Silly Wizard
ABC   51 C1:000000000005000 C2:udududududududu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Flute, Silly Wizard, 5:05
ABC   21 C1:030202060604010 C2:uuuddduuuddduud M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Harp, 5:05, Silly Wizard
ABC   21 C1:030202060604010 C2:uuuddduuuddduud M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Harp, Silly Wizard, 5:05
ABC   61 C1:000002000200600 C2:uuduuuddudddddd M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Horn, 5:05, Silly Wizard
ABC   61 C1:000002000200600 C2:uuduuuddudddddd M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Horn, Silly Wizard, 5:05
ABC   11 C1:000700000500000 C2:ddduuududuududu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Lute, 5:05, Silly Wizard
ABC   11 C1:000700000500000 C2:ddduuududuududu M:   K:D      H:QZ   T:Chill Eastern Winds v2, Lute, Silly Wizard, 5:05
ABC   53 C1:110111003110117 C2:uuuuuduuuududdd M:9/8  K:D      H:BFLVZ T:Chilling a Gig
ABC   22 C1:206305201014201 C2:ududuuuduududdu M:3/4  K:G      H:BFLVZ T:Chilling O guiry
ABC  8247 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Chilling O'Guiry,aka. JaW.145
ABC   16 C1:020005020001000 C2:uduuuduududduuu M:3/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Chilling O Guiry with Variations. RH.016
ABC  6210 C1:020005020001000 C2:uduuuduududduuu M:3/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Chilling O Guiry with Variations. RH.016
ABC  145 C1:201016603636600 C2:uuuddududduudud M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Chilling O’Guiry,aka. JaW.145
ABC   1 C1:062302770533000 C2:dduuudddddudduu M:2/2  K:A      H:L   T:Chilly Scenes of Winter
ABC   1 C1:062302770533000 C2:dduuudddddudduu M:2/2  K:A      H:L   T:Chilly Scenes of Winter
ABC   1 C1:062302770533000 C2:dduuudddddudduu M:2/2  K:A      H:L   T:Chilly Scenes of Winter
ABC   1 C1:020262660202000 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Chilly Winds
ABC   5 C1:000200117711771 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Am      H:"LQR  T:Chilly Winds
ABC   5 C1:000200117711771 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Am      H:"LQR  T:Chilly Winds
ABC   61 C1:020262660202000 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Chilly Winds
ABC   61 C1:020262660202000 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Chilly Winds
ABC   61 C1:020262660202000 C2:uuudduudduduuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Chilly Winds
ABC   08 C1:640000075771001 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:A      H:"CLQSZ T:Chilly Winds of Shannon
ABC   08 C1:640000075771001 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:A      H:"CLQSZ T:Chilly Winds of Shannon
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chim
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chim Chim Cher-ee (2:19) by Codella Mosstoes of Landroval
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CL  T:Chim Chim Cheree
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CL  T:Chim Chim Cheree
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CLw  T:Chim Chim Cheree
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CLw  T:Chim Chim Cheree
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CLw  T:Chim Chim Cheree
ABC   1 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CLw  T:Chim Chim Cheree
ABC   5 C1:040000000000010 C2:uuddudduddduudu M:3/4  K:Dm      H:"CL  T:Chim Chim Cheree
ABC   0 C1:000602200600106 C2:duuuddududuuudd M:3/4  K:E      H:LQVZw T:Chime, Happy Christmas Bells, Once More
ABC   1 C1:000010770000011 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:LSZ  T:Chimes
ABC   1 C1:000010770000011 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:LSZ  T:Chimes
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LZ  T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:AO   T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:AO   T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:AO   T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:AO   T:The Chimes of Dunkirk
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:AO   T:The Chimes of Dunkirk
ABC   1 C1:177700211777000 C2:uddduuudddudddd M:C   K:D      H:LR   T:Chimes of Dunkirk, The
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:A      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [A]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:A      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [A]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:A      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [A]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:A      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [A]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:C      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [C]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:C      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [C]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:C      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [C]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:C      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [C]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:D      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [D]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [G]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [G]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [G]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [G]
ABC   1 C1:317770021177700 C2:uuddduuuddduddd M:C   K:G      H:"LOZ  T:The Chimes of Dunkirk [G]
ABC   2 C1:626700200026267 C2:dudduududduuudu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Chimes of Dunkirk (The)
ABC  708 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC  708 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC   1 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC   1 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC  708 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC  708 C1:760705260602160 C2:ddduudduuduuddu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Chi Mi Muile
ABC   0 C1:014077077043014 C2:dudddduududduuu M:6/8  K:DMin     H:GLQS  T:Chi mi na feidh air a bhealach
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC   1 C1:004000766000002 C2:udddududduuuuuu M:3/4  K:Am      H:"LR  T:Chi mi na mor-bheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BFLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC   1 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BFLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC   0 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:BMin     H:GLQ  T:Chi Mi na Mor-Bheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC  323 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC   1 C1:000766000002717 C2:dddududduuuuuud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC 13016 C1:000004000000070 C2:udddududduuuuuu M:3/4  K:Am      H:"CLOQRZ T:Chi Mi Na Morbheanna
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:China In Your Hand - T'Pau (Made by Ratissia of snowbourne (3:49)
ABC   19 C1:562727772627277 C2:ddududddudududd M:2/4  K:F      H:ACLOQRSZ T:China Orange Hp,aka.RDO.19
ABC   1 C1:562727772627277 C2:ddududddudududd M:C|  K:F      H:FLOQRSZ T:China Orange Hp,aka TS.009
ABC  009 C1:562727772627277 C2:ddududddudududd M:C|  K:F      H:LOQRSZ T:China Orange Hp,aka TS.009
ABC  8419 C1:562727772627277 C2:ddududddudududd M:C|  K:F      H:BFLOQRSZ T:China Orange Hp,aka TS.009
ABC   1 C1:262727776263626 C2:udududdddududud M:4/4  K:D      H:AFLOQRSWZ T:China Orange,The,aka. WM.044
ABC   44 C1:262727776263626 C2:udududdddududud M:4/4  K:D      H:ALOQRSWZ T:China Orange,The,aka. WM.044
ABC  7427 C1:262727776263626 C2:udududdddududud M:4/4  K:D      H:ABFLOQRSWZ T:China Orange,The,aka. WM.044
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:CHINAROSES (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:CHINAROSES (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:China Roses [Giddily]
ABC   1 C1:040017770001060 C2:uudddududduuddd M:3/8  K:C      H:ACHLOQRZ T:El Chinchecle
ABC  224 C1:006001001007001 C2:duduudduuddudud M:3/8  K:G      H:ACLQSZ T:Chin, chirín, chin
ABC  224 C1:006001001007001 C2:duduudduuddudud M:3/8  K:G      H:ACLQSZ T:Chin, chirín, chin
ABC   1 C1:000115066111061 C2:uuddduuududuuud M:4/4  K:Db      H:L   T:The Chinee Bumboat Man
ABC   1 C1:000115066111061 C2:uuddduuududuuud M:4/4  K:Db      H:L   T:The Chinee Bumboat Man
ABC   1 C1:000115066111061 C2:uuddduuududuuud M:4/4  K:Db      H:L   T:The Chinee Bumboat Man
ABC   1 C1:300530462512040 C2:udududuuddduddu M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chinese
ABC 20672 C1:030000110102007 C2:uuuuuddudddduuu M:2/4  K:G      H:BLQSZ T:CHINESE AIR
ABC  3332 C1:127715606000301 C2:uuddudddduuuuud M:2/4  K:G      H:ABFLOZ T:Chinese Air
ABC  221 C1:127715606000301 C2:uuddudddduuuuud M:2/4  K:G      H:AHOQRSZ T:Chinese Air. JaW.220
ABC  220 C1:127715606000301 C2:uuddudddduuuuud M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Chinese Air. JaW.220
ABC  8322 C1:127715606000301 C2:uuddudddduuuuud M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Chinese Air. JaW.220
ABC   1 C1:517600221517700 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:LQR  T:Chinese Breakdown [1]
ABC   1 C1:067600230672006 C2:ddduudduduudddu M:4/4  K:D      H:OR   T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:2/4  K:D      H:CLQ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:067050320772007 C2:ddduudduddudduu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Chinese breakdown
ABC  2978 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:2/4  K:D      H:CLQZ  T:Chinese Breakdown
ABC  2978 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:2/4  K:D      H:CLQZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050107060000020 C2:dudduududdududu M:C|  K:D      H:"RZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:777600230675003 C2:dddduuddduuuddd M:4/4  K:D      H:"LZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050107060000020 C2:dudduududdududu M:C|  K:D      H:"IRZ  T:Chinese Breakdown
ABC  159 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"L   T:Chinese Breakdown
ABC  159 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"L   T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:517600221517700 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:517600221517700 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Chinese Breakdown
ABC  460 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC  460 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC  460 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC  460 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050105110000011 C2:duduuuuududuuuu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050105110000011 C2:duduuuuududuuuu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050105110000011 C2:duduuuuududuuuu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050105110000011 C2:duduuuuududuuuu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050105110000011 C2:duduuuuududuuuu M:2/4  K:C      H:"BLRZ T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050107060000020 C2:dudduududdududu M:C|  K:D      H:"IRZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050107060000020 C2:dudduududdududu M:C|  K:D      H:"IRZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:050107060000020 C2:dudduududdududu M:C|  K:D      H:"IRZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:E      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:A      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:D      H:"LRV  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:400107060000021 C2:dudduuuududdduu M:4/4  K:D      H:"LRV  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:E      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:A      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:500107060000021 C2:dudduuuududdduu M:C   K:D      H:"LRV  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:400107060000021 C2:dudduuuududdduu M:4/4  K:D      H:"LRV  T:Chinese Breakdown
ABC   62 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chinese Breakdown
ABC   62 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chinese Breakdown
ABC   62 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chinese Breakdown
ABC  159 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"L   T:Chinese Breakdown
ABC  460 C1:050107060000021 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC   43 C1:777600230675003 C2:dddduuddduuuddd M:4/4  K:D      H:"LZ  T:Chinese Breakdown
ABC   44 C1:777600237775003 C2:dddduudddduuddd M:4/4  K:D      H:"LR  T:Chinese Breakdown
ABC  3023 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:2/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Chinese Breakdown
ABC  102 C1:067600230675003 C2:ddduuddduuddudd M:2/4  K:D      H:"CLQS T:Chinese Breakdown
ABC  1624 C1:067600230672006 C2:ddduudduduudddu M:4/4  K:D      H:FORZ  T:Chinese Breakdown
ABC   1 C1:070707071777020 C2:udddudddudududd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Chinese Dance
ABC   1 C1:070707071777020 C2:udddudddudududd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Chinese Dance
ABC 129011 C1:070707071777020 C2:udddudddudududd M:2/4  K:A      H:BLZ  T:CHINESE DANCE
ABC   1 C1:777706262627601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Chinese Dance
ABC   79 C1:712761243663712 C2:duudduududduduu M:3/4  K:D      H:CLOQRSWZ T:Chinese Dance. MBe.79, The
ABC   21 C1:777706261727601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:Chinese Dance. RHu.021
ABC  6960 C1:777706261727601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Chinese Dance. RHu.021
ABC  117 C1:062626206716067 C2:udddudududdudud M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Chinese Dance. RHu.117
ABC  7056 C1:062626206716067 C2:udddudududdudud M:2/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Chinese Dance. RHu.117
ABC   1 C1:277007000511105 C2:udddduuuddduudd M:C|  K:F      H:BLZ  T:Chinese Festival, The
ABC   1 C1:277007000511105 C2:udddduuuddduudd M:C|  K:F      H:BLZ  T:Chinese Festival, The
ABC  1521 C1:000002020404060 C2:uuudddududuuuud M:2/4  K:C      H:BFLOV T:CHINESE GALOPADE
ABC 20401 C1:071200060712000 C2:duudduuudduuddd M:2/4  K:D      H:BCLSZ T:CHINESE MARCH
ABC   1 C1:071267160621177 C2:duuddudduuudddu M:4/4  K:Amin     H:"LR  T:Chinese Piper, The
ABC   1 C1:071267160621177 C2:duuddudduuudddu M:4/4  K:Bmin     H:"LR  T:Chinese Piper Bmin
ABC   1 C1:305300053053000 C2:udududuuudduddd M:2/4  K:D      H:LOR  T:Chinese Polka, The
ABC   1 C1:305300053053000 C2:udududuuudduddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Chinese Polka, The
ABC   1 C1:305300053053000 C2:udududuuudduddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Chinese Polka, The
ABC   1 C1:300530022503040 C2:udududuuudduddd M:2/4  K:D      H:LOR  T:Chinese Polka
ABC   70 C1:305300053053000 C2:udududuuudduddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Chinese Polka, The
ABC   1 C1:010702000600020 C2:udududududuudud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:The Chinese Tattoo
ABC   1 C1:010702000600020 C2:udududududuudud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:The Chinese Tattoo
ABC   1 C1:010702000600020 C2:udududududuudud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:The Chinese Tattoo
ABC  0714 C1:066401601125066 C2:dduuduuuddduduu M:4/4  K:G      H:BFL  T:CHING A RING CHAW
ABC   49 C1:000200050002000 C2:ududdudduuddddu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Ching Chit Quaw Dance
ABC   1 C1:056111377711056 C2:dduuuuddduudduu M:6/8  K:G      H:ACILORSW T:Chingford Processional
ABC   1 C1:056111377711056 C2:dduuuuddduudduu M:6/8  K:G      H:ACILORSW T:Chingford Processional
ABC   1 C1:056111377711056 C2:dduuuuddduudduu M:6/8  K:G      H:ACILORSW T:Chingford Processional
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Clarinet1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Flute1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Flute2) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Harp1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Lute1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Chingor Jig (Theorbo1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Clarinet1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Clarinet2) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Flute1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Harp1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Lute1) - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chingor - The Three Willy Winkies (Theorbo1) - Chinzia - Elendilmir
ABC  337 C1:011000777002011 C2:uuddduuuddduudd M:6/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:El Chinguirichín
ABC  337 C1:011000777002011 C2:uuddduuuddduudd M:6/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:El Chinguirichín
ABC  167 C1:577706262627601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:G      H:LO   T:The Chinise Dance
ABC  167 C1:577706262627601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:G      H:LOZ  T:The Chinise Dance
ABC  167 C1:577706262627601 C2:udddudddudududd M:2/4  K:C      H:CL   T:The Chinise Dance
ABC   38 C1:001100610011006 C2:uuduuududuuuduu M:C   K:Clyd     H:B   T:Chinkepas
ABC   1 C1:170171070001711 C2:ududdududuuudud M:C   K:A      H:"LRSZ T:Chinquapin Hunting [1]
ABC   1 C1:170171070001711 C2:ududdududuuudud M:C   K:A      H:"LRSZ T:Chinquapin Hunting [1]
ABC  278 C1:000176020001761 C2:udduudduuuduuuu M:2/4  K:A      H:"LRS  T:Chinquapin Hunting
ABC  278 C1:000176020001761 C2:udduudduuuduuuu M:2/4  K:A      H:"LRS  T:Chinquapin Hunting
ABC  278 C1:000176020001761 C2:udduudduuuduuuu M:2/4  K:A      H:"LRS  T:Chinquapin Hunting
ABC   1 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   58 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   58 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   58 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   58 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   38 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   38 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Chiotikos
ABC   60 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   73 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   75 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   78 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   87 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   92 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   60 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   73 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   75 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   78 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   87 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   92 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   1 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:ILQ  T:Chiotikos
ABC   92 C1:176117611777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:"FLOQ T:Chiotikos
ABC   1 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:L   T:Chip and Rant
ABC   1 C1:562311616773562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:AOR  T:Chip and Rant
ABC   1 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:BL   T:CHIP AND RANT
ABC   1 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:L   T:Chip and Rant
ABC   16 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:BL   T:CHIP AND RANT
ABC   1 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:L   T:Chip and Rant
ABC  614 C1:562311617772562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:BFLORZ T:Chip and Rant
ABC  738 C1:562311616773562 C2:dduuuududdduddu M:3/2  K:G      H:AFORZ T:Chip and Rant
ABC  2633 C1:010004770500071 C2:dudduduududdudu M:C|  K:D      H:ABFLOZ T:Chipin Fair
ABC   30 C1:010004770500071 C2:dudduduududdudu M:4/4  K:D      H:ALORSZ T:Chipin Fair. JWDM.29
ABC  8384 C1:010004770500071 C2:dudduduududdudu M:4/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Chipin Fair. JWDM.29
ABC   45 C1:030303050305030 C2:dddududududddud M:4/4  K:Bb      H:"LQSZ T:Chippewa
ABC   1 C1:204207771000222 C2:uduududduuuuddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Chippewa Girl
ABC   1 C1:204207771000222 C2:uduududduuuuddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Chippewa Girl
ABC   1 C1:204207771000222 C2:uduududduuuuddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Chippewa Girl
ABC   1 C1:032776070107060 C2:uuddddudduuuddd M:4/4  K:D      H:CLRS  T:Chippy Get Your Hair Cut
ABC   1 C1:226160515627077 C2:uududuudduddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chips And Shavings
ABC   2 C1:215663077722616 C2:uuuddduddduuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chips And Shavings
ABC   3 C1:562707772263404 C2:ddudddduudududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Chips And Shavings
ABC  3295 C1:206160065663077 C2:udududddudduudd M:C|  K:D      H:ABFLOZ T:Chips and Shavings
ABC   7 C1:226160066761077 C2:uudududdduddduu M:4/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Chips and Shavings. GS.007
ABC  7722 C1:226160066761077 C2:uudududdduddduu M:4/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Chips and Shavings. GS.007
ABC  174 C1:077120616006566 C2:dduudududdduddu M:C|  K:G      H:AHLOQRSZ T:Chips And Shavings. JaW.173
ABC  173 C1:077120616006566 C2:dduudududdduddu M:C|  K:G      H:ALOQRSZ T:Chips And Shavings. JaW.173
ABC  8275 C1:077120616006566 C2:dduudududdduddu M:C|  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Chips And Shavings. JaW.173
ABC   1 C1:562707772261605 C2:ddudddduududuud M:2/2  K:D      H:LS   T:Chips and Shavins
ABC  2733 C1:226170415663077 C2:uududuudddudddu M:C   K:D      H:ABFLOZ T:Chips and Shavins
ABC   1 C1:515107772261604 C2:dududdduududuuu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Chips and Shavins,aka. JBi.65
ABC   66 C1:515107772261604 C2:dududdduududuuu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Chips and Shavins,aka. JBi.65
ABC  4751 C1:515107772261604 C2:dududdduududuuu M:2/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Chips and Shavins,aka. JBi.65
ABC  5003 C1:562707772261605 C2:ddudddduududuud M:2/2  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Chips and Shavins. BF13.006
ABC  5115 C1:562707772261605 C2:ddudddduududuud M:2/2  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Chips and Shavins. BF14.07
ABC   1 C1:566307772261604 C2:ddduddduuuududu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Chips and Shavins or Blind Man's Ramble
ABC   1 C1:566307772261604 C2:ddduddduuuududu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Chips and Shavins or Blind Man's Ramble
ABC  108 C1:256630777226160 C2:uuddduddduududu M:C|  K:D      H:BLQZ  T:Chips n’Shavins,aka. JJo108
ABC   16 C1:113261762517660 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:D      H:"CLRS T:Chips Off The Block
ABC   16 C1:113261762517660 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:D      H:"CLRS T:Chips Off The Block
ABC   16 C1:113261762517660 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:D      H:"CLRS T:Chips Off The Block
ABC   16 C1:113261762517660 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:D      H:"CLRS T:Chips Off The Block
ABC   1 C1:226170415663077 C2:uududuudddudddu M:4/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Chips & Shavins. HSJJ.138
ABC  137 C1:226170415663077 C2:uududuudddudddu M:4/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Chips & Shavins. HSJJ.138
ABC  136 C1:226170415663077 C2:uududuudddudddu M:4/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Chips & Shavins. HSJJ.138
ABC  6846 C1:226170415663077 C2:uududuudddudddu M:4/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Chips & Shavins. HSJJ.138
ABC   1 C1:006370017444300 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:CHiPs theme (bagpipe) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:006370017444300 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:CHiPs theme (bagpipe) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:006370017444300 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:CHiPs theme (bagpipe) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:000535655655655 C2:duduuduuduuduud M:4/4  K:C      H:LQ   T:CHiPs theme (drums) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Chiquitia harp (roglas 4:40)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Chiquitia lute (roglas 4:40)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Clarinet] (4:46) - Abba
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Clarinet] (4:46) - Abba
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Harp] (4:46) - Abba
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Harp] (4:46) - Abba
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Lute] (4:46) - Abba
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Lute] (4:46) - Abba
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Theorbo] (4:46) - Abba
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chiquitita [Theorbo] (4:46) - Abba
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Bagpipe (opt) (3:29) (76)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Drum (4:25) (1121)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Flute (4:32) (407)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Harp (4:34) (1179)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Lute 1 (4:32) (1746)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Lute 2 (opt) (3:29) (112)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQSZ  T:Chiquitta - Theorbo (4:34) (255)
ABC   1 C1:007173000007700 C2:duddudddddududu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chi-ri-vus
ABC   1 C1:007173000007700 C2:duddudddddududu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chi-ri-vus
ABC   1 C1:007173000007700 C2:duddudddddududu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Chi-ri-vus
ABC   1 C1:000711610600010 C2:duudududdddduud M:C   K:Ddor     H:LSZ  T:Chirping of the Lark, The
ABC   1 C1:000711610600010 C2:duudududdddduud M:C   K:Ddor     H:LSZ  T:Chirping of the Lark, The
ABC   1 C1:000711610600010 C2:duudududdddduud M:C   K:D      H:LSZ  T:Chirping of the Lark, The
ABC   15 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:4/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Lark. (p)1651.PLFD1.015, The
ABC   15 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:4/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Lark,The. (p)1651.PLFD.015
ABC   15 C1:105777716007070 C2:duddddududduddd M:4/4  K:F      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Lark,The. (p)1651.PLFD.015
ABC   1 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chirping of the Nightingale
ABC   1 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chirping of the Nightingale
ABC   1 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   1 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   36 C1:000771011177170 C2:dduuuuddudddddd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:CHIRPING OF THE NIGHTINGALE
ABC   36 C1:000771011177170 C2:dduuuuddudddddd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:CHIRPING OF THE NIGHTINGALE
ABC   1 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:FLQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   8 C1:011007000067077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:ILQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   64 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC  3572 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/8  K:G      H:FLQR  T:Chirping of the Nightingale
ABC   16 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/4  K:G      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Nightingale. (p)1651.PLFD.016
ABC   16 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/4  K:G      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Nightingale. (p)1651.PLFD.016
ABC   16 C1:011177170777077 C2:uuudduddddddduu M:6/4  K:G      H:HLOQSZ T:Chirping Of The Nightingale. (p)1651.PLFD1.016
ABC   1 C1:777277770624462 C2:dddudddddududuu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Chirps and Grain
ABC   1 C1:777277770624462 C2:dddudddddududuu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Chirps and Grain
ABC   1 C1:635266116625367 C2:dududduuddududd M:4/4  K:Fmaj     H:LR   T:Chirps And Williams
ABC   2 C1:065760620065760 C2:duudduduudddu  M:4/4  K:Fmaj     H:LR   T:Chirps And Williams
ABC  121 C1:000022660023101 C2:uudduuduuuuddud M:C   K:F      H:BLR  T:Chisholm, The
ABC  121 C1:000022660023101 C2:uudduuduuuuddud M:C   K:F      H:BLR  T:Chisholm, The
ABC  121 C1:000022660023101 C2:uudduuduuuuddud M:C   K:F      H:BLR  T:Chisholm, The
ABC   1 C1:000022660023101 C2:uudduuduuuuddud M:C   K:F      H:BLRZ  T:Chisholm, The
ABC  480 C1:000001020013050 C2:uuuudddduduuddd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Chishui buwang dajingren
ABC   1 C1:000176023007030 C2:udduududuuuuddd M:12/8 K:BMin     H:CDERSZ T:An Chóisir
ABC   1 C1:030712011267000 C2:uduuuuuddudduud M:12/8 K:Bmin     H:LR   T:An Chóisir
ABC   9 C1:000176023007030 C2:udduududuuuuddd M:12/8 K:BMin     H:CDERSZ T:An Chóisir
ABC   4 C1:031404040700000 C2:udduddududduddu M:4/2  K:C      H:LOR  T:Chiu K'uang (Jiu guang: Weintrunkenheit)
ABC 20214 C1:000000000002000 C2:ududdudddddudud M:3/4  K:G      H:BLOQSZ T:CHIU-RI-RUO
ABC   1 C1:007173000077007 C2:duddudddddududu M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Chiu-Ri-Ruo
ABC   1 C1:001503700673001 C2:ududdduududdduu M:6/8  K:G      H:BLR  T:Chleith Bhuí, An
ABC 11383 C1:000127775210001 C2:uudddduuuuudddu M:3/4  K:D      H:"FLORSW T:Chlepfer, Usserberg (Walzer) D (wz00806)
ABC   1 C1:462446272237000 C2:ududududuudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chloe's Dream
ABC   39 C1:462446272237000 C2:ududududuudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chloe's Dream
ABC   1 C1:462446272237000 C2:ududududuudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chloe's Dream
ABC   1 C1:462446272237000 C2:ududududuudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Chloe's Dream
ABC   1 C1:770775713111777 C2:dddddduuuuudddu M:6/8  K:Gm      H:BLSZ  T:Chloe's Farewel
ABC  202 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Em      H:CFRS  T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:212161605212601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Edor     H:"BCLRZ T:Chloe's Passion
ABC   1 C1:311161605311601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:Chloe's Passion
ABC   2 C1:311161065311771 C2:uuuududduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LR   T:Chloe's Passion
ABC   3 C1:311161605311601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Emin     H:LR   T:Chloe's Passion
ABC   4 C1:160763027600673 C2:uddduuddddudduu M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:Chloe's Passion
ABC   96 C1:311601606311161 C2:uuududduuuududu M:9/8  K:Edor     H:CLRZ  T:Chloe's Passion
ABC   96 C1:311601606311161 C2:uuududduuuududu M:9/8  K:Edor     H:CLRZ  T:Chloe's Passion
ABC   24 C1:311161065311771 C2:uuuududduuuddud M:9/8  K:G      H:FLR  T:Chloe's Passion
ABC   35 C1:052061771776211 C2:dududduddduuudu M:12/8 K:Em      H:CDFLQR T:Chloe's Wild Ride (slide)
ABC   35 C1:052061771776211 C2:dududduddduuudu M:12/8 K:Em      H:CDFLQR T:Chloe's Wild Ride (slide)
ABC   1 C1:311161605311601 C2:uuuududduuududd M:9/8  K:Emin     H:LR   T:Chloe’s Passion
ABC  335 C1:011016000035011 C2:uuududuuudduduu M:3/8  K:C      H:ACLQSZ T:El Chénguere (XA 13)
ABC  335 C1:011016000035011 C2:uuududuuudduduu M:3/8  K:C      H:ACLQSZ T:El Chénguere (XA 13)
ABC  336 C1:011016000044011 C2:uuudduuuuddduuu M:3/8  K:F      H:ACLQSZ T:El Chénguere (XA 43)
ABC  336 C1:011016000044011 C2:uuudduuuuddduuu M:3/8  K:F      H:ACLQSZ T:El Chénguere (XA 43)
ABC   3 C1:116770716277706 C2:uuddddududddduu M:4/4  K:Amin     H:LRSZ  T:An Chnoicin Fraoich
ABC   3 C1:116770716277706 C2:uuddddududddduu M:4/4  K:Amin     H:LRSZ  T:An Chnoicin Fraoich
ABC   3 C1:116770716277706 C2:uuddddududddduu M:4/4  K:Amin     H:LRSZ  T:An Chnoicin Fraoich
ABC   1 C1:116770716277706 C2:uuddddududddduu M:4/4  K:Amin     H:LRSZ  T:An Chnoicin Fraoich
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chobits - Awkward Love(2:33) (Balgosa)
ABC 20444 C1:071071023111071 C2:duduuduuududuud M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:la CHOCAILLON
ABC   1 C1:043066011774043 C2:dudduuddududduu M:6/8  K:Am      H:"CLQRS T:Chock-Chock Jig-A-Jig Jig
ABC   18 C1:043066011774043 C2:dudduuddududduu M:6/8  K:Am      H:"CLQRS T:Chock-Chock Jig-A-Jig Jig
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:703020300700030 C2:duuududdudddudu M:2/4  K:Am      H:"CLRZ T:El Choclo
ABC   1 C1:620077007100710 C2:duddudduduuuuud M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo Lute 1
ABC   2 C1:007724007627732 C2:ududddduudduuud M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo Lute 2
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo (Main)
ABC   1 C1:620077007100710 C2:duddudduduuuuud M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo (Main)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo (Support)
ABC   1 C1:007724007627732 C2:ududddduudduuud M:4/4  K:C      H:GILQZ T:Chocobo (Support)
ABC   1 C1:000202030005000 C2:uudduuuuddduuud M:4/4  K:D      H:L   T:Chocolate
ABC   1 C1:000202030005000 C2:uudduuuuddduuud M:4/4  K:D      H:L   T:Chocolate
ABC   1 C1:000202030005000 C2:uudduuuuddduuud M:4/4  K:D      H:L   T:Chocolate
ABC   13 C1:772777617661071 C2:ddudddduddduduu M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Chocolate Muffin, The
ABC   1 C1:035707771111036 C2:uddddduuuuudddd M:C|  K:Gmin     H:LSZ  T:Chocolate Pot, The
ABC   1 C1:035707771111036 C2:uddddduuuuudddd M:C|  K:Gmin     H:LSZ  T:Chocolate Pot, The
ABC  134 C1:035707771111036 C2:uddddduuuuudddd M:C|  K:Gm      H:BLQZ  T:Chocolate Pot,The. JJo3.134
ABC   1 C1:010411631111060 C2:uduuduuuuuduuuu M:C|  K:Am      H:"LQRZ T:The Chocolate Round O
ABC   1 C1:010411631111060 C2:uduuduuuuuduuuu M:C|  K:Gm      H:"LQRZ T:The Chocolate Round O
ABC   1 C1:000100040101060 C2:uduuduuuuuduuuu M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:The Chocolate Round O
ABC   1 C1:010411631111060 C2:uduuduuuuuduuuu M:C|  K:Gm      H:"LQRZ T:The Chocolate Round O
ABC   2 C1:010411631111060 C2:uduuduuuuuduuuu M:C|  K:Am      H:"LQRZ T:The Chocolate Round O
ABC   1 C1:010411631111060 C2:uduuduuuuuduuuu M:C|  K:Gm      H:"LQRZ T:The Chocolate Round O
ABC   33 C1:000001703000050 C2:ududuuudduuuddu M:4/4  K:G      H:"CLQ  T:Chocolate Song, The
ABC   33 C1:000001703000050 C2:ududuuudduuuddu M:4/4  K:G      H:"CLQ  T:Chocolate Song, The
ABC   2 C1:520152060300520 C2:duudududududdud M:C   K:A      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo rùin
ABC   2 C1:520152060300520 C2:duudududududdud M:C   K:A      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo rùin
ABC   2 C1:520152060300520 C2:duudududududdud M:C   K:A      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo rùin
ABC   2 C1:520152060300520 C2:duudududududdud M:C   K:A      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo rùin
ABC   1 C1:020606020707020 C2:udduddududduddd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo ruin! Seachainn an dun!
ABC   1 C1:020606020707020 C2:udduddududduddd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo ruin! Seachainn an dun!
ABC   1 C1:020606020707020 C2:udduddududduddd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo ruin! Seachainn an dun!
ABC   1 C1:020606020707020 C2:udduddududduddd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:A cho-dhalta mo ruin! Seachainn an dun!
ABC   57 C1:226361620767274 C2:uududududdduddu M:2/4  K:G      H:LOR  T:CHOEN ULERICH UND HANSELEIN
ABC 21222 C1:000007070711030 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:D      H:BFLQZ T:CH\OEUR DES CHASSEURS
ABC   1 C1:006200060700017 C2:duddudddududdud M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:Choeur des Montagnards. JMT038
ABC   38 C1:006200060700017 C2:duddudddududdud M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Choeur des Montagnards. JMT.038
ABC  7568 C1:006200060700017 C2:duddudddududdud M:6/8  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Choeur des Montagnards. JMT.038
ABC  202 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   47 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   49 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC  202 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   47 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   49 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   49 C1:000716000715000 C2:duddudduuuduuud M:3/4  K:Dm      H:"CFLQ T:Chof Shaket
ABC   1 C1:061061037261661 C2:duduudududduuud M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Choice or Harlequin, The
ABC   3 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduuu M:9/8  K:D      H:L   T:Choice Wife
ABC   1 C1:777277772110623 C2:dddudddduuuduuu M:9/8  K:D      H:L   T:Choice Wife
ABC   1 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:G      H:CLRS  T:Choice Wife, The
ABC   1 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:G      H:CLRS  T:Choice Wife, The
ABC   1 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:G      H:CLRS  T:Choice Wife, The
ABC   1 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Choice Wife, The
ABC   5 C1:777277772110623 C2:dddudddduuuduuu M:9/8  K:D      H:LZ   T:Choice Wife
ABC   30 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:DMix     H:EIR  T:Choice Wife, The
ABC   30 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:DMix     H:EIR  T:Choice Wife, The
ABC   10 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Choice Wife, The
ABC   10 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Choice Wife, The
ABC  246 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:Dmix     H:"R   T:Choice Wife, The
ABC   1 C1:110622061777116 C2:uuduududdduudud M:9/8  K:G      H:"CLQRSZ T:Choice Wife, The
ABC   10 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Choice Wife, The
ABC   17 C1:777116167211062 C2:ddduududduuuduu M:9/8  K:G      H:CLRS  T:Choice Wife, The
ABC   8 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Choice Wife, The
ABC   59 C1:777261672110623 C2:dddududduuuduud M:9/8  K:Dmix     H:R   T:Choice Wife, Boy in the Bush
ABC   28 C1:111117000037111 C2:uuuuududuuduudd M:6/8  K:Am      H:BLSVZ T:la Choisie.
ABC   1 C1:030712011007000 C2:uduuuududduudud M:6/8  K:B      H:L   T:An Choisir
ABC   1 C1:011007170176023 C2:uudududduududuu M:6/8  K:Em      H:DHRZ  T:An Ch\'oisir
ABC   1 C1:030712011007000 C2:uduuuududduudud M:6/8  K:B      H:LZ   T:An Choisir
ABC   28 C1:011007170176023 C2:uudududduududuu M:6/8  K:Em      H:DHRZ  T:An Ch\'oisir
ABC   36 C1:011061000176023 C2:uuduudduududuuu M:6/8  K:Bm      H:HRZ  T:An Ch\'oisir
ABC   28 C1:011007170176023 C2:uudududduududuu M:6/8  K:Em      H:DHRZ  T:An Ch\'oisir
ABC   36 C1:011061000176023 C2:uuduudduududuuu M:6/8  K:Bm      H:HRZ  T:An Ch\'oisir
ABC   28 C1:011007170176023 C2:uudududduududuu M:6/8  K:Em      H:DHRZ  T:An Ch'oisir
ABC   1 C1:276150326071052 C2:udduduudduduuud M:C|  K:Ador     H:RSZ  T:Chois Tinn, An
ABC   1 C1:276150326071052 C2:udduduudduduuud M:C|  K:Ador     H:LRSZ  T:Chois Tinn, An
ABC  768 C1:276150326071052 C2:udduduudduduuud M:C|  K:Ador     H:RSZ  T:Chois Tinn, An
ABC  768 C1:276150326071052 C2:udduduudduduuud M:C|  K:Ador     H:RSZ  T:Chois Tinn, An
ABC  768 C1:276150326071052 C2:udduduudduduuud M:C|  K:Ador     H:RSZ  T:Chois Tinn, An
ABC  358 C1:707270727070702 C2:ddudduddduuddud M:2/4  K:Dmin     H:FLQSZ T:A Cholum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chomber - DRUMS (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chomber - LUTE (By Snosh of Vilya)
ABC  216 C1:000007060002000 C2:dduuuddduuddduu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Chong mi haozi
ABC   0 C1:020060205302302 C2:ududuududududud M:6/4  K:F      H:LQVZ  T:Chope, PM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chopin Nocturne 1 (lute) (5:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chopin Nocturne 3 (lute or harp) (4:11)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chopin Nocturne (lute or harp) (4:11)
ABC   4 C1:053005300530000 C2:dududuuddddduuu M:2/4  K:Bb      H:LOQ  T:Chopska Petorka
ABC   4 C1:053005300530000 C2:dududuuddddduuu M:2/4  K:Bb      H:LOQ  T:Chopska Petorka
ABC   1 C1:007000007000007 C2:ddduuudddududud M:4/4  K:C      H:CLZ  T:Chopsticks
ABC   1 C1:007000007000007 C2:ddduuudddududud M:4/4  K:C      H:CLZ  T:Chopsticks
ABC  553 C1:000007000004000 C2:duudduddduuduud M:6/8  K:C      H:"FLQSVZ T:Chopsticks
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chop Suey (3:26)
ABC   1 C1:006002006002060 C2:dududdududududu M:   K:Bb      H:CLQ  T:Chop Suey (Guitar - Lute)
ABC   2 C1:002700000000070 C2:uddudduddduuudd M:   K:Bb      H:CLQ  T:Chop Suey (Vox - Flute)
ABC   1 C1:033270002770700 C2:udududddduuddud M:C   K:D      H:CLQVZw T:(choral parts)
ABC   1 C1:033270002770700 C2:udududddduuddud M:C   K:D      H:CLQVZw T:(choral parts)
ABC   1 C1:033270002770700 C2:udududddduuddud M:C   K:D      H:CLQVZw T:(choral parts)
ABC   1 C1:033270002770700 C2:udududddduuddud M:C   K:D      H:CLQVZw T:(choral parts)
ABC   82 C1:767001716221767 C2:dddududuuuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Chordal Jig, The
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000020710000601 C2:ududuududuududu M:C   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:000200020002000 C2:uuduuduu    M:   K:C      H:L   T:Chords
ABC   1 C1:0207120003000  C2:uduuu      M:2/4  K:C      H:    T:Chords
ABC   1 C1:000600070000000 C2:dd       M:   K:C      H:"LV  T:Chords below the staff in 2nd voice
ABC   1 C1:000600070000000 C2:dd       M:   K:C      H:"LV  T:Chords below the staff in 2nd voice
ABC   6 C1:022302230116136 C2:uuuuuduudududdu M:9/8  K:D      H:L   T:Chords, Unions, First and Second Endings
ABC   6 C1:022302230116136 C2:uuuuuduudududdu M:9/8  K:D      H:L   T:Chords, Unions, First and Second Endings
ABC   6 C1:020203020203020 C2:uuuuudududududd M:9/8  K:D      H:L   T:Chords, Unions, First and Second Endings
ABC   6 C1:020203020203020 C2:uuuuudududududd M:9/8  K:D      H:L   T:Chords, Unions, First and Second Endings
ABC   6 C1:020203020203020 C2:uuuuudududududd M:9/8  K:D      H:L   T:Chords, Unions, First and Second Endings
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   10 C1:172635445361116 C2:udududududuuuud M:6/8  K:G      H:    T:Chords with many accidentals
ABC   1 C1:        C2:        M:none K:none     H:V   T:Chords with names at left, using V:
ABC   4 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CZ  T:The Chorley Maul
ABC   4 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CZ  T:The Chorley Maul
ABC   4 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CZ  T:The Chorley Maul
ABC   4 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CZ  T:The Chorley Maul
ABC   60 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CZ  T:The Chorley Maul
ABC   1 C1:264462777775264 C2:ududuuddddddudu M:6/8  K:G      H:"CLZ  T:The Chorley Maul
ABC   70 C1:062027000106771 C2:duududdduuduudd M:3/4  K:Gm      H:"CHL  T:Chorlton Meadows (Mazurka)
ABC   70 C1:062027000106771 C2:duududdduuduudd M:3/4  K:Gm      H:"CHL  T:Chorlton Meadows (Mazurka)
ABC   71 C1:062027000106771 C2:duududdduuduudd M:3/4  K:Gm      H:"CHL  T:Chorlton Meadows (Mazurka)
ABC   71 C1:062027000106771 C2:duududdduuduudd M:3/4  K:Gm      H:"CHL  T:Chorlton Meadows (Mazurka)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Choro (Sons de Carrllhoes). by Pernambuco (1/2,Lute 1)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Choro (Sons de Carrllhoes). by Pernambuco (2/2.Lute 2)
ABC   1 C1:664123060174001 C2:dduuudduduudddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Chorus
ABC   1 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Chorus
ABC   2 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Chorus
ABC   3 C1:176600027777000 C2:udddudddddduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Chorus
ABC   15 C1:400403674004776 C2:duuddduddduuddd M:C|  K:DMix     H:"LR  T:Chorus, The
ABC   15 C1:400403674004776 C2:duuddduddduuddd M:C|  K:DMix     H:"LR  T:Chorus, The
ABC   63 C1:060111060117060 C2:duuuduuddududdu M:6/8  K:Dmaj     H:LRW  T:Chorus, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CGLSUZw T:Chorus Angelorum
ABC  4361 C1:060206027711170 C2:dududduuuddudud M:2/4  K:C      H:BLZ  T:CHORUS FROM "LES HUGUENOTS."
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/4  K:D      H:LR   T:Chorus Jig [1]
ABC   1 C1:643364067207722 C2:duuudduuudddduu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Chorus Jig [1]
ABC   2 C1:640626231040706 C2:duuuddduuduuudu M:2/4  K:G      H:LRS  T:Chorus Jig [1]
ABC   3 C1:040404221662140 C2:duduuduuudddduu M:2/4  K:G      H:BLRS  T:Chorus Jig [1]
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:LR   T:Chorus Jig [1]
ABC   1 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:D      H:LRSZ  T:Chorus Jig [2]
ABC   1 C1:401747764401740 C2:dududddududuudd M:C   K:Dmix     H:LRSZ  T:Chorus Jig [2], The
ABC   1 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:D      H:LRSZ  T:Chorus Jig [2]
ABC   1 C1:040174077774040 C2:dududdddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Chorus Jig [3], The
ABC   1 C1:043674040004045 C2:duddudududdudud M:6/8  K:D      H:FLRSZ T:Chorus Jig [3], The
ABC   1 C1:662774040075001 C2:dduddudududdudu M:6/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Chorus Jig [4]
ABC   1 C1:662774040075001 C2:dduddudududdudu M:6/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Chorus Jig [4]
ABC   1 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Chorus Jig [5]
ABC   1 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Chorus Jig [5]
ABC   1 C1:414741613576735 C2:uuuddddduuudddu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Chorus Jig [6]
ABC   1 C1:414741735525353 C2:uuuddddduuudddu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Chorus Jig [6]
ABC   19 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:D      H:LRS  T:Chorus Jig
ABC   19 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:D      H:LRS  T:Chorus Jig
ABC  146 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:    T:The Chorus Jig
ABC  164 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:E      H:BCLORUZ T:The Chorus Jig
ABC  164 C1:760224037602217 C2:dduududduuudddd M:C   K:E      H:BCLORUZ T:The Chorus Jig
ABC  4190 C1:660264077774660 C2:ddududddduddudu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:CHORUS JIG
ABC   11 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:040264077774040 C2:dududdddududuud M:6/8  K:D      H:R   T:Chorus Jig
ABC   96 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:Dmix     H:"BLORZ T:Chorus Jig
ABC   96 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:Dmix     H:"BLORZ T:Chorus Jig
ABC  0613 C1:602217776022007 C2:duuudddduuddduu M:2/4  K:G      H:BFL  T:CHORUS JIG
ABC   1 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Jig, The
ABC   1 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:G      H:LQS  T:Chorus Jig
ABC   7 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"IR  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"L   T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"RS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"RS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"RS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"RS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"RS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:G      H:LQS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:606017466017206 C2:ddududdudududuu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:606017466017206 C2:ddududdudududuu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:606017466017206 C2:ddududdudududuu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/2  K:D      H:LZ   T:Chorus Jig
ABC   1 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:BL   T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:BL   T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:BL   T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/2  K:D      H:L   T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   2 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Chorus Jig, The
ABC   2 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Chorus Jig, The
ABC   1 C1:070006000107040 C2:ddududduuuddudu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:070006000107040 C2:ddududduuuddudu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:070006000107040 C2:ddududduuuddudu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:BCLORZ T:The chorus jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   1 C1:662774040075001 C2:dduddudududdudu M:6/8  K:G      H:BHLR  T:The Chorus Jig
ABC   67 C1:662774040075001 C2:dduddudududdudu M:6/8  K:G      H:BHLRZ T:The Chorus Jig
ABC  163 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:E      H:BCLORUZ T:The Chorus Jig
ABC  163 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:E      H:BCLORUZ T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/2  K:D      H:LZ   T:Chorus Jig
ABC   1 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:D      H:"CGOQR T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:D      H:"CGOQR T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060602070702020 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:LQR  T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060602070702020 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:LQR  T:The Chorus Jig
ABC   1 C1:060602070702020 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:LQR  T:The Chorus Jig
ABC   8 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:LQRS  T:Chorus Jig
ABC   8 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:LQRS  T:Chorus Jig
ABC  342 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus jig
ABC  342 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus jig
ABC 10621 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/4  K:Dmix     H:BCLSZ T:CHORUS JIG
ABC   1 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/4  K:G      H:BLRWZ T:CHORUS -- JIG
ABC   1 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   7 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:"IR  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:EMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC  153 C1:060264661117060 C2:dududduuudduduu M:6/8  K:D      H:BFLRVZ T:the Chorus Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:ChorusJig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:ChorusJig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:ChorusJig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:ChorusJig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:ChorusJig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Chorus Jig
ABC   1 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:C|  K:DMix     H:"LORZ T:Chorus Jig
ABC   8 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:C|  K:D      H:LQRS  T:Chorus Jig
ABC   1 C1:004265777774040 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Chorus Jig, The
ABC   2 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Chorus Jig, The
ABC   3 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:2/2  K:D      H:LZ   T:Chorus Jig
ABC   4 C1:060174660172060 C2:dududdudududuud M:6/8  K:G      H:LQS  T:Chorus Jig
ABC   17 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:2/4  K:D      H:"LRS  T:The Chorus Jig
ABC   63 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   64 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   63 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   64 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   63 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC   64 C1:640664310407621 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LS  T:Chorus Jig
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Jig, The
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Jig, The
ABC  159 C1:716174662772716 C2:dudududduddudud M:6/8  K:D      H:LQR  T:Chorus Jig % ABC  159 C1:716174662772716 C2:dudududduddudud M:6/8  K:D      H:LQR  T:Chorus Jig % ABC  342 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus jig
ABC  0331 C1:040264077774040 C2:dududdddududuud M:6/8  K:D      H:ILQZ  T:Chorus Jig.
ABC   17 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:2/4  K:D      H:"LRS  T:The Chorus Jig
ABC   45 C1:062217772422030 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"L   T:Chorus Jig
ABC   2 C1:060174664123060 C2:dududduuuddudud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Chorus Jig, The
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Jig, The
ABC  342 C1:662772240211001 C2:ddudduuduuuuddu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus jig
ABC  188 C1:662774040075001 C2:dduddudududdudu M:6/8  K:G      H:BFLQZ T:The Chorus Jig
ABC  103 C1:770622177724220 C2:ddduuuddduduuud M:2/2  K:D      H:"CQS  T:Chorus Jig
ABC  331 C1:040264077774040 C2:dududdddududuud M:6/8  K:D      H:BFRZ  T:Chorus Jig
ABC   35 C1:110042657777740 C2:uudududddddudud M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:The Chorus Jigg
ABC   1 C1:040174077774040 C2:dududdddududuud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Chorus Jig, The [3]
ABC 32540 C1:        C2:        M:none K:       H:BCFLZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES
ABC 32541 C1:003003003007770 C2:ddduddduddudddu M:6/8  K:G      H:BCFLRZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES -- Part 1.
ABC 32542 C1:076704000767000 C2:dddduddddududud M:2/4  K:D      H:BCFLRZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES -- Part 2.
ABC 32543 C1:000012070777000 C2:uudddduddduuuuu M:6/8  K:C      H:BCFLRZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES -- Part 3.
ABC 32551 C1:000600020006000 C2:dududduuudddudu M:2/4  K:A      H:BCFLRUZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES -- Part 4.
ABC 32552 C1:030204223113700 C2:dduuduuuuddduuu M:6/8  K:D      H:BCFLRUZ T:THE CHORUS LANCERS QUADRILLES -- Part 5.
ABC   1 C1:005005005000770 C2:uuudddudduddddu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Chorus Lancers Quadrilles (The)
ABC   1 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Reel, The
ABC  1223 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Chorus Reel
ABC   1 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:Glyd     H:BCLORZ T:The chorus reel
ABC  030 C1:001117776211030 C2:uuudddduuuuduuu M:C|  K:G      H:BLRUZ T:Chorus Reel
ABC   1 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Chorus Reel
ABC   1 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Chorus Reel
ABC  500 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus reel
ABC  500 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus reel
ABC  1223 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Chorus Reel
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Reel, The
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Reel, The
ABC   20 C1:621103010022176 C2:duuuuduuudddduu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Chorus Reel
ABC  500 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus reel
ABC  1223 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Chorus Reel
ABC  486 C1:400403674004771 C2:duuddduddududdd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Chorus Reel, The
ABC  500 C1:400047711400000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:The chorus reel
ABC  101 C1:030000000300000 C2:uududdudddduuud M:2/4  K:G      H:LQSVWZ T:chorus words of this wanted
ABC   7 C1:701011060070112 C2:duuudduuuuddddd M:3/4  K:C      H:ALOQRSZ T:Chos(?) Brisk(?). WCa.07
ABC  5129 C1:701011060070112 C2:duuudduuuuddddd M:3/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Chos(?) Brisk(?). WCa.07
ABC  139 C1:000700077702062 C2:ududdddduduuudd M:2/4  K:C      H:"LOQV T:Chosen
ABC  139 C1:000700077702062 C2:ududdddduduuudd M:2/4  K:C      H:"LOQV T:Chosen
ABC  139 C1:000700077702062 C2:ududdddduduuudd M:2/4  K:C      H:"LOQV T:Chosen
ABC   1 C1:000701067700532 C2:dudddduuuduuudu M:2/4  K:Gm      H:"BLSZw T:Chosen-kalle masel tov
ABC   1 C1:000701067700532 C2:dudddduuuduuudu M:2/4  K:Gm      H:"BLSZw T:Chosen-kalle masel tov
ABC  417 C1:010021000000007 C2:uuudddudduuuddd M:6/8  K:E      H:LORS  T:Chouchou zhenjiao lang moxian
ABC   1 C1:077110267751074 C2:uddduuuddddddud M:2/4  K:Em      H:"LOQS T:Choukanoto
ABC   15 C1:077110267751074 C2:uddduuuddddddud M:2/4  K:Em      H:"LOQS T:Choukanoto
ABC   15 C1:077110267751074 C2:uddduuuddddddud M:2/4  K:Em      H:"LOQS T:Choukanoto
ABC  1053 C1:077110267751074 C2:uddduuuddddddud M:2/4  K:Em      H:"LOQS T:Choukanoto
ABC   31 C1:077110267751074 C2:uddduuuddddddud M:2/4  K:Em      H:"LOQS T:Choukanoto
ABC   1 C1:111411161112777 C2:uuuduuuduuuuddd M:2/4  K:G      H:ACDLWZ T:Chovejte Me, Ma Maticko
ABC   46 C1:060001220060730 C2:duuudduddududdd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Chowalam se golabeczka w tej nowej komorze
ABC   0 C1:012607010201000 C2:uudduuuuduudddu M:2/4  K:D      H:CHLQS T:The Chow Man
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chpn op27 2 (5:02)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:chpn op66 (5:00)
ABC   1 C1:714411200011716 C2:dudduuuuududuud M:6/4  K:Cmix     H:LSZ  T:An Chrúbach
ABC   1 C1:714411200011716 C2:dudduuuuududuud M:6/4  K:CMix     H:CLSZ  T:An Chrúbach
ABC   1 C1:000700060605000 C2:udududududududu M:C   K:D      H:FLQSZ T:Chrichton's Gud Night
ABC 10021 C1:207723562011302 C2:uudduudduuuudud M:C|  K:F      H:BLRSZ T:a CHRIODHALACHD; OR "THE MERRY MAKING."
ABC   1 C1:216162612346140 C2:uuuddduddduuduu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Chris Anderson
ABC   1 C1:216162612346140 C2:uuuddduddduuduu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Chris Anderson
ABC   04 C1:072705057111077 C2:dudduduuuddddud M:C|  K:G      H:"BCLRZ T:CHRIS BLAIR
ABC   1 C1:761167776071530 C2:dduuddddddududu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Chris Droney’s
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chris Isaac - Blue Hotel - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Chris Isaac - Wicked Game - Chinzia - Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:ChrisIsaak WickedGame (4:33)
ABC   1 C1:200266270017767 C2:uuddududddduuuu M:2/2  K:G      H:LR   T:Chris Norman's
ABC   1 C1:200266270017767 C2:uuddududddduuuu M:2/2  K:G      H:LR   T:Chris Norman's
ABC   1 C1:200266270017767 C2:uuddududddduuuu M:2/2  K:G      H:LR   T:Chris Norman's
ABC   71 C1:200266270017767 C2:uuddududddduuuu M:2/2  K:G      H:LR   T:Chris Norman's
ABC   1 C1:444446644465144 C2:udddudddudduddd M:4/4  K:F      H:LQ   T:Chris Rea Josephine
ABC   1 C1:535305350305353 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:Chris Rea Road to Hell
ABC   1 C1:071532772331276 C2:dududdduuuuuudd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Chris Ronald's Strathspey
ABC   1 C1:071532772331276 C2:dududdduuuuuudd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Chris Ronald's Strathspey
ABC   1 C1:071532772331276 C2:dududdduuuuuudd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Chris Ronald's Strathspey
ABC   1 C1:070202060740120 C2:duuddduuuuduudd M:2/4  K:G      H:CLOQZ T:Christams song
ABC  104 C1:001070000720070 C2:uddudduddudddud M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Christ Arose
ABC  104 C1:001070000720070 C2:uddudduddudddud M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Christ Arose
ABC  104 C1:001070000720070 C2:uddudduddudddud M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Christ Arose
ABC  104 C1:001070000720070 C2:uddudduddudddud M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Christ Arose
ABC   16 C1:124001101700077 C2:uuduuudddudduud M:C   K:A      H:L   T:Christ aujourd'hui nous appelle
ABC   0 C1:310361036767010 C2:uuuuduuududdddu M:3/8  K:Eb      H:LQVZw T:The Christ-Child
ABC   1 C1:011011075037061 C2:uuuuddudduudddd M:6/4  K:D      H:L   T:Christ Child Lullaby
ABC   1 C1:011011075037061 C2:uuuuddudduudddd M:6/4  K:D      H:L   T:Christ Child Lullaby
ABC   1 C1:011011075037061 C2:uuuuddudduudddd M:6/4  K:D      H:L   T:Christ Child Lullaby
ABC   1 C1:013007104037061 C2:uudududduududud M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  736 C1:011011075002771 C2:uuuuddudduudddu M:3/4  K:AMix     H:LQSZ  T:Christ Child's Lullaby
ABC  736 C1:011011075002771 C2:uuuuddudduudddu M:3/4  K:AMix     H:LQSZ  T:Christ Child's Lullaby
ABC   1 C1:011011075002061 C2:uuuudduduuddduu M:3/4  K:Amix     H:"BCLRSZ T:Christ Child's Lullaby
ABC   1 C1:011011075002061 C2:uuuudduduuddduu M:3/4  K:Amix     H:"BCLRSZ T:Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  736 C1:011011075002771 C2:uuuuddudduudddu M:3/4  K:AMix     H:LQSZ  T:Christ Child's Lullaby
ABC  736 C1:011011075002771 C2:uuuuddudduudddu M:3/4  K:AMix     H:LQSZ  T:Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC  106 C1:013007104037061 C2:uudududduududuu M:3/4  K:C      H:LSZ  T:The Christ Child's Lullaby
ABC   1 C1:013007104037061 C2:uudududduududud M:3/4  K:C      H:LSZ  T:Christ Child's Lullaby, The
ABC  688 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Christ Church (?)
ABC  688 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Christ Church (?)
ABC   1 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:C|  K:G      H:CDLQRZ T:Christ Church
ABC  688 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Christ Church (?)
ABC  688 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Christ Church (?)
ABC   1 C1:010601061105030 C2:ududuuduuddudud M:C|  K:G      H:CDLQRZ T:Christ Church
ABC   1 C1:002777770006244 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:LQRS  T:Christchurch Bells
ABC   29 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:L   T:Christchurch Bells
ABC   29 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:L   T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"CLOR T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORZ T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORZ T:Christchurch Bells
ABC   43 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:BLRZ  T:CHRISTCHURCH BELLS
ABC   43 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:BLRZ  T:CHRISTCHURCH BELLS
ABC   1 C1:000000000002000 C2:uddddddududuudd M:4/4  K:C      H:ACILORS T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:LSZ  T:Christchurch Bells
ABC   47 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:"BLORZ T:Christchurch Bells
ABC   47 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:"BLORZ T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:2/2  K:C      H:LSZ  T:Christchurch Bells
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [C]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:D      H:"BDLORVZ T:Christchurch Bells [D]
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:BLSZ  T:Christ Church Bells in Oxon
ABC   1 C1:000002070700070 C2:uddddduduuduudd M:C|  K:C      H:BLZ  T:Christ Church Bells in Oxon
ABC  2927 C1:002777770006244 C2:udddddduduuduud M:C|  K:C      H:ABFLOZ T:Christ Church Bells in Oxon -- oxford
ABC  222 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:HLOQRSZ T:Christchurch Bells(in Oxon). (p)1679.PLFD1.222
ABC  222 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:HLOQRSZ T:Christchurch Bells(in Oxon). (p)1679.PLFD.222
ABC  222 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:4/4  K:C      H:HLOQRSZ T:Christchurch Bells(in Oxon). (p)1679.PLFD.222
ABC  109 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:C   K:C      H:ACHLOQRSZ T:Christ Church Bells. JaW.109
ABC  109 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:C   K:C      H:ACLOQRSZ T:Christ Church Bells. JaW.109
ABC  8211 C1:000002070707070 C2:udddddduduuduud M:C   K:C      H:ABCFLOQRSZ T:Christ Church Bells. JaW.109
ABC  213 C1:002777770006244 C2:udddddduduuduuu M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Christ Church Bells. JC.217
ABC  5410 C1:002777770006244 C2:udddddduduuduuu M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Christ Church Bells. JC.217
ABC   1 C1:161625337071024 C2:ududuuduuddudud M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Christchurch Cathedral
ABC   2 C1:010600161105032 C2:ududuuduuuudddu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christchurch Cathedral
ABC   3 C1:161625337071024 C2:ududuuduuddudud M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christchurch Cathedral
ABC   1 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:The Christening [1]
ABC   1 C1:227607021662221 C2:ududddduuduudud M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:The Christening [2]
ABC   1 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:The Christening [3]
ABC   1 C1:775771051774661 C2:dduddududduddud M:9/8  K:Gmin     H:BLZ  T:The Christening [5]
ABC  952 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:The Christening
ABC  1286 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Christening
ABC   1 C1:775771051774661 C2:dduddududduddud M:9/8  K:Gmin     H:BLZ  T:Christening, The
ABC   1 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Christening
ABC   1 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Christening
ABC  551 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The christening
ABC  551 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The christening
ABC  952 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:The Christening
ABC  1286 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Christening
ABC  551 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The christening
ABC   1 C1:775771051774661 C2:dduddududduddud M:9/8  K:Gmin     H:BLZ  T:Christening, The
ABC  952 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:The Christening
ABC  1286 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Christening
ABC  551 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The christening
ABC   1 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Christening, The [1]
ABC   1 C1:227607021662221 C2:ududddduuduudud M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Christening, The [2]
ABC   1 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Christening, The [3]
ABC   1 C1:011037776001117 C2:uuudddduuudduuu M:6/8  K:D      H:LS   T:Christenmass Day in the Morning [2]
ABC   0 C1:226160741072610 C2:uuuddduddduduuu M:none K:D      H:LQVZw T:Christe Redemptor Omnium
ABC   4 C1:030071002007077 C2:uduudddudududud M:6/8  K:D      H:CLOV  T:Le Christ est né ce soir
ABC   6 C1:300027776024370 C2:uduudddudududud M:6/8  K:Bm      H:ACLORVWw T:Le Christ est né ce soir
ABC   9 C1:030071002007077 C2:uduudddudududud M:6/8  K:D      H:CLOVZ T:Le Christ est né ce soir
ABC   17 C1:006300070007710 C2:duddduuduuududd M:C   K:G      H:L   T:Christ est ressuscité
ABC   18 C1:000700060011000 C2:dduuudduuuduuuu M:C   K:Bb      H:L   T:Christ est venu - C99
ABC   0 C1:020307015177070 C2:uudududdduududu M:4/4  K:D      H:LVZ  T:Christe, wahres Seelenlicht
ABC   0 C1:017277770254770 C2:dududddduuuuddd M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Christ! For Thee, With Sorrow Laden
ABC   1 C1:170566170117660 C2:udddduduudddudu M:6/8  K:A      H:CFHLRZ T:Chris the Grad
ABC   19 C1:003067001011027 C2:udduuuuuddduudd M:6/4  K:F      H:CLQV  T:Christ hier, Christ aujourd'hui
ABC   1 C1:010101000705000 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Christian Catto
ABC   1 C1:010101000705000 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Christian Catto
ABC   1 C1:010101000705000 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Christian Catto
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Christian Catto
ABC 41011 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto
ABC  114 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Christian Catto
ABC  114 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Christian Catto
ABC  114 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Christian Catto
ABC  114 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Christian Catto
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Christian Catto [F]
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Christian Catto (G)
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Christian Catto (G)
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Christian Catto (G)
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Christian Catto (G)
ABC   1 C1:111075077003113 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Christian Catto (G)
ABC   0 C1:010701072370570 C2:ududuuddduddddu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:Christian Children, Wake And Listen
ABC   2 C1:111600046611160 C2:uuududduuuduuuu M:   K:F      H:    T:Christian Duro
ABC   0 C1:021101000616770 C2:uduuuududdduuud M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:Christian, Listen, While We Sing
ABC   0 C1:173175712052713 C2:udddududuududud M:6/8  K:A      H:LQVZw T:Christian People, Come And Listen
ABC   0 C1:001100116111000 C2:uuuuduuuduuuuud M:4/4  K:C      H:LQVZw T:Christians, Awake
ABC   1 C1:026400611111007 C2:ududuuuuudddddd M:4/4  K:Cmaj     H:LW   T:Christians Awake
ABC  3003 C1:000001010601010 C2:uuduuuduuuuuddd M:2/2  K:C      H:"CLOQRWZ T:Christians, Awake, Salute the Happy Morn
ABC   0 C1:011306046637000 C2:uuuddudduddudud M:4/4  K:A      H:LQVZw T:Christians, Carol Sweetly
ABC   0 C1:062000000621070 C2:duudduuududdudu M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Christians, Carol Sweetly
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:Christians Gykel
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:Christians Gykel
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:Christians Gykel
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSVZ T:Christians Gykel
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSVZ T:Christians Gykel
ABC   1 C1:202111501115607 C2:uuuuuduuudddduu M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:Christians Gykel
ABC   0 C1:727277060277070 C2:duududdduddduuu M:4/4  K:F      H:LQVZw T:Christians, Listen, While We Sing
ABC   0 C1:027271024070027 C2:uduuudduuuududu M:6/8  K:F      H:LQVZw T:Christians, Listen, While We Sing
ABC   0 C1:000607030001020 C2:dduuudduddudddd M:none K:Ab      H:LQVZw T:Christians, Sing Out With Exultation
ABC   0 C1:000607030001020 C2:dduuudduddudddd M:none K:Ab      H:LQVZw T:Christians, Sing Out With Exultation
ABC   8 C1:776117655076771 C2:ddduuddduuddddu M:4/4  K:A      H:"LORS T:Christie Campbell
ABC   1 C1:776117655076771 C2:ddduuddduuddddu M:4/4  K:A      H:"LORS T:Christie Campbell
ABC   8 C1:776117655076771 C2:ddduuddduuddddu M:4/4  K:A      H:"LORS T:Christie Campbell
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Christies' Strathspey
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Christies' Strathspey
ABC  199 C1:000000070007000 C2:dduuddduuuuddud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Christi Geburt (3-3), S. 17
ABC  104 C1:032077071073011 C2:uuddduduuuudduu M:3/8  K:F      H:LORS  T:Christi Klage (2-6) S. 29
ABC   1 C1:000000010707020 C2:uddudduuuddddud M:4/4  K:F      H:ACILORS T:Christina
ABC   19 C1:000177270400011 C2:uddudduuuddddud M:4/4  K:F      H:"CLRZ T:Christina
ABC   19 C1:000177270400011 C2:uddudduuuddddud M:4/4  K:F      H:"CLRZ T:Christina
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:christina aguilera-beautiful (3:57)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:CHRISTINA AGUILERA-YOU LOST ME (4:09) by Thorsongori
ABC   12 C1:222102017777206 C2:uuuuuuduuuddddd M:3/4  K:D      H:CILQ  T:Christina Arnoldsons Polska
ABC  3903 C1:222102017777206 C2:uuuuuuduuuddddd M:3/4  K:D      H:CFILOQZ T:Christina Arnoldsons Polska
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christina Perri - The Lonley (Bass) (2:14) (by Greenlander)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christina Perri - The Lonley (Harp) (2:22) (by Greenlander)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christina Perri - The Lonley (Lute) (2:14) (by Greenlander)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Christina's Jig [Solo](2:03) - Bela Fleck
ABC  125 C1:016016020016016 C2:ududuududuuddud M:6/8  K:D      H:LORS  T:Christinchen (2-27) S. 83
ABC   16 C1:000007010707050 C2:dudddududdduudd M:6/8  K:F      H:LOR  T:CHRISTINCHEN GIENG IN GARTEN
ABC   17 C1:050170305017005 C2:dududududdududd M:4/4  K:G      H:LOR  T:CHRISTINCHEN GIENG IN GARTEN
ABC   18 C1:053016603053016 C2:duudduduudduddd M:6/8  K:Bb      H:LOR  T:CHRISTINCHEN GIENG IN GARTEN
ABC   15 C1:000007070003000 C2:ddudddduudduddd M:4/4  K:Eb      H:LOR  T:CHRISTINCHEN GIENG INN GARTEN
ABC   1 C1:010100000007070 C2:uuddduuddduuudd M:3/2  K:G      H:ACILORS T:Christine
ABC   1 C1:111377750706277 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Christine, La
ABC   1 C1:777302240223715 C2:ddduuuduuududdd M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Christine, La
ABC   1 C1:000775704200020 C2:ddudduuududdddu M:3/4  K:G      H:L   T:Christine Leroy
ABC   1 C1:000775704200020 C2:ddudduuududdddu M:3/4  K:G      H:L   T:Christine Leroy
ABC   1 C1:000775704200020 C2:ddudduuududdddu M:3/4  K:G      H:L   T:Christine Leroy
ABC  153 C1:000673170223712 C2:dduuduuududuudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Christine McCann's
ABC  153 C1:000673170223712 C2:dduuduuududuudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Christine McCann's
ABC  122 C1:000673170223712 C2:dduuduuududuudd M:6/8  K:G      H:"CLQRZ T:Christine McCann's
ABC  122 C1:000673170223712 C2:dduuduuududuudd M:6/8  K:G      H:"CLQRZ T:Christine McCann's
ABC   1 C1:030221762371177 C2:uuuudduuduudddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Christine McWilliam
ABC   1 C1:030221762371177 C2:uuuudduuduudddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Christine McWilliam
ABC   1 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:"CLR  T:Christine Morrison's Jig
ABC   1 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:"CLR  T:Christine Morrison's Jig
ABC   1 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:Christine Morrison's Jig
ABC   1 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:Christine Morrison's Jig
ABC   1 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:Christine Morrison's Jig
ABC   3 C1:061061600111033 C2:dududuuududddud M:6/8  K:G      H:"CLR  T:Christine Morrison's Jig
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC 46011 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC 46011 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:770111111377500 C2:dduuuuuuudddudu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Christine M Phillips
ABC   01 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC  4601 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC  4601 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC 46011 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC  4601 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC  4601 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC 46011 C1:677011111137750 C2:dddduuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Christine M Phillips
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:BCORZ T:Christine M Phillips
ABC  104 C1:644273527657000 C2:ddduudduudduddu M:2/2  K:G      H:"CHLQS T:Christine's Conundrum
ABC   1 C1:112711115616116 C2:uuuduuuudduduud M:4/4  K:Am      H:"CLZ  T:Christine's Strathspey
ABC   1 C1:112711115616116 C2:uuuduuuudduduud M:4/4  K:Am      H:"CLZ  T:Christine's Strathspey
ABC   1 C1:112711115616116 C2:uuuduuuudduduud M:4/4  K:Am      H:"CLZ  T:Christine's Strathspey
ABC   1 C1:112711115616116 C2:uuuduuuudduduud M:4/4  K:Am      H:"CLZ  T:Christine's Strathspey
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Christine Taylor's
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLSZ  T:Christine Taylor's Jig
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLSZ  T:Christine Taylor's Jig
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLSZ  T:Christine Taylor's Jig
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLSZ  T:Christine Taylor's Jig
ABC   36 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLS  T:Christine Taylor's Jig
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLS  T:Christine Taylor's Jig
ABC   36 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLS  T:Christine Taylor's Jig
ABC   1 C1:716500323707712 C2:dudduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:CLS  T:Christine Taylor's Jig
ABC   0 C1:062200012777000 C2:dduuuuuuudddddd M:none K:F      H:LVZw  T:Christ Is At Thy Portals
ABC   0 C1:110511051167160 C2:uuduuduudduduuu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Christ Is Born!
ABC   0 C1:110511051167160 C2:uuduuduudduduuu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Christ Is Born! Christ Is Born!
ABC   0 C1:022100070671025 C2:uuuddduududduuu M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Christ Is Born Of Maiden Fair
ABC   0 C1:020302321447036 C2:uuduuduuduuduud M:4/4  K:D      H:LQVZ  T:Christ Ist Erstanden
ABC  105 C1:071217770611770 C2:duuudddduudddud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:Christ Jesus Lay In Death's Strong Bands
ABC  105 C1:071217770611770 C2:duuudddduudddud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:Christ Jesus Lay In Death's Strong Bands
ABC  105 C1:071217770611770 C2:duuudddduudddud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:Christ Jesus Lay In Death's Strong Bands
ABC  105 C1:071217770611770 C2:duuudddduudddud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:Christ Jesus Lay In Death's Strong Bands
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLQV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:071254770407134 C2:duuudduudddduuu M:3/8  K:C      H:CLQV  T:Christ lag in Todesbanden
ABC   1 C1:711106060002006 C2:duuuddududuuudu M:2/4  K:G      H:BCFLWZ T:Christl-Boarischer
ABC   1 C1:711106060002006 C2:duuuddududuuudu M:2/4  K:G      H:BCLZ  T:Christl-Boarischer - schottisch/schottische/scottish
ABC   1 C1:711106060002006 C2:duuuddududuuudu M:2/4  K:G      H:BCLZ  T:Christl-Boarischer - schottisch/schottische/scottish
ABC  599 C1:070160071010100 C2:dudduuududduuud M:4/4  K:G      H:LORS  T:Christlied der Hirten (297), S. 615
ABC  600 C1:077700010011000 C2:ddduuuddduuudud M:4/4  K:G      H:LORS  T:Christlied der Hirten (297), S. 615
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:christmas-3kings (2:06)
ABC   1 C1:227670022767004 C2:uuddduuddduddud M:4/4  K:G      H:L   T:Christmas
ABC   0 C1:237774202007775 C2:uuudddduuuudddu M:4/4  K:D      H:LQVZ  T:Christmas
ABC   0 C1:245500260457072 C2:uudduduudududud M:4/4  K:D      H:LQVZ  T:Christmas
ABC   0 C1:237774202007775 C2:uuudddduuuudddu M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Christmas
ABC   1 C1:655220663312777 C2:ddduuddduuuuudd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Christmas
ABC   2 C1:265522066332177 C2:uuddduuddduuuuu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Christmas
ABC   3 C1:646120672412777 C2:duduuddduduuudd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Christmas
ABC   4 C1:656120672312777 C2:ddduuddduuuuudd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Christmas
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Angels We Have Heard on High (Clari) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Angels We Have Heard on High (Flute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Angels We Have Heard on High (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:327377605322175 C2:uududddduuuuddd M:9/8  K:G      H:CLQR  T:Christmas at the Mahers'
ABC   1 C1:327377605322175 C2:uududddduuuuddd M:9/8  K:G      H:CLQR  T:Christmas at the Mahers'
ABC   1 C1:000600060101000 C2:dduuuddddduuddu M:3/4  K:G      H:ACILORS T:Christmas at Zeist
ABC   1 C1:000600060101000 C2:dduuuddddduuddu M:3/4  K:G      H:ACILORS T:Christmas at Zeist
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas,Baby Please Come Home-U2-Cyrano-2k8
ABC   0 C1:100217001002170 C2:uduuududuuududu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:Christmas Bells
ABC   0 C1:773010766112767 C2:dduuddduuuddddu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:The Christmas Bells
ABC   0 C1:050077050607070 C2:uddduddudddudud M:4/2  K:A      H:LQVZ  T:Christmas Bells
ABC   0 C1:200110601003600 C2:uududududuuuddd M:4/4  K:E      H:LVZw  T:Christmas Bells
ABC   0 C1:030503066670430 C2:ududdddddduuuud M:6/8  K:C      H:LQVZw T:The Christmas Bells Are Ringing
ABC   0 C1:600235006622106 C2:duuududdddduuud M:6/8  K:D      H:LQVZw T:The Christmas Bells Are Ringing
ABC   0 C1:501204100440350 C2:duduuudddududud M:6/8  K:F      H:LQVZ  T:Christmas Brings Joy
ABC   0 C1:017003316070005 C2:udduududdududdu M:4/4  K:D      H:LQVZw T:A Christmas Carmen
ABC 11612 C1:612766777576071 C2:duuddduddudddud M:C   K:Eb      H:BCLQSZ T:a CHRISTMAS CAROL
ABC   0 C1:311163063770006 C2:uuuuddududdddud M:9/8  K:G      H:LQVZw T:A Christmas Carol
ABC   61 C1:011707000174000 C2:uuddududuudduud M:2/4  K:G      H:BCFLVZw T:Christmas Carol
ABC   61 C1:011707000174000 C2:uuddududuudduud M:2/4  K:G      H:BCFLVZw T:Christmas Carol
ABC   0 C1:020260707202607 C2:uduuuddudduduuu M:2/4  K:G      H:LQVZw T:A Christmas Carol
ABC  903 C1:057760654001062 C2:uddduddudududdu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Christmas Carousin
ABC  903 C1:057760654001062 C2:uddduddudududdu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Christmas Carousin
ABC   38 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:A      H:BCLORWZ T:Christmas Carousing
ABC   38 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:A      H:BCLORWZ T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:040000010600020 C2:dudududdduddudu M:4/4  K:D      H:ACILORS T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:040000010600020 C2:dudududdduddudu M:4/4  K:D      H:ACILORS T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:677760214001602 C2:udddduududududd M:C   K:Ador     H:BLRZ  T:Christmas Carousing
ABC   2 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:677760214001602 C2:udddduududududd M:C   K:Ador     H:BLRZ  T:Christmas Carousing
ABC   2 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Christmas Carousing
ABC   2 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:677760214001602 C2:udddduududududd M:C   K:Ador     H:BLRZ  T:Christmas Carousing
ABC   1 C1:400160270577606 C2:dudududdduddudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Christmas Carousing
ABC  195 C1:011077011077040 C2:uudduudduuddudd M:6/8  K:F      H:BFLOQZw T:Christmas Carrolling Song
ABC  195 C1:011077011077040 C2:uudduudduuddudd M:6/8  K:F      H:BFLOQZw T:Christmas Carrolling Song
ABC   0 C1:002400217020760 C2:uudduuudduuuddd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:The Christmas Celebration
ABC   24 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:Christmas Cheer
ABC  108 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:Christmas Cheer
ABC  108 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:Christmas Cheer
ABC  617 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:Christmas Cheer
ABC  505 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:F      H:LOQSZ T:Christmas Cheer. (p)1703.PLFD1.505
ABC  505 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:F      H:LOQSZ T:Christmas Cheer. (p)1703.PLFD.505
ABC  505 C1:267621267063261 C2:uddduuuddduuduu M:3/4  K:F      H:LOQSZ T:Christmas Cheer. (p)1703.PLFD.505
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Chipmunk's Christmas Song (Clari) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Chipmunk's Christmas Song (Flute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Chipmunk's Christmas Song (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   0 C1:307773077211160 C2:uddduddduuuuddu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:The Christmas Comes
ABC   0 C1:065063000066266 C2:dududdudddduduu M:6/8  K:A      H:LQVZw T:Christmas Comes Again
ABC   0 C1:000007026647020 C2:duuddddududuudd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Christmas Comes Again
ABC   1 C1:770117060117660 C2:dduudduuddduuuu M:6/8  K:Gdor     H:LR   T:Christmas Comes But Once A Year
ABC   1 C1:000117660111060 C2:uuddduuuduudddu M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Christmas Comes but Once a Year
ABC   1 C1:376717671601111 C2:uddduddduduuuuu M:2/4  K:E      H:DLQRZ T:Christmas Comes But Once a Year
ABC   1 C1:000117660111060 C2:uuddduuuduudddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Christmas Comes but Once a Year
ABC  118 C1:000117660111060 C2:uuddduuuduudddu M:6/8  K:Bb      H:BLQRZ T:Christmas Comes But Once a Year. WES.118
ABC  7205 C1:000117660111060 C2:uuddduuuduudddu M:6/8  K:Bb      H:ABCFLOQRSZ T:Christmas Comes But Once A Year. WI.093
ABC   0 C1:030002000700600 C2:uududduuddduudd M:1/4  K:F      H:LQV  T:Christmas Day
ABC   1 C1:235267160767662 C2:uududdududddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day
ABC   2 C1:235267160767662 C2:uududdududddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day
ABC   19 C1:077061011077600 C2:ddduuuddduuuddd M:6/8  K:D      H:"CLRS T:Christmas Day ida Moarnin
ABC   19 C1:062007077061011 C2:dudddduuuddduuu M:6/8  K:D      H:"CLRS T:Christmas Day ida Moarnin
ABC   19 C1:062007077061011 C2:dudddduuuddduuu M:6/8  K:D      H:"CLRS T:Christmas Day ida Moarnin
ABC   18 C1:062007077061604 C2:duddddududduduu M:6/8  K:Dmix     H:BCLRZ T:CHRISTMAS DAY IDA MOARNIN
ABC   18 C1:062007077061604 C2:duddddududduduu M:6/8  K:Dmix     H:BCLRZ T:CHRISTMAS DAY IDA MOARNIN
ABC   1 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day Ida Moarnin'
ABC   2 C1:077601011077600 C2:ddduuuddduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day Ida Moarnin'
ABC   19 C1:077061011077600 C2:ddduuuddduuuddd M:6/8  K:D      H:"CLRS T:Christmas Day ida Moarnin
ABC   30 C1:062007077061604 C2:duddddududduduu M:6/8  K:Ador     H:"CLOQR T:Christmas Day i'da Moarnin
ABC   1 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:L   T:Christmas Day Ida Mornin' [1]
ABC   1 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:L   T:Christmas Day Ida Mornin' [1]
ABC   49 C1:062007077061064 C2:duddddududdduuu M:6/8  K:D      H:LOS  T:Christmas Day Ida Mornin’
ABC   1 C1:604077060005011 C2:duddduuuddddddu M:12/8 K:D      H:O   T:Christmas Day i'da Morning
ABC   1 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:CZ   T:Christmas Day Ida Morning
ABC  895 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:Christmas Day Ida Morning
ABC  895 C1:077061064077060 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:Christmas Day Ida Morning
ABC  1538 C1:604077060005011 C2:duddduuuddddddu M:12/8 K:D      H:FOZ  T:Christmas Day i'da Morning
ABC   1 C1:077061064077600 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:"S   T:Christmas Day in da Morning
ABC  340 C1:077061064077600 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:"S   T:Christmas Day in da Morning
ABC  340 C1:077061064077600 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:"S   T:Christmas Day in da Morning
ABC  340 C1:077061064077600 C2:dddududdduuuddd M:6/8  K:D      H:"S   T:Christmas Day in da Morning
ABC   1 C1:077007117061117 C2:ddduudduuuddudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Christmas Day in the Mornin' [2]
ABC   1 C1:077007117061117 C2:ddduudduuuddudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Christmas Day in the Mornin' [2]
ABC   1 C1:000772000771000 C2:ddudduddduuuudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Christmas Day in the Morning [4]
ABC   1 C1:000117077117060 C2:uuddduudduddduu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Christmas Day in the Morning (5)
ABC   1 C1:000772000771000 C2:ddudduddduuuudu M:6/8  K:G      H:R   T:Christmas day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:001767060712060 C2:uddddduudduuddd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC   9 C1:621677616477600 C2:duuddddududdduu M:4/4  K:D      H:"LQR  T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:027767600712600 C2:udddddduudduudd M:6/8  K:G      H:OR   T:Christmas day in the Morning
ABC   1 C1:027767600712600 C2:udddddduudduudd M:6/8  K:Dmix     H:R   T:Christmas day in the Morning
ABC   2 C1:077601011077600 C2:ddduuuddduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day In The Morning
ABC   3 C1:117760051177776 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Christmas Day In The Morning
ABC   2 C1:371176706071206 C2:uduuddddduudduu M:6/8  K:D      H:LR   T:Christmas Day in the Morning
ABC   1 C1:027767600712600 C2:udddddduudduudd M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Christmas Day In The Morning
ABC   10 C1:711767060712060 C2:duuddddduudduud M:6/8  K:D      H:R   T:Christmas Day in the Morning
ABC   37 C1:077007117061117 C2:ddduudduuuddudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Christmas Day in the Morning
ABC  0440 C1:000772000771000 C2:ddudduddduuuudu M:6/8  K:G      H:ILQZ  T:Christmas day in the Morning.
ABC   24 C1:000772000771000 C2:ddudduddduuuudu M:6/8  K:G      H:BORZ  T:Christmas day in the Morning
ABC  440 C1:000772000771000 C2:ddudduddduuuudu M:6/8  K:G      H:BFRZ  T:Christmas day in the Morning
ABC   0 C1:302622402704302 C2:uuduududduduudu M:3/2  K:F      H:LQVZw T:Christmas Day Is Come
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Do You Hear What I Hear? (Flute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Do You Hear What I Hear? (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Do You Hear What I Hear? (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:441467137657667 C2:uuudddududddudd M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Christmas Echoes
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:LQRS  T:Christmas Eve [1]
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (2/6:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (2/6:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (2/6:Flute)
ABC   1 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Christmas Eve [2]
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (3/6:Liuto)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (3/6:Liuto)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (3/6:Liuto)
ABC   1 C1:703302707605703 C2:dduudddudduuuud M:6/8  K:D      H:LR   T:Christmas Eve [3]
ABC   1 C1:703302707605703 C2:dduudddudduuuud M:6/8  K:D      H:LR   T:Christmas Eve [3]
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (4/6:Harp)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (4/6:Harp)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (4/6:Harp)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (5/6:Theorbo)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (5/6:Theorbo)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (5/6:Theorbo)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (6/6:Drum)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (6/6:Drum)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Christmas Eve (6/6:Drum)
ABC   27 C1:531271110267162 C2:duuuduuuuddudud M:C   K:G      H:L   T:Christmas Eve
ABC   1 C1:033027076057033 C2:duudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   9 C1:006702110001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:QRSZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:4/4  K:G      H:LR   T:Christmas Eve
ABC   51 C1:026716271667001 C2:uddudududdduuud M:C|  K:G      H:R   T:Christmas Eve
ABC  494 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BLZ  T:CHRISTMAS EVE
ABC   44 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CERZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CERZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C   K:G      H:BCOR  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BLOZ  T:Christmas Eve
ABC   81 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC  119 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:L   T:Christmas Eve
ABC   22 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEIRSZ T:Christmas Eve
ABC   1 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEIRSZ T:Christmas Eve
ABC   1 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Christmas Eve
ABC  198 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:"CERZ T:Christmas Eve
ABC  198 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:"CERZ T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Christmas Eve
ABC   38 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   38 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   38 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRSZ T:Christmas Eve
ABC   52 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   53 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:"CGLOQRS T:Christmas Eve
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZ  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZ  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZw  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZw  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZw  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:302511011700602 C2:uuddduuduuuddud M:6/8  K:A      H:LVZw  T:Christmas Eve
ABC   0 C1:060507000070070 C2:dudddddduduuddd M:none K:F      H:LQVZw T:Christmas Eve
ABC   1 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:4/4  K:G      H:CR   T:Christmas Eve
ABC  494 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BLZ  T:CHRISTMAS EVE
ABC   3 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:LR   T:Christmas Eve
ABC   2 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:703302707605703 C2:dduudddudduuuud M:6/8  K:D      H:LR   T:Christmas Eve
ABC   44 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CERZ  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:531200110026716 C2:duuuuuudduduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christmas Eve
ABC   2 C1:001262110267162 C2:uuduuuuddududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christmas Eve
ABC   3 C1:670012001102671 C2:dduuuuudduduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christmas Eve
ABC   4 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christmas Eve
ABC   5 C1:026716101667001 C2:udduduuddduuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Christmas Eve
ABC   23 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:4/4  K:G      H:"QRS  T:Christmas Eve
ABC   22 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEIRSZ T:Christmas Eve
ABC   22 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEIRSZ T:Christmas Eve
ABC   44 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:CELRZ T:Christmas Eve
ABC   31 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC  198 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:C|  K:G      H:"CERZ T:Christmas Eve
ABC   12 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:4/4  K:G      H:"QRS  T:Christmas Eve
ABC   12 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:4/4  K:G      H:"QRS  T:Christmas Eve
ABC   41 C1:033027076057033 C2:duudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Christmas Eve
ABC   41 C1:033027076057033 C2:duudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Christmas Eve
ABC   53 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudu   M:4/4  K:G      H:"CGLOQRS T:Christmas Eve
ABC  108 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CLRZ  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC   79 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C|  K:G      H:CLR  T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Christmas Eve
ABC   53 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudu   M:4/4  K:G      H:"CGLOQRS T:Christmas Eve
ABC   31 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC   31 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC   24 C1:670012711102671 C2:dduuduuuuddudud M:C|  K:G      H:CELQRSZ T:Christmas Eve
ABC   24 C1:670012711102671 C2:dduuduuuuddudud M:C|  K:G      H:CELQRSZ T:Christmas Eve
ABC   53 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:"CGLOQRS T:Christmas Eve
ABC  115 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEFIRSZ T:Christmas Eve
ABC   19 C1:670012001102671 C2:dduuuuuddududud M:C|  K:G      H:CLRSZ T:Christmas Eve
ABC   25 C1:670012711102671 C2:dduuduuuuddudud M:C|  K:G      H:CELQRSZ T:Christmas Eve
ABC   59 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:LR   T:Christmas Eve
ABC   39 C1:531271110267162 C2:duuuduuuuddudud M:C   K:G      H:LZ   T:Christmas Eve
ABC   39 C1:531271110267162 C2:duuuduuuuddudud M:C   K:G      H:LZ   T:Christmas Eve
ABC   1 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHLRZ T:Christmas Eve
ABC   53 C1:001200110267162 C2:uuuuuddudududdd M:4/4  K:G      H:"CGLOQRS T:Christmas Eve
ABC   1 C1:703302707605703 C2:dduudddudduuuud M:6/8  K:D      H:LR   T:Christmas Eve
ABC   1 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:LQRS  T:Christmas Eve
ABC   1 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Christmas Eve
ABC  494 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BLZ  T:CHRISTMAS EVE
ABC   31 C1:026716117767531 C2:udduduuddddduuu M:C|  K:G      H:CRZ  T:Christmas Eve
ABC  719 C1:332776711111163 C2:duudddduuuuuudu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Christmas Eve
ABC   41 C1:033027076057033 C2:duudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Christmas Eve
ABC   22 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEIRSZ T:Christmas Eve
ABC   38 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   99 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC   35 C1:026716271667531 C2:uddudududddduuu M:4/4  K:G      H:RSZ  T:Christmas Eve
ABC  469 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:CEFIRSZ T:Christmas Eve
ABC  1759 C1:001200110267161 C2:uuuuudduduudddd M:C   K:G      H:BCFORZ T:Christmas Eve
ABC  1102 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:"CEIRSZ T:Christmas Eve (A48)
ABC  1102 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:"CEIRSZ T:Christmas Eve (A48)
ABC  1102 C1:001271110267162 C2:uuduuuuddududud M:C|  K:G      H:"CEIRSZ T:Christmas Eve (A48)
ABC  0494 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"Christmas Eve" (air) 0494
ABC  0494 C1:006701210001236 C2:dduuuuuuddddddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"Christmas Eve" (air) 0494
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:Bb      H:"BFLZ T:Christmas Eve [Bb]
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:Bb      H:"BFLZ T:Christmas Eve [Bb]
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:Bb      H:"BFLZ T:Christmas Eve [Bb]
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:Bb      H:"BFLZ T:Christmas Eve [Bb]
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:C      H:"BFLZ T:Christmas Eve (C)
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:D      H:"BFLZ T:Christmas Eve (D)
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:F      H:"BFLZ T:Christmas Eve (F)
ABC  045 C1:715321661521715 C2:duduuudduduudud M:6/8  K:G      H:"BFLZ T:Christmas Eve (G)
ABC   54 C1:035716011667001 C2:udduduuddduuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Christmas Eve (Gmaj)
ABC   54 C1:035716027121712 C2:uddududuuuduuud M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Christmas Eve (Gmaj)
ABC   54 C1:035716011667001 C2:udduduuddduuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Christmas Eve (Gmaj)
ABC   76 C1:351677616477600 C2:duuuddddududddu M:4/4  K:AMix     H:ACLQRZ T:Christmas Eve in the Morning (4/4)
ABC  297 C1:125162574215143 C2:uduuududduduudu M:4/4  K:AMix     H:ACLQRZ T:Christmas Eve in the Morning (4/4)
ABC   75 C1:062115077061064 C2:duuuddddududddu M:6/4  K:A      H:ACLRZ T:Christmas Eve in the Morning (6/8)
ABC  296 C1:062101507706106 C2:duuuddddududddu M:6/4  K:A      H:ACLRZ T:Christmas Eve in the Morning (6/8)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Bagpipes] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Bagpipes] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Clarinet] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Clarinet] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Drum] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Drum] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Flute] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Flute] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Harp] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Harp] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Horn] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Horn] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Lute] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Lute] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Theorbo] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Christmas Eve (Sarajevo 12/24) [Theorbo] (3:24) - by Trans-Siberian Orchestra
ABC   41 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Bagpipe 41
ABC   42 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Bagpipe 42
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Drums 1
ABC   51 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Flute 51
ABC   21 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Harp 21
ABC   61 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Horn 61
ABC   11 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Lute of Ages 11
ABC   12 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Lute of Ages 12
ABC   91 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Pibgorn 91
ABC   31 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:CQZ  T:Christmas Eve - Sarajevo (3:18) - Theorbo 31
ABC   1 C1:071602071602071 C2:dududududududud M:3/4  K:Bb      H:CILQZ T:Christmas Eve/Sarajevo
ABC   2 C1:000400070707070 C2:uddddduuuuududd M:3/4  K:Bb      H:CILQZ T:Christmas Eve/Sarajevo
ABC   3 C1:000400070707070 C2:uddddduuddduddd M:3/4  K:Bb      H:CILQZ T:Christmas Eve/Sarajevo
ABC   4 C1:071602071602071 C2:dududududududud M:3/4  K:Bb      H:CILQZ T:Christmas Eve/Sarajevo
ABC   5 C1:000007000007000 C2:ddduududuuudddd M:3/4  K:Bb      H:CILQZ T:Christmas Eve/Sarajevo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Frosty the Snow Man (Clari) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Frosty the Snow Man (Flute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Frosty the Snow Man (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   74 C1:077751170777100 C2:dddduudddududud M:C|  K:F      H:BLQWZ T:Christmas Gambol. JJo1.074
ABC  432 C1:206724127772644 C2:uddduduuuddduud M:2/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Christmas (Gmaj)
ABC   1 C1:600072116007022 C2:dduuuuddduudddu M:6/8  K:C      H:LOw  T:The Christmas Goose
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Grandma Got Run Over by a Reindeer (Flute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Grandma Got Run Over by a Reindeer (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Christmas - Grandma Got Run Over by a Reindeer (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:772300057723000 C2:dduudddududduuu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Christmas Hornpipe
ABC   1 C1:772300057723000 C2:dduudddududduuu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Christmas Hornpipe
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   7 C1:230005772300056 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Bb      H:RSZ  T:Christmas Hornpipe, The
ABC   1 C1:026555700602202 C2:ududdududduuudd M:2/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Christmas Hornpipe
A